32422

Serdar Berdimuhamedow Türkiýä sapar bilen gider

Prezident Serdar Berdimuhmedowyň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär. Bu barada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli ýollan hatynda mälim...

23592

Türkiýäniň günorta-gündogarynda meteorit gaçdy

Türkiýäniň günorta-gündogarynda uly meteorit gaçdy. Bu barada NTV teleýaýlymy habar berýär diýip, rbc.ru belleýär. Bu waka 2-nji sentýabrda ýerli wagt bilen 20:15 töweregi bolup geçdi. Kosmos jisiminiň gaçyşyna...

13474

Türkiýe gelip-gidýänleriň sany boýunça rekordy täzeledi

Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýedi aýynda Türkiýä baran 26 mln 766 müň 240 syýahatçy daşary ýurtly, 3 mln 327 müň 206 syýahatçy bolsa daşary ýurtlarda ýaşaýan...

33759

Türkiýede her üç minutda bir elektromobil öndüriler

Türkiýäniň elektromobil öndüriji TOGG kompaniýasy önümçilik göwrümini artdyrmak kararyna geldi, ýagny 2023-nji ýylyň sentýabr aýyndan soň zawod tarapyndan her üç minutda bir awtomobil çykarylar. Bu barada TOGG...

27989

Türkiýe täze temperatura rekordy goýuldy

Türkiýede täze temperatura rekordy bellige alyndy diýip, ýurduň Ekologiýa we şähergurluşyk ministri Mehmet Ozhaseki X (öňki Twitter) sosial ulgamynda habar berdi. Daşky gurşaw ministrliginiň Meteorologiýa bölüminiň...

17763

Stambul şäherinde Türkmenistanyň Baş konsuly bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetnur Muhammetberdiýewiç Öwezow Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky (Stambul şäheri) Baş konsuly wezipesine bellenildi. Öň, ol Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky...

32173

Arda Güler «Fenerbahçeden» «Reala» geçdi

18 ýaşly türkiýeli futbolçy Arda Güler «Fenerbahçeden» «Reala» geçdi. Güleriň transferi 20 mln ýewro barabar bolup, onuň şertnamasy alty ýyla niýetlenendir. Madridli klubuň düzüminde türkiýeli oýunçy 24-nji belgide...

26380

Ärdoganyň girdejileri baradaky hasabat çap edildi

28-nji maýda Türkiýäniň täze möhlete saýlanan Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan süýşürintgi puluny milli walýutada - türk lirasynda saklaýar. Resmî Gazete hökümet gazetinde türk lideriniň prezident saýlawlarynda gazanan...

7460

«Galatasaraý» futbol boýunça Türkiýäniň çempiony boldy

Futbol boýunça Türkiýäniň çempionatynyň 34-nji tapgyrynyň dowamynda «Galatasaraý» kluby «Ankaraguýju» kluby bilen duşuşdy.  Duşuşyk «Galatasaraýyň» 4:1 ýeňiş gazanmagy bilen tamamlandy. «Ankaraguýjudan» ýeke-täk...

6457

Türkiýe bir ýylyň içinde gaz merkezini işe girizip biler

Türkiýäniň çäginden geçýän Ýewropany tebigy gaz bilen üpjün ediş merkezi, «Demirgazyk akymynda» ýitirilen mukdary hem içine almak bilen, özüni bir ýylyň dowamynda aňrybaş derejede ödär. Bu barada ýurduň Energetika...