7599

5G-niň kömegi bilen kosmosa ilkinji jaň amala aşyryldy

AST SpaceMobile amerikan kompaniýasynyň inženerleri 5G arkaly kosmos hemrasy bilen aragatnaşygy ýola goýup bildiler. Bu barada “Forbes” neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belleýär. Taslamanyň çäklerinde AST SpaceMobile...

17049

ABŞ-da titandan ömürlik welosiped tekerleri döredildi

ABŞ-da ýel bermegi talap etmeýän tekerler bilen enjamlaşdyrylan welosiped döredildi. Onuň tekerlerinde nikel-titan ergininden ýasalan pružinler ýerleşdirilen. Işläp düzüjiler şeýle welosipediň ömürlik boljakdygyny...

6224

Alymlar howply bakteriýadan elektrik energiýasyny aldylar

Lozannanyň Federal politehniki mekdebiniň alymlary ölüm howply «E. coli» bakteriýasyndan ilkinji gezek elektrik energiýasyny almagy başardylar. Munuň üçin bioinženeriýa tehnologiýalary arkaly onuň düzümi üýtgedildi...

16806

Piller biri-birine «atlaryny tutup» ýüzlenýärler

ABŞ-nyň Kolorado ştatynyň uniwersitetiniň alymlary afrikan pilleriniň biri-birine «atlaryny tutup» ýüzlenýändiklerini anykladylar. Ozal atlary diňe adamlar ulanyp bilýär diýlip hasaplanýardy. Alymlar Keniýanyň...

34177

Guraklyk sebäpli dinozawrlaryň aýak yzlary ýüze çykaryldy

Guraklyk paleontologlara dinozawr aýak yzlarynyň iň uzyn zynjyryny tapmaga kömek etdi. Bu açyş ABŞ-nyň Tehas ştatynyň GlenRouz döwlet seýilgähiniň çäginde ýüze çykaryldy. Takmynan, 110 million ýyl ýaşy bolan aýak...

9288

Ýaponiýada okuwçylaryň deregine robotlar sapaga girer

Ýaponiýanyň günorta-günbataryndaky Kumamoto şäherinde okuwçylaryň deregine robotlar sapaklara girer diýip, Mainichi Shimbun gazeti habar berýär. Muny rbclife.ru ýetirýär. Şeýlelik bilen ýerli bilim geňeşi mekdepde...

5601

Ýaponiýa Aýa ilkinji gonuş modulyny uçurdy

SLIM diýlip atlandyrylýan, Ýaponiýanyň ilkinji Aýa gonuş modully H2A raketa göterijisi Kagosima prefekturasynyň günorta-günbataryndaky Tanegasima kosmos merkezinden bat aldy. Uçuryş Ýaponiýanyň aerokosmiki gözlegler...

10016

Alymlar: Dünýädäki dilleriň ýaňlanyşy klimata bagly

Lingwistler howanyň we dilleriň ýaňlanyşynyň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykardylar. Report agentliginiň “Frontiers in Psychology” žurnalyna salgylanyp berýän habaryna görä, olar çyglylyk, deňiz derejesinden beýiklik...

3448

Hindistan we Ýaponiýa Aý taslamasynda hyzmatdaşlyk ederler

Hindistan we Ýaponiýa «Chandrayaan-3» maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde Aýda bilelikdäki «Lunar Polar Exploration Mission» (LUPEX) missiýasyny işjeňleşdirerler diýip, «Nikkei» neşiri...

8550

Android-de hemra aragatnaşygy 150 ýurtda işläp biler

Android 14 hemra aragatnaşyk aýratynlygyna eýe bolup, Google Messages habarlaşma programmasy arkaly işlär. Bu barada SamMobile portaly dörediji Nil Rahmuniniň sözlerine salgylanyp habar berdi. Höwesjeňleriň biri Android...

4264

Ýaponiýa ilkinji Aý modulyny 27-nji awgustda uçurar

Ýaponiýanyň SLIM atly ilkinji Aý gözleg modulyny ýokary çykarmaly H2A raketa göterijisiniň goýberiljek senesi 26-njy awgustdan 27-nji awgusta geçirildi. Bu barada Mitsubishi Heavy Industries kompaniýasy yglan etdi...

16610

Samsung arzan eplenýän smartfon çykarar

Günorta Koreýanyň «Samsung» korporasiýasy arzan eplenýän smartfon çykarmagy meýilleşdirýär. Bellenilmegine görä, «Samsung» eplenýän telefonlara has köp üns çekmek üçin arzan bahaly eplenýän smartfonlaryň bazaryna...

28947

Alymlar Braziliýada gadymy jandaryň galyndylaryny tapdylar

Braziliýada uzyn öň aýaklary we uzyn ýiti dyrnaklary bolan gadymy süýrenijiniň galyndylary tapyldy. Alymlar ony «Edward – gaýçy eller» atly fantastiki filmiň gahrymany bilen deňeşdirdiler diýip, MIR24 habar berýär...

7267

«Çandraýan-3» Aýa gonmaga taýýarlyk görýär

Hindistanyň “Çandraýan-3” Aý missiýasynyň gonuş moduly Aý orbitasynda pessaýlamak boýunça iň soňky hereketini etdi, Aý kosmos gözleg guramasynyň (ISRO) hünärmenleri gonulmazynyň öňüsyrasynda ulgamlary barlamaklyga...