2594

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

6835

ABŞ-da AIW-iň sanjymy ilkinji gezek adamlarda synag edildi

Dýuk uniwersitetinde (ABŞ) AIW sanjymynyň prototipi işlenip düzüldi we adamlarda geçirilen deslapky synaglarda geljegi uly netijeleri görkezdi. Cell žurnalynda neşir edilen makalada beýan edilen bu derman eýýäm...

9588

Ýaponiýada diş ösdürýän derman synagdan geçiriler

Üstümizdäki ýylyň güýzünde Ýaponiýada gipodontiýany - dişleriň dogabitdi ýoklugyny bejermek üçin döredilen täze dermanyň kliniki synaglary başlar. TASS-yň habar bermegine görä, Kitanonyň Lukmançylyk gözlegleri...

11668

Türkmenistanda immunizasiýa hepdeligi dowam edýär

Köp ýurtlarda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitiniň teklibi boýunça her ýyl immunizasiýa hepdeligi geçirilýär. Onuň esasy maksady ene-atalaryň, hossarlaryň, saglygy goraýyş işgärleriniň, ýolbaşçylaryň...

29174

Agyz açanyňdan soňra suwy nädip içmeli?

Omanyň Saglygy goraýyş ministrligi mukaddes Remezan aýynda birnäçe sagatlap agyz beklemekden soňra, suw içmek dogrusynda birnäçe maslahatlar berdi. Maslahatlar aşakdakylary öz içine alýar: Suw bilen agyz açyp başlamak...