8753

Hytaý ýurda girýän adamlar üçin karantini ýatyrdy

«Bloombergiň» habaryna görä, Hytaý 8-nji ýanwardan başlap koronawirusa garşy göreşiň çäginde girizilen ýurda girmek bilen bagly esasy çäklendirmeleri ýatyrdy. Daşary ýurtdan gelýän adamlar gaýtmazyndan 48 sagat...

13239

Gyzyl deňizde uly ada dynç alyş merkezi gurlar

Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammet ben Salman al Saud 2024-nji ýyla çenli Neom innowasiýa şäheriniň gurluşygynyň taslamasynyň çäklerinde Sindala adasynda dynç alyş merkezini döretmek meýilnamasy barada...

10343

Abu-Dabide we Dubaýda COVID-19 çäklendirmeleri ýatyryldy

«8-nji noýabrdan Abu-Dabide we Dubaýda COVID-19 bilen bagly çäklendirmeler ýatyryldy» diýip, Russiýanyň Gezelenç operatorlarynyň assosiasiýasynyň beren maglumatyny vedomosti.ru paýlaşýar. “Dubaýa barmak üçin syýahatçylara...

13183

BAE-de syýahatçylyk wizalarynyň hereket ediş möhleti uzaldyldy

3-nji oktýabrdan başlap, BAE-de wizalaryň berliş düzgüni üýtgedi diýip, «Al-Ittihad» gazeti ýazýar. Ýurduň hökümeti daşary ýurtlularyň, şol sanda talyplaryň, syýahatçylaryň we iş gözleýän hünärmenleriň durmuşyny...

9318

Özbegistanda 2023-nji ýyldan tax free ulgamy giriziler

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew degişli edaralara 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan daşary ýurtly syýahatçylar üçin tax free ulgamyny girizmegi tabşyrdy. Bu barada Mirziýoýewiň metbugat sekretary Şerzod...

12033

Özbegistana ýylyň başyndan bäri 3 mln syýahatçy bardy

8 aýyň dowamynda Özbegistana syýahatçylyk maksady bilen 3 milliondan gowrak adam bardy. Bu barada respublikanyň Döwlet statistika komiteti habar berýär diýip, centralasia.media belleýär. Ýurda gelenleriň sany boýunça...

10723

Taýland 1-nji sentýabrdan başlap on ýyllyk wizalary girizer

Taýland 1-nji sentýabrdan on ýyllyk wizalary girizer diýip, TourDrom ýazýar. Şu maglumata görä, wizalar daşary ýurt raýatlaryna ýaşamak we işlemek üçin berler, olaryň eýeleri salgyt we beýleki ýeňilliklere bil...

6756

Stambul iýulda 1,76 mln syýahatçyny kabul edip, rekord goýdy

Türkiýäniň esasy şäherine – Stambula gelýän syýahatçylaryň sany on ýylyň içinde iň ýokary derejesine ýetip, görlüp-eşidilmedik rekordy goýdy. Şeýle maglumatlar resmi statistikada görkezilýär. Gürrüň iýul aýynyň...