7581

Tesla Model S sowukda iň uzak ýol geçýän ulag bolup çykdy

Täzelenen Tesla Model S-iň batareýalary aýaza gowy çydaýar we sowuk howada iň uzak aralygy geçip bilýär. Norwegiýanyň Motor.no neşiriniň hünärmenleri 29 sany elektrik ulagyny uly göwrümli ýol synagyndan geçirenlerinden...

6175

Volvo elektrik sportkary döreder

Volvo brendiň model hataryna belli bir derejede özboluşlylyk goşjak batareýa bilen işleýän sportkar döretmegi göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň müdiri Býorn Annwallyň aýtmagyna görä, täze flagman awtomobil öndüriji...

24812

Mersedes-Benz GLE we GLE Coupe 2024 hödürlenildi

Mersedes-Benz kompaniýasy 2024-nji ýylda öndürilen Mersedes-Benz GLE we GLE Coupe orta ölçegli krossowerleriniň täzelenen görnüşlerini hödürledi. Bilelikdäki metbugat habarnamasynda  täze gündizki yşyklaryna üns...

6878

Toyota Prius-yň «zarýadly» görnüşini taýýarlaýar

Toyota-daky seriýalaýyn awtoulaglaryň «zarýadly» görnüşlerine jogapkär Gazoo Racing toparynyň inženerleri «Prius» gibridiniň täze nesli üçin modifikasiýalaryň üstünde işleýärler. Bu hakda BestCarWeb ýazýar. Hetç...

8686

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

19068

Akio Toýoda Toyota-yň prezidenti wezipesinden aýrylýar

2009-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň iň iri awtoulag öndürijisi Toyota Motor-a ýolbaşçylyk eden Akio Toýoda kompaniýanyň prezidenti wezipesinden aýrylar. Bu barada penşenbe güni kompaniýanyň metbugat gullugy habar...

39830

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...

7653

Ford Explorer Timberline-yň häsiýetnamalary mälim edildi

Hytaýyň Senagat we informatizasiýa ministrligi resmi bildiriş edilmezden ozal, Ford Explorer Timberline krossoweriniň wnedorožnik wersiýasynyň suratlaryny we häsiýetnamasyny çap etdi. Hytaýyň Senagat ministrliginiň...

16638

Jeep taryhda ilkinji gezek Ýewropada ýylyň awtomobili boldy

Ýewropada geçirilýän “Ýylyň awtomobili” (Car of the Year) bäsleşiginiň emin agzalary Jeep Avenger elektrik krossowerini ýeňiji diýip yglan etdiler. Bu markanyň modeli şu ýyl 60 ýaşyny dolduran baýraga ilkinji gezek...

54945

Owganystanda çykarylan ilkinji superkar görkezildi

Owganystanda Mada 9 atly ilkinji superkar görkezildi, aýratynlyklary barada jikme-jiklikler henizem az, ýöne döredijiler onuň suratlaryny we wideolaryny çap etmekden çekinmeýärler. Awtoulagyň eýýäm gurlandygyny...

11551

Mercedes-Benz 2022-nji ýylda awtomobil satuwyny 1% azaltdy

Mercedes-Benz AG 2022-nji ýylda dünýäde bölekleýin satuwlaryny 1% - 2 mln 43,9 müň awtomobile çenli azaltdy. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizine salgylanyp, interfax.ru habar berýär. Bu azalma kowide garşy...

21724

BMW reňkini üýtgedip bilýän ulagy görkezdi

BMW reňkini üýtgedip biljek prototip awtoulagyny görkezdi. Mundan başga-da, ulagyň sürülişiniň maglumatlaryny öň aýnanyň iç ýüzüne proýektirlemek ýaly aýratynlyklary bar. Awtoulagyň ady iVision Dee. Geçen ýyl CES sergisinde BMW...

21150

Xiaomi-niň awtoulagynyň ilkinji suratlary neşir edildi

«Hytaý awtoulaglary» Xiaomi-niň Hytaýyň jemgyýetçilik ýollarynda synag edilýän ilkinji awtoulagynyň suratlaryny, şeýle hem olaryň hytaý çeşmelerinden alnan bahalary baradaky maglumatlary çap etdi. Xiaomi-niň ilkinji...

21512

Ýapon kompaniýasy Toyota Century kaşaň krossowerini çykarar

Toyota özüniň iň kaşaň wsedorožnigini çykarmaga taýynlanýar. BestCarWeb neşiriniň çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, taslama ýurduň içinde  “Century” ady bilen tanalýar: krossower aňrybaş kaşaň modelleri...

12549

Sony we Honda täze Afeela awtomobil markasyny döretdiler

ABŞ-da geçirilen CES 2023 elektronika we tehnologiýa sergisinde Sony we Honda bilelikde döredilen Afeela markasynyň awtomobiliniň ilkinji prototipini görkezdiler. Bu barada Reuters agentligine salgylanyp, gazeta...

20564

Lexus aşa kiçi krossoweri çykarar we uly V8-den ýüz öwrer

Lexus 2023-nji ýylyň güýzünde super ykjam wsedorožnigi çykarmagy maksat edinýär diýip, BestCarWeb neşiri ýazýar. Şol bir wagtda kompaniýa iň uly krossowerini ösdürmegini togtatdy. Ol bazara LF ady bilen girip,...

17111

Ford Toyota Highlander-den has uly täze krossower çykarar

AutoHome neşiri Ford Edge krossoweriniň täze nesliniň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi. Model Edge L ady bilen bazara çykar - bu harp teker bazasynyň köpelendigini görkezýär. Ululygy taýdan wnedorožnik JAC konserni...

22423

Täze Toyota Land Criser Prado-nyň çykjak wagty aýdyldy

Ýaponiýanyň  BestCarWeb  neşiriniň habar bermegine görä, Toyota kompaniýasy 2023-nji ýylyň tomsunda Land Cruiser Prado wnedorožniginiň täze neslini çykarar. Onuň sözlerine görä, wnedorožnik rama gurluşyny saklar...