10636

Ýuwaş ummanyndan 15 müň ýyl ýaşap bilýän jandar tapyldy

Meksika bilen Gawaýiniň arasynda ýerleşýän Klarion Klipperton zolagyna 45 günlük ekspedisiýanyň dowamynda Geteborg uniwersitetiniň gözleg topary çuň düzlükde ýaşaýan täze görnüşleri tapdy. Iňlis gämisi “Jeýms Kukda”...

7804

Alymlar gözýaşdan zarýad alýan mikro-batareýany döretdiler

Singapuryň Nanýan tehnologiýa uniwersitetiniň alymlary adamyň gözýaşyndan zarýad alyp bilýän özboluşly batareýany döretdiler. Bu tehnologiýa “Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl: Fantom protokoly” filminde gahrymanlaryň...

2533

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

11392

Zimbabwede dinozawryň täze görnüşi tapyldy

Alymlaryň halkara topary Orta Zambezi derýasynyň basseýninden dinozawryň täze görnüşiniň tapylandygyny habar berdi. Acta Palaeontologica Polonica žurnalynda bu sebitde soňky 50 ýylda tapylan ilkinji dinozawrdyr...

10345

Marsda nirä eltýäni näbelli ullakan gowak tapyldy

Marsyň üstünde ýerasty gowaga eltýän bolmagy mümkin ullakan çukur tapyldy. Obýekt NASA-nyň MRO planetara stansiýasyndaky HiRISE kamerasy arkaly tapyldy diýip, Hi-Tech habar berýär. Çukur sönen Arsia Dagy wulkanyndan...

11433

Alymlar “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler

Kembrij uniwersitetiniň alymlary sag eliň gyrasyna birikdirilen we bir el bilen zatlary dolandyrmaga mümkinçilik berýän “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler, diýip Hightech neşiri Science portalyna salgylanyp...

14580

Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki...

8279

Ýaponiýada dünýäde ilkinji agaç hemra döredildi

Ýapon alymlary dünýäde ilkinji agaç hemrany döretdiler we ony üstümizdäki ýylyň sentýabr aýynda kosmosa uçurmagy meýilleşdirýärler. LignoSat diýip atlandyrylan hemra magnoliýadan ýasalyp, gyraňlarynyň uzynlygy...

6232

Pakistanyň ICUBE-Q hemrasy Aýyň ilkinji suratlaryny görkezdi

Hytaýyň “Çane-6” missiýasynyň çäginde uçurylan Pakistanyň ICUBE-Q hemrasy Aýyň we Günüň ilkinji suratlaryny aldy. Emeli hemranyň agramy bary-ýogy 7 kg, ony Pakistanyň kosmos tehnologiýalary institutynyň we Şanhaý...

15411

Awstraliýaly alymlar “kofe betonyndan” ýanýoda döretdiler

Awstraliýanyň Melburn şäherindäki RMIT uniwersitetiniň gözlegçileri dünýäde ilkinji bolup kofe löderesi goşulyp öndürilen betony synagdan geçirdiler. Synagyň çäklerinde üstünden hereket edilende materialyň çydamlylygyna...