7163

Günüň günorta polýusynda seýrek partlama hasaba alyndy

Astronomlar Günüň günorta polýusynda seýrek partlamany hasaba aldylar. Astrofotograf Eduardo Şaberger Pupo bu hadysanyň täsin suratlaryny düşürdi diýip, Spaceweather.com-a salgylanýan “Hi-Tech” ýazýar. 17-nji fewralda...

7825

Alymlar dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler

Alymlar Gün ulgamyna düşünmäge kömek edip biljek Plutonyň orbitasynyň daşyndaky gipotetiki jisim bolan dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler. Alymlar Gün ulgamynyň gurluşyna, şeýle-de onuň emele gelşine...

5372

Aziýada hek döwrüniň iň uly dinozawry anyklanyldy

RYA-nyň A.A.Borisýak adyndaky paleontologiýa instituty öz saýtynda Sibir psittakozawrynyň kelle süňküniň öwrenilişiniň netijelerini habar berdi. Gözlege görä, Aziýada hek döwründe (129,4-113,0 mln ýyl mundan ozal)...

9605

ABŞ-da "akylly" gulakhalkalar oýlanyp tapyldy

Waşington uniwersitetiniň (WU) alymlary saglyk görkezijilerini ýygnamak üçin döredilen, dakynyp bolýan tehnologiýanyň täze görnüşli konsepsiýasyny döretdiler. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň web sahypasynda habar...