logo

Saýt barada

TMCARS Hakynda

TMCARS - mugt bildirişler saýty 2018 ýylda guruldy.
TMCARS  saýtynyň esasy maksady – awtoulag satmak we satyn almakda ulanyjylara ýardam bermek.
Şeýle-hem, bu saýtda ulag bildirişlerinden başga-da beýlekiler hem bardyr.
Saýtyň mobil programmalary hem bar, Android üçin şu ýerden, IOS üçin şu ýerden alyp bilersiňiz. Bir günde goýulýan bildirişleriň bir müňden geçýär.

Mümkinçilikleri:
- Satlyk awtoulaglary görmek
- Her dürli gözlegden peýdalanmak
- Awtoulag satmak üçin bildiriş goşmak

Siz özüňize gerek harydy çalt tapyp, satyp ýa da alyp bilersiňiz diýip umyt edýäris.