6013

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (25-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

4584

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (24-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

38986

Türkmenistanda howanyň birden sowamagyna garaşylýar

Türkmenistanda ýanwar aýynyň ilkinji günleri maýyl howa boldy, emma howa maglumaty gullugy eýýäm 8-nji ýanwardan howanyň birden sowap başlajakdygyny duýdurýar diýip, Meteožurnal habar berýär. Maýyl siklon demirgazyk...

55902

Türkiýä wiza almak üçin sanawa täze resminama goşuldy

Gateway International kompaniýasynyň wiza merkeziniň resmi saýtynda habar bermegine görä, 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwaryndan Türkiýä gitmäge wiza almak isleýän Türkmenistanyň raýatlary ozal zerur bolan resminamalaryň...

64399

TmCars: Täze ýylyňyz gutly bolsun!

Ýyl boýy dürli ugurlarda zähmet çekýän, okaýan watandaşlarymyzy bir saýtyň başyna jemlemegi başaran TmCars-yň döredijilik topary Sizi we siziň maşgalaňyzy, ähli halkymyzy Täze 2023-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýar...

43592

Täze ýylda erkeklere näme sowgat edip bolar?

Täze ýyl diýlende sowgat bermek diýen düşünje aňyňda janlanýar. Bu baýramçylykda her bir adam ýakynlaryna sowgat berýär. Emma Täze ýylda öz-özüňe sowgat alyp, özüňi begendirmeli däl diýip kim aýdypdyr?! Aşgabatda...