10055

“Nesil mebel” stol-stullaryň giň toplumyny hödürleýär

Döwrebap we ýokary hilli önümler hökman daşary ýurtlardan getirilen bolup, olaryň bahasy gymmat bolmalymy? “Nesil mebel” kärhanasynyň önümleri bilen tanşanlar bu babatda beýle pikir etmeýärler, çünki bu kärhananyň...

18439

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

11488

ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady. Serwis merkezi Azatlyk...

8491

FAWORI kompaniýasy "GAPAK AKSIÝASYNY” yglan etdi

Dünýä belli “Fawori” emulsiýalarynyň Türkmenistandaky resmi dileri emulsiýa gapaklaryny getirip beren müşderilerine nagt pul serişdeleriniň bir bölegini SOWGAT hökmünde yzyna gaýtaryp berýär. Boýag bedreleriniň...

6467

Kino we sirk çykyşlarynyň hepdesi: Aşgabatda nirä gitmeli?

Şu hepde Aşgabadyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna medeni çäreleriň baý maksatnamasy hödürlenýär. Şäheriň kinoteatrlarynda iň täze filmlere tomaşa etmek bolar, sirk sungatynyň muşdaklaryna bolsa gyzykly şüweleňler...