9868

Abu-Dabide we Dubaýda COVID-19 çäklendirmeleri ýatyryldy

«8-nji noýabrdan Abu-Dabide we Dubaýda COVID-19 bilen bagly çäklendirmeler ýatyryldy» diýip, Russiýanyň Gezelenç operatorlarynyň assosiasiýasynyň beren maglumatyny vedomosti.ru paýlaşýar. “Dubaýa barmak üçin syýahatçylara...

12070

BAE-de syýahatçylyk wizalarynyň hereket ediş möhleti uzaldyldy

3-nji oktýabrdan başlap, BAE-de wizalaryň berliş düzgüni üýtgedi diýip, «Al-Ittihad» gazeti ýazýar. Ýurduň hökümeti daşary ýurtlularyň, şol sanda talyplaryň, syýahatçylaryň we iş gözleýän hünärmenleriň durmuşyny...

8970

Özbegistanda 2023-nji ýyldan tax free ulgamy giriziler

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew degişli edaralara 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan daşary ýurtly syýahatçylar üçin tax free ulgamyny girizmegi tabşyrdy. Bu barada Mirziýoýewiň metbugat sekretary Şerzod...

11784

Özbegistana ýylyň başyndan bäri 3 mln syýahatçy bardy

8 aýyň dowamynda Özbegistana syýahatçylyk maksady bilen 3 milliondan gowrak adam bardy. Bu barada respublikanyň Döwlet statistika komiteti habar berýär diýip, centralasia.media belleýär. Ýurda gelenleriň sany boýunça...

10483

Taýland 1-nji sentýabrdan başlap on ýyllyk wizalary girizer

Taýland 1-nji sentýabrdan on ýyllyk wizalary girizer diýip, TourDrom ýazýar. Şu maglumata görä, wizalar daşary ýurt raýatlaryna ýaşamak we işlemek üçin berler, olaryň eýeleri salgyt we beýleki ýeňilliklere bil...

6411

Stambul iýulda 1,76 mln syýahatçyny kabul edip, rekord goýdy

Türkiýäniň esasy şäherine – Stambula gelýän syýahatçylaryň sany on ýylyň içinde iň ýokary derejesine ýetip, görlüp-eşidilmedik rekordy goýdy. Şeýle maglumatlar resmi statistikada görkezilýär. Gürrüň iýul aýynyň...

4543

Daşkentde 27-nji halkara syýahatçylyk ýarmarkasy geçiriler

Özbegistanyň Syýahatçylyk we medeni miras ministrligi Milli PR-merkezi bilen bilelikde şu ýylyň 30-njy noýabryndan 2-nji dekabry aralygynda 27-nji Daşkent halkara syýahatçylyk ýarmarkasyny geçirer. Bu barada ministrligiň...

14456

Türkiýede kowide garşy soňky çäklendirmeler aýryldy

Türkiýede hassahanalardan daşary örtük dakynmak indi hökmany däl. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja habar berdi diýip, TASS belleýär.  “Bassyr üçünji gün kesel hadysalarynyň gündelik sany...