8533

Aýyň ýaşy öň çak edileninden 40 mln ýyl uly bolup çykdy

4 milliard ýyldan gowrak wagt ozal, Gün ulgamynyň emele gelen döwri, Ýer Marsyň ululygyndaky obýekt bilen çaknyşýar. Çaknyşmanyň netijesinde zyňlan böleklerden hem Aý emele gelýär, ýöne onuň emele gelşiniň takyk...

16035

NASA Ýeriň golaýyndaky howply asteroidleri sanady

Ýer planetasy üçin howply hasaplanýan, kosmosyň oňa golaý ýerinde 10,5 müň sany asteroid bar. NASA-nyň web sahypasyndaky habara görä, olaryň azyndan 50-si adamzadyň heläk bolmagyna sebäp bolup biler. Häzirki wagtda...

48462

Marsda «tozan arwahy» wideo düşürildi

NASA-nyň Marsdaky Perseverance roweri äpet «tozan arwahyny» wideo düşürmegi başardy. Gyzyl planetada, köplenç, güýçli köwsarlaýan çäge tupanlary şeýle atlandyrylýar. Ýelli tupan harasadynyň beýikligi takmynan 2...

15386

NASA-da Bennu asteroidinden alnan toprakly konteýneri açdylar

NASA-nyň merkezinde alymlar tas üç ýyl mundan ozal OSIRIS-REx enjamynyň kömegi bilen Bennu asteroidinden alnan topragyň nusgalaryny saklaýan kapsulany açdylar. Kapsula geçen ýekşenbe güni Ýere gondy we ýörite gatnaw...

23312

12-nji sentýabra çenli Ýere 5 sany asteroid golaýlar

12-nji sentýabra çenli bäş sany asteroid Ýere golaýlar. Bu barada Milli aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek agentliginiň (NASA) web sahypasynda habar berildi. Kosmos agentliginiň habar bermegine görä, öýe...

10624

NASA Aýda kislorod, wodorod we demir almagy meýilleşdirýär

NASA Aýda tebigy baýlyklary almakçy bolýar. Öňübilen gürrüň kislorod we suw hakda barýar, ahyrky netijede sanawa demir we seýrek toprak elementleri hem girse gerek diýip, Reýter agentligi ýazýar. ABŞ kosmos gullugy...

19459

Saud Arabystany ilkinji zenan astronawtyny kosmosa uçurdy

Saud Arabystany ilkinji zenan astronawty kosmosa iberdi. Süýt mäzleriniň rak keselini öwreniji Raýana Barnawi ilkinji gezek birnäçe synag geçirmek üçin Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) gidýän iki sany saud arabystanlynyň...

18473

Marsyň içinde suwuk metal ýadro tapyldy

Alymlar seýsmiki tolkunlary seljermek arkaly Marsyň suwuk  ýadrosynyň bardygyny subut etdiler. Bu barada Merilend uniwersiteti habar berdi diýip, gazeta.ru ýazýar. Täze işiň awtorlarynyň biri Wedran Lekiç: "1906...

9907

Times: NASA 2030-njy ýyla çenli Aýyň üstünde baza gurar

ABŞ-nyň Aeronawtika we älem giňişliginiň barlagy boýunça milli müdirligi (NASA) 2030-njy ýyla çenli Aý bazasyny gurmagy meýilleşdirýär, ol ýerde alymlar Artemis Aý maksatnamasyna laýyklykda ýaşap we işläp bilerler...

12323

Amerikan kosmos gämisi Aýa golaýlady

Amerikanyň Orion kosmos gämisi sürüjisiz uçuş synagynyň çäklerinde duşenbe güni özüniň indiki aýlaw uçuşyndan öň Aýa golaýlady diýip, NASA habar berdi. Häzirki wagtda ol uçurylanyndan soň bäş günüň içinde eýýäm...

7382

NASA HKS-iň bortundan açyk äleme çykmagy täzeden dikelder

ABŞ-nyň aeronawtika we älem giňişligini öwrenmek boýunça milli müdirligi (NASA) Halkara kosmos stansiýasynyň (HKS) daşynda gäminiň daşarky işlerini amala aşyrmagy täzeden dikeldýär diýip kosmiki pudagyň saýtynda...

3777

NASA Aý raketasynyň ilkinji uçurylyşyna taýýarlanýar

Milli aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça edara (NASA) sişenbe güni ägirt uly Space Launch System Aý raketasyny uçuş meýdançasyna daşamaga başlar. Raketanyň ilkinji synag uçuşy awgust aýynyň ahyrynda...

7778

Nasa SpaceX bilen şertnama baglanyşdy

NASA "Nensi Greýs Roman" kosmiki teleskopynyň missiýasyny goýbermek barada Space Exploration Technologies (SpaceX) korporasiýasy bilen şertnama baglanyşdy. Bu barada UNIAN-a salgylanýan Trendiň ýazyşy ýaly, SpaceX...

4494

NASA Aýa Capstone enjamyny uçurdy

ABŞ-nyň Milli aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça edarasy (NASA) sişenbe güni Capstone enjamyny Aýa üstünlikli uçurdy. Bu barada TASS habar berýär. Ýaýlym NASA-nyň saýtynda görkezildi. Enjamyň uçurylyşy...