logo

Teswirler

Bu makalada teswirlemeleriň çap edilmegine haýsy düzgünleriň degişlidigi barada söhbet ederis. Bu bildiriş barada pikirleri TMCARS-da goýup bilersiňiz. Özüňizde galan täsirleri aýdyp, siz beýleki ulanyjylara hem saýlaw etmäge kömek edýärsiňiz. TMCARS seslenmeler üçin hiç kime tölemeýär: dogruçyl we bitarap pikiriňize garaşýarys.

Teswirleriň çap ediliş düzgüni

Teswirleriň ygtybarly we peýdaly bolmalydygy çak edilýär. Teswirleri goýup, siz beýleki ulanyjylara ýokary hilli mazmuny we hyzmatlary tapmaga kömek edýärsiňiz.

Nädip peýdaly teswir ýazmaly

 • Pikirleriňiziň peýdaly we maglumatly bolmagyna synanyşyň..
 • Diňe oňyn däl, eýsem negatiw taraplaryny hem suratlandyryň.
 • Sada dilde ýazyň. Grammatikany we ýazuw düzgünini barlaň, baş harplary we dyngy belgilerini ulanmaň.
 • Mylakatly boluň.

Aşakda TMCARS-da öz pikirleriňizi ýazmak üçin görkezmeler bar. Bu düzgünlere laýyk gelmeýän pikirler pozular. Düzgünleri yzygiderli ýa-da gödek bozýan ulanyjylar TMCARS-da öz pikirlerini çap edip bilmezler.

Spam we galp teswirler

Teswirler siziň kontent we hyzmatlar bilen baglanyşykly tejribäňizi görkezmelidir.

 • Galp ýa-da nädogry teswirleri goýmaň.
 • Şol bir teswiri birnäçe gezek goýmaň.
 • Birnäçe akkauntlardan alnan teswirleri şol bir kontenda goýmaň.
 • Beýleki ulanyjylary azaşdyrmak ýa-da reýtingi üýtgetmek üçin teswir goýmaň.
 • Başga biriniň adyndan teswir goýmaň.
 • Şahsyýetiňizi ýa-da teswir goýjak bolýan kontendiňiz bilen baglanyşygy gizlemäň.

Degişli däl teswirler

Teswir siziň anyk kontent ýa-da hyzmatlar bilen tejribäňizi beýan etmeli.

 • Hereketlere, jemgyýetçilik ýa-da syýasy düşündirişlere ýa-da baha berilýän kontente ýa-da hyzmatlara degişli bolmadyk başga teswirleri ibermäň.

Mahabat

Seslenme peýdaly bolmaly. Islendik dahylsyz mahabatlar peýda getirmeýär.

 • Harytlary ýa-da hyzmatlary ösdürmek, şol sanda hyzmatdaş kontentleriň ýa-da referal ssylkalaryň neşir edilmegi üçin teswir ulanmaň.
 • Telefon belgilerini, e-mail poçta salgylaryny ýa-da beýleki sahypalaryň ssylkalaryny goýmaň.

Gyzyklanma gapma-garşylygy

Has hem çyn ýürekden we adalatly teswirler peýda getirýär. Olary maddy taýdan gyzyklanmaýan ulanyjylar ýazýar.

 • Teswir ýazmak üçin pul, haryt ýa-da hyzmatlary teklip etmäň ýa-da kabul etmäň.
 • Eger onuň eýesi ýa-da işgäri bolsaňyz, guramanyň kontentine ýa-da hyzmatlaryna teswir ýazmaň.

Kontent, awtorlyk hukugy bilen goralandyr

Özbaşdak teswir ýazyň we olarda şahsy pikiriňizi aýdyň.

 • Awtorlyk hukuklaryny goşmak bilen üçünji taraplaryň intellektual eýeçilik hukuklaryny bozýan teswirleri goýmaň.

Şahsy we gizlin maglumatlar

Teswirler tejribe alyşmak üçin niýetlenendir. Kontent baradaky pikiriňizi şahsy we gizlin maglumatlary açmazdan beýan edilip bilner.

 • Poçta salgysy ýa-da sürüjilik şahadatnamasynyň belgisi ýaly şahsy we gizlin maglumatlary çap etmäň.

Gadagan edilen kontent

Siziň pikirleriňiz, ulanylýan kanunlary, kabul ediş şertleriňizi we kanuny şertnamalaryňyzy bozmaly däldir.

 • Gadagan edilen kontentleri ýa-da oňa baglanyşykly ssylkalary teswir goýmaň.

Jynsy häsiýet maglumatlar

TMCARS hyzmaty giň tomaşaçylar üçin niýetlenendir. Teswir ýazanyňyzda muny ýatda saklaň.

 • Jynsy taýdan açyk kontenti öz içine alýan, mahabat berýän ýa-da hödürleýän teswirleri goýmaň.
 • Kämillik ýaşyna ýetmedikleri şekillendirýän jyns mazmuny bolan teswirleri goýmaň.

Kemsidiji sözler

TMCARS hyzmaty hemmeler üçin. Teswir ýazanyňyzda muny ýatda saklaň.

 • Jyns, milli ýa-da etnik gelip çykyşy, dini ynançlary, saglyk ýagdaýy, jynsy, ýaşy, weteran ýagdaýy, şeýle hem jyns ugry, jyns aýratynlygy we bolup biljek beýleki alamatlar esasynda bir adama ýa-da adamlar toparyna çydamsyzlygy we çozuşlygy öňe sürmäň. Bu yzygiderli hukuklary kemsitmegine ýa-da çetleşdirilmegine sebäp bolýar.

Gödek teswirler

TMCARS hyzmaty durmuşda gyzykly we maglumat beriji bolup, kemsitmek we agressiýa üçin niýetlenen däldir.

 • Gödek ýa-da biabraý dil ulanmaň.
 • Gorkuzmak, kemsitmek ýa-da çozuş ediji hasaplanýan teswirleri goýmaň.
2022-nji ýylda täzelendi