51200

50 müň ýyldan soň ilkinji gezek

Geçen ýylyň mart aýynda ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda ötegçi asman jisimlerini öwrenýän ylmy-barlag toparynyň alymlary «Zwicky» taslamasynyň çäklerinde täze bir kometanyň üstünden bardylar. Başlangyç hasaplamalara...

29650

Alymlar Ýerdäki suwuň ýaşyny kesgitlediler

Fransiýanyň we Hytaýyň astrofizikleri Ýerdäki suwuň ýaşyny kesgitlediler. Barlaglar onuň Gün ulgamy bilen bir wagtda, ýagny azyndan 4,5 milliard ýyl ozal peýda bolandygyny görkezdi diýip, GeoScienceWorld Elements...

5118

Şu gün Hakuto-R ýapon arş gämisi Aýa uçurylar

Şu gün ispace kompaniýasynyň Hakuto-R ýapon Aý gonuş enjamy Falcon 9 raketasynyň kömegi bilen Aýa uçurylar diýip, SpaceX göterijisiniň işläp taýýarlaýjysy habar berýär. Uçuryş ABŞ-nyň Gündogar kenarýakasynyň wagty...

16362

Indiki ýyl Ilon Maskyň kompaniýasy adamlara çip oturdyp başlar

ABŞ-da geçen «Görkez we gürrüň ber» atly çärede Ilon Mask Neuralink kompaniýasynyň öňümizdäki alty aýyň içinde öz çipini adamyň kellesine implantasiýa edip biljekdigini habar berdi.  Çärede Mask kompaniýanyň adamlarda...

12224

Alymlar dünýädäki has kislotaly ummany aýtdylar

Szimeý uniwersitetiniň Polýar we deňiz gözlegleri institutynyň halkara alymlar topary Demirgazyk buzly ummanyň kislotalanmagynyň beýleki ummanlara garanyňda üç-dört esse çalt bolup geçýändigini kesgitlediler. Alymlaryň...

33181

Alymlar Ýer ýüzündäki ähli garynjalary sanadylar

Ýer ýüzünde, takmynan, 20 kwadrillion garynja ýaşaýar. “Washington Post” gazetiniň habar bermegine görä, şeýle netijä Gonkong uniwersitetiniň gözlegçiler topary geldi. Muny MIR24 ýetirýär. Neşiriň bellemegine görä...

4082

Ýewropa kosmosdan Gün energiýasyny almagy meýilleşdirýär

Ýewropanyň kosmos agentligi (ESA) şu ýylyň noýabr aýynda geçiriljek Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň ministrleriniň duşuşygynda kosmos Gün elektrostansiýasynyň taslamasynyň tehniki-ykdysady taýdan esaslandyrylmagy...

32563

Alymlar Ýerde iň gysga güni bellige aldylar

Ýer şarynda gözegçilikleriň dowamynda iň gysga gün bellige alyndy. Bu barada Daily Mail habar berýär.   Wagtal-wagtal Ýer togalagymyzyň aýlanyş tizligi üýtgäp durýar. Bu üýtgemeleri adaty adamlar duýmanam biler...

19905

Alymlar 58% çalt uklamaga kömek edýän düşekçe döretdiler

ABŞ-nyň Ostin şäherindäki Tehas uniwersitetiniň bioinženerleri gyzyp we sowap bilýän özboluşly düşekçe we ýassyk döretdiler. Bu çalt uklamaga we ukynyň hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Bu iş “Journal of Sleep...

7981

Ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijileri sylaglanyldy

12-nji iýunda Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Her ýylda Ylymlar güni mynasybetli geçirilýän...

10949

YLYM – ÖMRÜŇ MANYSY

Biziň halkymyz ruhy, medeni, ykdysady ösüşlerimize, milli buýsanjymyza çeşme bolup hyzmat edýän her bir ugry aýratyn baýram hökmünde belläp geçýär. Şeýle gymmatlyklaryň biri hem ylymdyr. Türkmenistan döwletimizde...

5771

Serdar Berdimuhamedow Ylymlar güni mynasybetli Gutlag iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow 12-nji iýunda bellenilýän Ylymlar güni, şeýle-de «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyň öz...

29489

ABŞ-da adamlara çip oturdyp başladylar

Adamlary çiplemek işinde iň haý-haýly taslama Neuralink hasaplanýar, onuň gözbaşynda Ilon Mask durýar. Emma adamlary çiplemekde başlangyç ädim Neuralinke degişli däldir — muny Synchron amala aşyrdy. Çeşmäniň ýazmagyna...

6241

10 ýylda dargaýan biologiki plastigi işlenip taýýarlanyldy

"Russiýa - mümkinçilikleriň ýurdy" platformasynyň metbugat gullugynda "Russiýanyň Liderleri" bäsleşiginiň ýeňijileriniň biriniň 7-10 ýylyň dowamynda zyýansyz biomassa öwrülip dargajak biologiki plastigi öndürmegiň...