9585

Bill Geýts gowy görýän 5 sany kitabynyň adyny aýtdy

Bill Geýts blogynda gowy görýän bäş sany kitabynyň adyny aýtdy. Ol kitaplary dowamly baýramçylyk günlerinde okamagy maslahat berýär. Adatça, Bill Geýts şeýle bloglarda soňky ýylda haýsy kitaplary okandygy barada...

41710

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

3084

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (20-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

2949

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (19-njy bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

6770

18-nji noýabrda Aşgabatda kitap ýarmarkasy geçiriler

Her ýylyň 20-nji noýabrynda Bütindünýä çagalar güni bellenilip geçilýär. Bu sene Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 1954-nji ýylda esaslandyrylypdy. Näme üçin 20-nji noýabrda? 1959-njy ýylyň...

3377

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (18-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

3086

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (17-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

14028

Ussa_tm-dan söwda etmek näme üçin amatly?

Gurluşykda hem hojalykda gerek bolan harytlaryň giň toplumyny bir ýerde hödürleýän Ussa_Tm onlaýn dükanyndan söwda etmegiň nämesi amatly? 10 000+ haryt Onlaýn dükan gurluşyk harytlarynyň 10 müňden gowrak görnüşini...

18437

«Altyn ganat» dükany uly arzanlaşyk yglan edýär

Aşgabatdaky «Altyn ganat» dükany açylmagynyň 2 ýyllygy mynasybetli ähli harytlara — 15% arzanlaşyk yglan edýär. «Altyn ganat» dükany müşderilere şu harytlary hödürleýär: Matalar Ýakalar Aýakgaplar (zenan, erkek...

20170

TmCars «Türkmentel — 2022» halkara sergisine gatnaşýar

Şu gün paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda «Türkmentel — 2022» atly XV halkara sergisi hem-de ylmy maslahaty öz işine başlady. Bu iri möçberli çärä internet ulanyjylarynyň ýörgünli portaly bolan TmCars hem...

3803

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (16-njy bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

22565

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

5263

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (15-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

3978

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (14-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

4621

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (13-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm Üçünji...

4763

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (12-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm Men hünäriniň derejesini...