36969

Rejep Taýyp Ärdogan Awaza geldi

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin 13-nji dekabrda Türkmenistana geldi. Ärdogan giç agşam Türkmenbaşy...

12750

Awazada 3 aýda 150 müňden gowrak raýat dynç aldy

Şu ýyl tomusky dynç alyş möwsüminde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda 150 müňden gowrak adam dynç aldy. Bu barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Awaza etrabynyň...

8114

Mediaforum: ulag ministrleriniň Awaza maslahatynyň jemleri

22-nji awgustda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki...

18539

Awazada täze «Rowaç» kottejler toplumy ulanmaga berildi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa şu günden dynç alşa çykan...

7796

15-16-njy awgustda Awazada ulag ugurly iri forum geçiriler

15-16-njy awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda BMG-niň ugurdaş düzümleri...

34837

«Awaza» gitmegi onlaýn resmileşdirmek boýunça gözükdirme

15-nji maýda Hazaryň türkmen kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda resmi taýdan  tomusky dynç alyş möwsümi başlandy. Syýahata ugramak üçin  dynç almak isleýänleriň birnäçe kadalary, şol sanda onlaýn...

16931

15-nji maýdan Awazada tomusky dynç alyş möwsümi başlaýar

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomusky dynç alyş möwsümi 15-nji maýdan başlanar.  Ministrler Kabinetiniň 6-njy maýda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň...

23932

Tomusda Awazada dynç alşy guramagyň mümkinçiligi öwreniler

Tomus möwsüminde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramagyň mümkinçilikleri öwreniler. 29-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow tomus möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigi...