8166

Alymlar allergiýa garşy täsirli diş pastasyny döretdiler

Allergiýanyň immunoterapiýasy üçin diş pastasy 11 aý dowam eden synaglarda 100% netijelilik görkezdi. Barlagyň netijeleri bilen Amerikanyň allergiýa, demgysma we immunologiýa kollejiniň (ACAAI) her ýylda geçirilýän...

8672

Bütin dünýäde ummanlaryň tolkunlarynyň güýji artýar

Kolorado ştatynyň uniwersitetiniň, Garward uniwersitetiniň we Albukerke Seýsmologiýa barlaghanasynyň (ABŞ) alymlary global ýylylygyň ummanlaryň tolkunlarynyň güýjüni artdyrýandygyny anykladylar. Dünýädäki 52 seýsmografik...

11876

Gazagystanda Hazar deňziniň ylmy-barlag instituty dörediler

Gazagystanda Hazar deňziniň daşky gurşaw meselelerini öwrenmek üçin ylmy-barlag instituty dörediler diýip,  Respublikanyň Suw serişdeleri we suwaryş ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi. Ministrlik eýýäm...

8558

Aýyň ýaşy öň çak edileninden 40 mln ýyl uly bolup çykdy

4 milliard ýyldan gowrak wagt ozal, Gün ulgamynyň emele gelen döwri, Ýer Marsyň ululygyndaky obýekt bilen çaknyşýar. Çaknyşmanyň netijesinde zyňlan böleklerden hem Aý emele gelýär, ýöne onuň emele gelşiniň takyk...

15031

Hünärmen Gündäki asudalygyň sebäbini düşündirdi

Günüň ýüzündäki tegmilleriň sany mese-mälim azaldy, şonuň üçin magnit hadysalary boýunça ýagdaý amatly bolmagynda galýar. Deslapky çaklamalardan tapawutlylykda, Gündäki asudalyk dowamly bolup biler. Oktýabr aýynda...

4803

Hindistan 2024-nji ýylda Wenera missiýa ugadar

Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) 2024-nji ýylda meýilleşdirilýän Wenera missiýasy üçin enjamlaryň eýýäm işlenip düzülendigini habar berdi. “Konseptual etapda duran köp missiýalarymyz bar. Wenera missiýasy eýýäm...

15392

NASA-da Bennu asteroidinden alnan toprakly konteýneri açdylar

NASA-nyň merkezinde alymlar tas üç ýyl mundan ozal OSIRIS-REx enjamynyň kömegi bilen Bennu asteroidinden alnan topragyň nusgalaryny saklaýan kapsulany açdylar. Kapsula geçen ýekşenbe güni Ýere gondy we ýörite gatnaw...