16330

Güne Kilimanjaronyň ululygyndaky kometa golaýlaşýar

Ýupiteriň maşgalasyndan bolan 96P/Machholz 1 atly äpet kometa Güne ýakynlaşýar. Alymlaryň pikiriçe, ol ýarym asyrdan gowrak wagtyň içinde ilkinji gezek Güne mümkin boldugyça ýakynlaşar. Bu barada Daily Mail habar...

22080

Hytaýly alymlar bol süýtli sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar

Hytaýda alymlar ýylda 18 tonna çenli süýt berip bilýän ýokary öndürijilikli golştin tohumly sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar. Global Times gazetiniň habaryna görä, Hytaýyň Demirgazyk-günbatar oba we tokaý hojalygy uniwersitetiniň...

30019

Alymlar Ýerdäki suwuň ýaşyny kesgitlediler

Fransiýanyň we Hytaýyň astrofizikleri Ýerdäki suwuň ýaşyny kesgitlediler. Barlaglar onuň Gün ulgamy bilen bir wagtda, ýagny azyndan 4,5 milliard ýyl ozal peýda bolandygyny görkezdi diýip, GeoScienceWorld Elements...

5173

Şu gün Hakuto-R ýapon arş gämisi Aýa uçurylar

Şu gün ispace kompaniýasynyň Hakuto-R ýapon Aý gonuş enjamy Falcon 9 raketasynyň kömegi bilen Aýa uçurylar diýip, SpaceX göterijisiniň işläp taýýarlaýjysy habar berýär. Uçuryş ABŞ-nyň Gündogar kenarýakasynyň wagty...

3906

Awstraliýada dünýäde iň uly radioteleskop gurlup başlandy

Awstraliýada dünýädäki iň uly radioteleskop SKA üçin antennalar gurlup başlandy. GAR-da hem bu taslamanyň çäklerinde işler dowam etdirilýär diýip, BBC ýaýlym korporasiýasy habar berdi. Muny regnum.ru ýetirýär....

16445

Indiki ýyl Ilon Maskyň kompaniýasy adamlara çip oturdyp başlar

ABŞ-da geçen «Görkez we gürrüň ber» atly çärede Ilon Mask Neuralink kompaniýasynyň öňümizdäki alty aýyň içinde öz çipini adamyň kellesine implantasiýa edip biljekdigini habar berdi.  Çärede Mask kompaniýanyň adamlarda...

9038

Times: NASA 2030-njy ýyla çenli Aýyň üstünde baza gurar

ABŞ-nyň Aeronawtika we älem giňişliginiň barlagy boýunça milli müdirligi (NASA) 2030-njy ýyla çenli Aý bazasyny gurmagy meýilleşdirýär, ol ýerde alymlar Artemis Aý maksatnamasyna laýyklykda ýaşap we işläp bilerler...

11796

Amerikan kosmos gämisi Aýa golaýlady

Amerikanyň Orion kosmos gämisi sürüjisiz uçuş synagynyň çäklerinde duşenbe güni özüniň indiki aýlaw uçuşyndan öň Aýa golaýlady diýip, NASA habar berdi. Häzirki wagtda ol uçurylanyndan soň bäş günüň içinde eýýäm...

9154

Fizikler 2030-njy ýylda sekunda täze kesgitleme bererler

Golaýda fransuz Wersalynda açylan XXVII Ölçegler we agyrlyklar boýunça baş konferensiýa 2030-njy ýyla çenli sekunda täze kesgitleme bermek barada karara geler, bu barada Moskwanyň Inžener-fiziki institutynyň (MIFI)...

12244

Alymlar dünýädäki has kislotaly ummany aýtdylar

Szimeý uniwersitetiniň Polýar we deňiz gözlegleri institutynyň halkara alymlar topary Demirgazyk buzly ummanyň kislotalanmagynyň beýleki ummanlara garanyňda üç-dört esse çalt bolup geçýändigini kesgitlediler. Alymlaryň...

19581

Gündogar Antarktidada buzlugyň ereýiş tizligi kesgitlendi

Döwlet ylmy we amaly barlaglar birleşiginiň (CSIRO) awstraliýaly alymlary gündogar Antarktidada buzlugyň ereýşiniň tizligini kesgitlediler. Bu barada The Guardian gazeti anna güni habar berdi.  Ekspertleriň maglumatyna...

15239

iPhone-da ikitaraplaýyn simsiz zarýadka peýda bolar

Iphone 13 Pro-nyň täze Dynamic Island kesikli we 48-megapiksellik kameraly gowulandyrylan wersiýasy bolan iphone 14 Pro-da birtopar öňdebaryjy telefonlara mahsus funksiýalar ýok. Gürrüň ikitaraplaýyn simsiz zarýad...

4115

Himiýa boýunça Nobel baýragynyň laureatlary belli boldy

2022-nji ýylda himiýa boýunça Nobel baýragy alymlar toparyna – amerikalylar Karolin Bertossi bilen Barri Şarplesse, şeýle-de daniýaly Morten Meldala berildi. Bu barada Patyşalyk Ylymlar akademiýasynyň Nobel komiteti...