4765

Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny artdyrdy

Türkmenistan Hytaýa turbogeçirijiler arkaly gaz eksport etmekde birinji orny saklaýar. Muny Hytaý Halk Respublikasynyň Baş gümrük edarasynyň maglumatlary delillendirýär diýip, Orient habar berýär. Şu ýylyň ýanwar...

8755

ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň iň uly eksportçysy boldy

ABŞ-nyň Energetika maglumatlary agentliginiň habaryna görä, şu ýylyň birinji ýarymynda ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň (STG) eksport möçberi boýunça lider adyny aldy. Amerikan STG-niň, aýratynam, Ýewropa eksporty...

7352

Türkmenistan Eýran bilen swop gaz ibermelerini artdyrdy

Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň baş müdiri Majid Çegani günde 10 million kub metr türkmen gazynyň synag hökmünde iberilýändigini aýtdy. Orient agentliginiň Mehr agentligine salgylanyp habar bermegine görä, bu...

10251

Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz eksportyny artdyrdy

2023-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan Hytaýa, takmynan, 2,9 mlrd kub metr tebigy gaz ibermek bilen, eksport möçberini ýokarlandyrdy diýip, Trend habar berýär. Resmi maglumatlara görä, görkezilen aýda gaz eksportynyň...

6457

Türkiýe bir ýylyň içinde gaz merkezini işe girizip biler

Türkiýäniň çäginden geçýän Ýewropany tebigy gaz bilen üpjün ediş merkezi, «Demirgazyk akymynda» ýitirilen mukdary hem içine almak bilen, özüni bir ýylyň dowamynda aňrybaş derejede ödär. Bu barada ýurduň Energetika...

21810

«Türkmengaz» döwlet konsernine täze başlyk bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine Maksat Babaýewi belläp, ony konserniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy. «Türkmengaz» DK-nyň öňki ýolbaşçysy...