30801

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi Awazada dynç alýar

Şu günler ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümi zähmet rugsadynda bolmak bilen dürli sport çärelerine gatnaşýarlar. Olaryň köpüsi Hazar deňziniň kenaryndaky “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alýarlar. Türkmenistanyň...

30663

Awazada «Taksi Hyzmaty» işläp başlady

Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary, şeýle hem «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň myhmanlary üçin «Taksi hyzmaty» hyzmaty hereket edýär. Bu hyzmaty Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

12080

Awazada halkara tans we folklor festiwaly açyldy

13-nji iýunda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Awaza — 2023» atly halkara tans we folklor festiwalynyň açylyşy boldy. Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan...

13384

«Awazada» dynç alyş möwsümi 25-nji maýda başlanar

2023-nji ýylda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomusky dynç alyş möwsümi 25-nji maýdan başlanar. Häzirki wagtda bu ýerde dynç alyş möwsümine taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan»...

38175

Rejep Taýyp Ärdogan Awaza geldi

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin 13-nji dekabrda Türkmenistana geldi. Ärdogan giç agşam Türkmenbaşy...

13264

Awazada 3 aýda 150 müňden gowrak raýat dynç aldy

Şu ýyl tomusky dynç alyş möwsüminde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda 150 müňden gowrak adam dynç aldy. Bu barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Awaza etrabynyň...

8657

Mediaforum: ulag ministrleriniň Awaza maslahatynyň jemleri

22-nji awgustda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki...