2292

Apple I maliýe çärýeginde arassa girdejisini 13% azaltdy

2023-nji maliýe ýylynyň birinji çärýeginde Apple kompaniýasy arassa girdejisini 13,4% we girdejisini 5,5% azaltdy. Görkezijileriň ikisi-de hünärmenleriň çaklamalaryna laýyk gelmedi diýip, Interfax.ru habar berýär...

35655

Taryhda has isleg bildirilen telefonlar belli boldy

Taryhda has isleg bildirilen, has takygy, iň köp satylan telefonlar düwmeli Nokia telefonlary we iPhone boldy. Telefon taryhynda alyjylaryň arasynda iň meşhur telefonlar Nokia kompaniýanyň gajetleri bolup, häzirki...

20595

iPhone 14 Pro 5G ulgamynda iň çalt smartfon adyny ýitirdi

Ookla kompaniýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde 5G-iň amerikan torlaryndaky smartfonlarda internetiň tizligini synagdan geçirmegiň netijelerine görä, ýylyň üçünji çärýeginde öňdelikçi bolan iPhone...

17510

iOS 17 täzelenmesini aljak iPhone modelleri aýdyldy

Apple kompaniýasy 2023-nji ýylyň iýun aýynda WWDC-ni döredijileriň konferensiýasynda iOS 17 operasiýa ulgamynyň täze wersiýasyny hödürlär. Phone Arena neşiri çak edilýän täzelikler barada gürrüň berdi, şeýle hem...

5494

Apple täze Macbook Pro we M2-li Mac Mini bilen tanyşdyrdy

Apple gurluşlarynyň - M2 Pro we M2 Max prosessorly Macbook Pro-nyň, şeýle hem M2 we M2 Pro-ly Mac Mini-niň gysgaça tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. M2 Pro we M2 Max-da Macbook Pro Täze 14 we 16 dýumlyk noutbuklar...

31201

Torda iPhone 15 smartfonynyň ilkinji suratlary peýda boldy

iPhone 15 smartfonynyň ilkinji suratlary Hytaý metbugatynda peýda boldy. Bu barada Sina portaly habar berýär. Suratlaryň täze gajet hakynda üpjünçilik zynjyryndaky çeşmelerde bar bolan maglumatlaryň esasynda döredilendigi...

9197

iPad mini 3 resmi taýdan könelen diýlip yglan edildi

Apple kompaniýasy iPad mini 3-iň könelen önüme öwrülendigini resmi taýdan ykrar etdi. Planşet ilkinji gezek iPad Air 2 bilen bilelikde çykypdy we 2014-nji ýylda bir kristally Apple A7 ulgamynyň bazasynda gurlupdy...

13387

Apple howa maglumaty goşundysyny ýapdy

Apple öň 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Dark Sky howa maglumaty goşundysyny ýapjakdygyny aýdypdy. Bu meşhur hyzmat sentýabr aýynda eýýäm App Store-dan aýryldy. Indi ulanyjylardaky ol goşundy asla işlemez. Apple 2020...

5955

Apple nauşnikleri satmakda dünýäde lider boldy

Canalys barlag kompaniýasy nauşnik satmak çygryndaky öňdebaryjyny ýüze çykarmak boýunça 2022-nji ýylyň üçünji çärýegi üçin taýýarlan hasabatyny çap etdi. Apple öňdebaryjy kompaniýa bolup çykdy. Habar berlişine...

22902

ABŞ-da Stiw Jobsuň köne şypbygy 218 müň dollara satyldy

Apple kompaniýasyny esaslandyryjy Stiw Jobsuň 1970-1980-nji ýyllarda geýen şypbygy ABŞ-da auksionda 218 750 dollara satyldy. Bu barada duşenbe güni CNN telekompaniýasy habar berdi. Birkenstock brendiniň sandalynyň...

6883

Apple-iň kapitalizasiýasy bir günde 191 mlrd dollara çykdy

Amerikanyň Apple korporasiýasynyň bazar bahasy oktýabr aýynda ABŞ-da puluň hümmetiniň gaçyşynyň haýallamagy sebäpli, penşenbe güni rekord 191 mlrd dollara çykdy. Bu barada anna güni Business Insider portaly habar...

10007

2022-nji ýylyň iň gymmat kompaniýalary yglan edildi

Interbrand-yň profil gory 2022-nji ýylda dünýäde iň gymmat kompaniýalaryň reýtingi bilen tanyşdyrdy. Apple ýene-de sanawyň başyny çekdi. Apple kompaniýasy on ýyl bäri yzygider birinji ýerde durýar. Şu ýyl korporasiýanyň...

8981

WSJ: Apple 2024-nji ýyla çenli USB Type-C-e geçer

iPhone smartfonlaryny hususy Lightning standartyndaky zarýad portlary bilen enjamlaşdyrýan Apple kompaniýasy ony Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlaryna bildirilýän täze talaplara laýyklykda 2024-nji ýyla çenli USB Type...

5101

HBS: Apple 16 dýuým ekranly iPad-y işläp düzýär

Apple kompaniýasy ekranynyň diagonaly 16 dýuým bolan täze iPad-y işläp düzmäge girişýär. Bu barada The Information portaly çeşmelere salgylanyp habar berdi diýip, TASS belleýär. Onuň maglumatlaryna görä, kompaniýada...

7564

Apple täze iPad Pro bilen tanyşdyrdy

Apple kompaniýasy sişenbe güni gowulandyrylan M2 çipli täze iPad Pro-ny satyp başlandygyny bildiriş etdi. Bu barada kompaniýa tarapyndan ýaýradylan metbugat-relizinde aýdylýar. Täze iPad sişenbe gününden,18-nji...

13244

Stiw Jobsuň Macintosh kompýuteri auksiona çykaryldy

Apple-i esaslandyryjy Stiw Jobsa degişli Macintosh SE kompýuterini 22-nji oktýabrda boljak Bonham's History of Science and Technology auksionyna goýarlar. Lotuň teswirinde şeýle diýilýär: "Macintosh SE kompýuteri...

15250

iPhone-da ikitaraplaýyn simsiz zarýadka peýda bolar

Iphone 13 Pro-nyň täze Dynamic Island kesikli we 48-megapiksellik kameraly gowulandyrylan wersiýasy bolan iphone 14 Pro-da birtopar öňdebaryjy telefonlara mahsus funksiýalar ýok. Gürrüň ikitaraplaýyn simsiz zarýad...