5898

Volvo elektrik sportkary döreder

Volvo brendiň model hataryna belli bir derejede özboluşlylyk goşjak batareýa bilen işleýän sportkar döretmegi göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň müdiri Býorn Annwallyň aýtmagyna görä, täze flagman awtomobil öndüriji...

8597

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

21140

Xiaomi-niň awtoulagynyň ilkinji suratlary neşir edildi

«Hytaý awtoulaglary» Xiaomi-niň Hytaýyň jemgyýetçilik ýollarynda synag edilýän ilkinji awtoulagynyň suratlaryny, şeýle hem olaryň hytaý çeşmelerinden alnan bahalary baradaky maglumatlary çap etdi. Xiaomi-niň ilkinji...

12539

Sony we Honda täze Afeela awtomobil markasyny döretdiler

ABŞ-da geçirilen CES 2023 elektronika we tehnologiýa sergisinde Sony we Honda bilelikde döredilen Afeela markasynyň awtomobiliniň ilkinji prototipini görkezdiler. Bu barada Reuters agentligine salgylanyp, gazeta...

6621

Tesla 2023-nji ýylda täzelenen Model 3 sedanyny goýberer

2023-nji ýylda Tesla kompaniýasy Model 3 elektrik sedanynyň täzelenen wersiýasyny goýbermegi meýilleşdirýär. Bu barada Reýter agentligi habar berýär. Teslanyň Model 3 täzelenen modeli «Highland» diýen kodly at...

18164

«Ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Ýylyň awtoulagy» (Car of the Year 2022) baýragynyň guramaçylary ýedi ýeňijini yglan etdiler. Şort-liste bäş sany elektromobil we içinden otlandyrylýan hereketlendirijili modeliň ikisi girdi.  Renault Austral bilen...

10044

Battista Hyper GT elektriki giperkary birnäçe rekordy goýdy

Kaşaň elektromobilini öndüriji kompaniýa bolan Automobili Pininfarina özüniň doly elektrikleşdirilen Battista Hyper GT giperkary bilen elektromobilleriň arasynda  tizligiň täze rekordyny goýandyny mälim etdi. Awtoulag...

13772

Täze Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyryldy

Audi nemes kompaniýasy dört ýyl mundan öň goýberilen asyl nusgadaky e-tron-nyň mirasdüşeri bolan Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyrdy. Täze ulag elektriki platformada gurlan we öňki modeli bilen deňeşdirilende çynlakaý...

9721

Hytaýyň BYD-synyň arassa girdejisi 350% artdy

Hytaýyň iň iri elektromobil öndürijisi BYD ýylyň üçünji çärýeginde öz arassa girdejisiniň, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 350% artandygyny mälim etdi. Bu barada kompaniýanyň wekillerine salgylanýan...

8247

Toyota bz3 elektrosedanynyň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi

Toyota kompaniýasy bZ — sedan bZ3-iň elektriki hataryndan ikinji modeliň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi. Dört gapyly ulag üç kompaniýanyň güýji bilen işlenip taýýarlandy: ýaponlara  BYD we FAW hytaý konsernlerindäki...

6541

Honda täze Prologue krossowerini görkezdi

Ýaponiýanyň Honda ul­ag öndürijisi ABŞ-da täze Prologue kross­oweri bilen tanyşdyr­dy, ol markanyň model hatarynda CR-V mod­elinden bir basgançak ýokarda durar. Bu barada Honda-nyň met­bugat gullugy habar berýär...

7951

Sentýabr aýynda BYD-yň satuwy rekord derejä ýetdi

Hytaýyň täze energiýa çeşmeleri bilen işleýän awtomobilleri öndürijisi BYD Co. sentýabr aýynda bassyr ýedinji aýyň jemi boýunça rekord derejeli satuwy hasaba aldy. Ol ilkinji gezek 200 müň bellikden geçdi diýip...