6766

Razer dünýäde iň ýeňil oýun syçanjygyny çykardy

Professional oýun enjamlaryny öndürmeklige ýöriteleşen Razer kompaniýasy, Viper Mini Signature Edition oýun syçanjygyny görkezdi. Işläp taýýarlaýjy täze önümini bazardaky şeýle enjamlaryň içinde iň ýeňil gurluş...

4654

«Awataryň» dowamynyň täze maglumatlary aýan edildi

«Awataryň» prodýuseri Jon Landau franşizanyň indiki üç filmi barada käbir maglumatlary aýan etdi. Onuň sözlerine görä, Una Çaplin (“Tagtlaryň oýny”) “Awatar 3-de” baş gahrymanyň keşbini ýerine ýetirer. Ol aktýor...

8199

«Çeburaşka» Russiýanyň prokatynda 6 milliard rubl gazandy

«Çeburaşka» fentezi filmi Russiýanyň kassa ýygymynda 6 milliard rubl gazandy. Muny EAIS ulgamynyň maglumatlary görkezýär. Eduard Uspenskiniň adybir ertekisiniň film görnüşi 1-nji ýanwarda kinoteatrlarda görkezildi...

14062

«Gladiator 2-niň” çykjak senesi belli boldy

«Gladiator» taryhy filminiň dowamy 2024-nji ýylyň 22-nji noýabrynda ABŞ-da prokata çykar diýip, Paramount studiýasyna salgylanýan HBS habar berýär. Ilkinji “Gladiatory” (2000) surata düşüren Ridli Skott ýene bir...

16136

Dubaýda rekord derejede 112 mln dollara penthaus satyldy

Dubaýyň iň gymmat ýaşaýyş jaýlarynyň birindäki penthaus 112 mln dollara satyldy. “The National” gazetiniň ýazmagyna görä, bu emirlikleriň taryhynda gozgalmaýan emläk satuwy boýunça iň uly şertnamadyr diýip, TASS...

11495

Beýonse soňky 5 ýylda dünýäde ilkinji konsertini berer

Beýonse Renaissance World Tour atly halkara konsert syýahatyna başlajakdygyny mälim etdi. Aýdymçy bu barada özüniň Instagram profilinde gürrüň berdi. Artistiň resmi saýtynda aýdylyşyna görä, syýahat 2023-nji ýylyň...

8558

Samsung Galaxy S23 2028-nji ýyla çenli täzelenmeleri alar

Samsung Galaxy S23-i OC Android 13 we öňünden gurnalan One UI 5.1 interfeýs bilen ilkinji gezek çykardylar. Soňra kompaniýanyň beýleki telefonlary bu interfeýsi alarlar, ýöne Galaxy S23-iň özi uzak wagtlap täzelener...

4384

Haruki Murakaminiň täze romany aprel aýynda çykar

Ýaponiýaly ýazyjy Haruki Murakaminiň täze romany aprel aýynda satuwa çykar. Bu barada çarşenbe güni Shinchosha neşirýaty habar berdi. Täze eseriň ady heniz gizlin saklanýar. Kitap 13-nji aprelde dükanlara çykar...

10013

Kosmosda düşürilen «Çagyryş» filmi 20-nji aprelde çykar

Kosmosda bölekleýin surata düşürilen, Klim Şipenkonyň režissýorlygyndaky “Çagyryş” filminiň ilkinji görkezilişi 20-nji aprelde  bolar. Bu barada TASS habar berdi. Filmiň görkezilişe çykmaly täze senesi öň "Kinopoisk"...

35195

Taryhda has isleg bildirilen telefonlar belli boldy

Taryhda has isleg bildirilen, has takygy, iň köp satylan telefonlar düwmeli Nokia telefonlary we iPhone boldy. Telefon taryhynda alyjylaryň arasynda iň meşhur telefonlar Nokia kompaniýanyň gajetleri bolup, häzirki...

17003

Coca-Cola öz ColaPhone smartfonyny çykarar

Coca-Cola kompaniýasy öz brendi astynda çykarmakçy bolýan täze smartfonyny tanyşdyrmaga taýýarlaýar. Gurluşyň ilkinji suraty bilen öň iPhone X üçin “kese kesigi” hem-de iPhone 14 üçin Dynamic Island elementiniň...

20491

iPhone 14 Pro 5G ulgamynda iň çalt smartfon adyny ýitirdi

Ookla kompaniýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde 5G-iň amerikan torlaryndaky smartfonlarda internetiň tizligini synagdan geçirmegiň netijelerine görä, ýylyň üçünji çärýeginde öňdelikçi bolan iPhone...

10711

«Awatar 2-niň» girdejisi 2 milliard dollardan geçdi

Geçen dynç günleri «Awatar: Suwuň ýoly» filminiň girdejisi 2 milliard dollardan geçdi.  Bu netijä ýetmek üçin filme on ýyl mundan ozal birinji filmden ýedi gün az geçdi. Bu hepde eýýäm sikwel «Ar alyjylar: Tükeniksizligiň...

21688

Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular...