7503

Times: NASA 2030-njy ýyla çenli Aýyň üstünde baza gurar

ABŞ-nyň Aeronawtika we älem giňişliginiň barlagy boýunça milli müdirligi (NASA) 2030-njy ýyla çenli Aý bazasyny gurmagy meýilleşdirýär, ol ýerde alymlar Artemis Aý maksatnamasyna laýyklykda ýaşap we işläp bilerler...

11197

Amerikan kosmos gämisi Aýa golaýlady

Amerikanyň Orion kosmos gämisi sürüjisiz uçuş synagynyň çäklerinde duşenbe güni özüniň indiki aýlaw uçuşyndan öň Aýa golaýlady diýip, NASA habar berdi. Häzirki wagtda ol uçurylanyndan soň bäş günüň içinde eýýäm...

8704

Fizikler 2030-njy ýylda sekunda täze kesgitleme bererler

Golaýda fransuz Wersalynda açylan XXVII Ölçegler we agyrlyklar boýunça baş konferensiýa 2030-njy ýyla çenli sekunda täze kesgitleme bermek barada karara geler, bu barada Moskwanyň Inžener-fiziki institutynyň (MIFI)...

11461

Alymlar dünýädäki has kislotaly ummany aýtdylar

Szimeý uniwersitetiniň Polýar we deňiz gözlegleri institutynyň halkara alymlar topary Demirgazyk buzly ummanyň kislotalanmagynyň beýleki ummanlara garanyňda üç-dört esse çalt bolup geçýändigini kesgitlediler. Alymlaryň...

19015

Gündogar Antarktidada buzlugyň ereýiş tizligi kesgitlendi

Döwlet ylmy we amaly barlaglar birleşiginiň (CSIRO) awstraliýaly alymlary gündogar Antarktidada buzlugyň ereýşiniň tizligini kesgitlediler. Bu barada The Guardian gazeti anna güni habar berdi.  Ekspertleriň maglumatyna...

14711

iPhone-da ikitaraplaýyn simsiz zarýadka peýda bolar

Iphone 13 Pro-nyň täze Dynamic Island kesikli we 48-megapiksellik kameraly gowulandyrylan wersiýasy bolan iphone 14 Pro-da birtopar öňdebaryjy telefonlara mahsus funksiýalar ýok. Gürrüň ikitaraplaýyn simsiz zarýad...

3813

Himiýa boýunça Nobel baýragynyň laureatlary belli boldy

2022-nji ýylda himiýa boýunça Nobel baýragy alymlar toparyna – amerikalylar Karolin Bertossi bilen Barri Şarplesse, şeýle-de daniýaly Morten Meldala berildi. Bu barada Patyşalyk Ylymlar akademiýasynyň Nobel komiteti...

4089

Google Translate-de sanskrit peýda bolar

Ýurduň Daşary işler ministrliginiň adyndan hereket edýän Medeni aragatnaşyklar boýunça hindi geňeşi sanskrit dilini Google Translate hyzmatyna goşmak barada Google kompaniýasy bilen ylalaşdy. Degişli ylalaşyga...

5346

Nobel baýragynyň gowşurylyş senesi yglan edildi

Şu ýyl Nobel hepdeligi 3-nji oktýabrdan 10-njy oktýabr aralygynda Stokgolmda geçiriler. APA agentliginiň baýragyň resmi saýtyna salgylanyp, habar bermegine görä, ilkinji ýeňiji 3-nji oktýabrda ýerli wagt boýunça...

4565

Hytaý Ýünhay-1 meteorologik hemrasyny uçurdy

Hytaý düýn, 21-nji sentýabrda atmosfera, deňiz we älem gurşawyna gözegçilik etmekde ulanylýan üçünji Ýünhay-1 hemrasynyň üstünlikli uçuşyny amala aşyrdy. Sinhua habarlar agentliginiň habar bermegine görä, Ýünhay...

32493

Alymlar Ýer ýüzündäki ähli garynjalary sanadylar

Ýer ýüzünde, takmynan, 20 kwadrillion garynja ýaşaýar. “Washington Post” gazetiniň habar bermegine görä, şeýle netijä Gonkong uniwersitetiniň gözlegçiler topary geldi. Muny MIR24 ýetirýär. Neşiriň bellemegine görä...

13241

Hytaýyň alymlary Aýdan täze mineral tapdylar

Hytaýyň alymlary «Çane-5» kosmiki enjamynda Ýere getirilen Aý topragynyň nusgasyndan öň ylma mälim bolmadyk mineraly tapdylar. Bu barada Hytaýyň milli kosmiki müdirligine we Hytaýyň döwlet atom energetikasy müdirligine...