4240

«Arçabil» myhmanhanasynda halkara media forum geçirilýär

«Arçabil» myhmanhanasynyň metbugat merkezinde halkara media forum öz işine başlady. Forumyň açylyşynda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogoýberiş we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary...

21305

Serdar Berdimuhamedow Türkiýä sapar bilen gider

Prezident Serdar Berdimuhmedowyň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär. Bu barada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli ýollan hatynda mälim...

18311

Arkadag şäherini ösdürmegiň konsepsiýasy taýýarlanylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda Arkadag şäherini 2024 – 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň konsepsiýasyny taýýarlamagy maksadalaýyk hasaplaýandygyny belledi. Döwlet Baştutanynyň nygtaýşy...

6179

Dünýäde azyk önümleriniň bahasy 6% arzanlady

Bütindünýä banky oba hojalyk önümleriniň, esasanam, däne önümleriniň bahasynyň indeksini hasaplady. Seljerijileriň pikiriçe, 27-nji iýuldan bäri oba hojalyk önümleri 6%, galla önümleri 10% arzanlady diýip, “Kommersant”...

21087

Dünýä karzy rekord 307 trillion dollara ýetdi

Ähli ýurtlaryň umumy bergisi taryhda iň ýokary derejä - 307 trillion dollara ýetdi. Bu barada Halkara Maliýe Instituty (IIF) tarapyndan çap edilen hasabatda aýdylýar. Hasabatda: "2023-nji ýylyň birinji ýarymynda ählumumy karz...