1867

Huawei Hytaýda planşet satuwy boýunça Apple-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasy Hytaýyň smartfon bazarynda öz ornuna çalt depginde gaýdyp gelýär. Täze maglumatlar munuň planşet bazarynda-da şeýledigini görkezdi. IDC kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginde...

19138

Hytaý çölünde düýeler üçin ýolyşyk goýuldy

Hytaý çölünde düýeleriň hereketini düzgünleşdirmek üçin ýolyşyklar goýuldy diýip, Oddity Central ýazýar. Ýolyşyklar Gansu welaýatynda gurnaldy. Munuň sebäbi her ýyl maý aýynyň başynda ýerli çölde geçirilýän baýramçylyk...

17747

Hytaýda seýrek “bulut şaglawugy” hadysasy bolup geçdi

Hytaýda “bulut şaglawugy” diýlip atlandyrylýan seýrek tebigy hadysa bolup geçdi. Goýry bulutlar dag gerşiniň üsti bilen aşak inip, suw akymyny ýada salýardy diýip, 9Trevel portaly habar berýär. Şeýle seýrek hadysa...

24774

Dünýäniň iň baý adamlary haýsy şäherleri saýlap alýarlar?

Halkara konsalting kompaniýasy New World Wealth analitik kompaniýasy bilen bilelikde şu ýylda “dünýäniň iň baý şäherleriniň” reýtingini düzdi. Sanawda şäherler ýaşaýan millionerleriň, sentimillionerleriň we milliarderleriň...

5228

Hytaý awtoulaglary global bazaryň üçden birini eýelediler

Hytaýyň Ýeňil awtomobiller assosiasiýasynyň (CPCA) maglumatlaryna görä, 2024-nji ýylyň mart aýynda Hytaýda awtomobil satuwy dünýädäki umumy awtomobil satuwynyň 33%-ini emele getirdi (8,15 mln). 2024-nji ýylyň birinji...

12167

Hytaýly inženerler uçýan halas ediş halkasyny ýasady

Ozal Türkiýäniň Antalýa şäherindäki halas edijileriň gark bolup barýan adama halas ediş halkasyny sanlyja sekundyň içinde gowşurmak üçin dron ulanyp başlandyklaryny habar beripdik. Hytaýly inženerler olardan ozdurdylar...

29969

Hytaýyň Guançžou şäherine topuň ululygyndaky doly ýagdy

Hytaýyň 13,8 million ilatly Guançžou şäherine topuň ululygyna barabar ölçegde doly ýagdy. Tebigy betbagtçylyk güýçli tupandan soň bolup geçdi diýip, Naked Science ýazýar. Doly binalaryň penjirelerini döwdi, awtoulaglara...

7391

iPhone satuwy soňky alty ýylda iň pes derejäni görkezdi

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) portalynyň analitikleri ABŞ-da iPhone satuwynyň 33%-e çenli peselendigini hasaba aldylar. Bu soňky alty ýylyň içinde iň pes görkezijidir diýip, Appleinsider neşiri...

7806

Hytaýda iPhone 15-iň bahasy 7 aýda 25% arzanlady

Hytaýda iPhone 15 çykandan bäri ýedi aýyň içinde onuň ýurtdaky bahasy 25% arzanlady. Häzir onuň 128 Gb ýady bolan esasy modeliniň bahasy 620 dollar, başlangyç bahasy 830 dollardy diýip, ITHome-e salgylanýan IXBT...

9770

Huawei kompaniýasy Avatr 12 2024 hetçbegini anons etdi

2024-nji ýylyň Pekin awtosalonynyň öňüsyrasynda Avatr Technology kompaniýasy 2024-nji model ýylynyň täzelenen, ýolsuz ýerden ýöremäge ukyply Avatr 11 awtoulagyny hödürledi. Kompaniýanyň prezidenti Çen Çžo hem brendiň...

21191

Hindistan ilat sany boýunça dünýäde birinji orny eýeledi

Hindistan ilat sany boýunça dünýäde birinji orny eýeledi. Ol häzir 1,442 mlrd adam diýlip hasaplanýar. Ikinji orunda 1,425 mlrd ýaşaýjy bilen Hytaý ýerleşýär. Bu barada BMG-niň Ilat gaznasynyň (UNFPA) hasabatyna...

5965

Sianda “Merkezi Aziýa – Hytaý” sekretariaty açyldy

30-njy martda Sian şäherinde (Hytaýyň Şansi welaýaty) Merkezi Aziýa – Hytaý görnüşindäki sekretariatyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu barada Türkmenistan DIM-iň saýtynda habar berilýär. Çärä Hytaýyň daşary işler...