23701

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan»...

22048

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

14637

Bäherden etrabynyň häkimi D.Hojaýew wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Dörtguly Hojaýewi özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkimi wezipesinden boşatdy. Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli kararyna...

11145

Serdar Berdimuhamedow häkimler bilen iş maslahatyny geçirdi

19-njy sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly...

16547

Ahal welaýatynda 6 müň 200 metrlik Saglyk ýoly dörediler

17-nji sentýabrda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine baryp görmeginiň çäklerinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Saglyk ýolunyň geçjek ýerleriniň...

7174

Türkmenistanyň 4 welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

7-nji sentýabrda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda pagta ýygymyna girişildi. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna 14-nji sentýabrda başlanar.     Tutuş ýurdumyz boýunça...

15498

Ahalda ýene bir senagat zolagyny döretmek teklip edildi

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hereket edýän senagat zolagynyň golaýynda täze senagat zolagyny döretmek teklip edilýär. Bu baradaky degişli teklibi 2-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler...