10791

Nokia dünýäde ilkinji 3D jaňyny amala aşyrdy

Nokia 3D ses arkaly "has täsirli" effekti döredýän "çuňňur ses we wideo" tehnologiýasyny ulanyp, dünýäde ilkinji telefon jaňyny amala aşyrdy. Täze tehnologiýanyň mümkinçiligini kompaniýanyň başlygy Pekka Lundmark...

4599

Elwis Presli gologramma görnüşinde sahna dolanyp biler

ABBA-nyň gologrammalarynyň konsert syýahaty bilen belli bolan Şwesiýanyň Pophouse kompaniýasy Elwis Presliniň sanly awataryny syýahata ibermegi meýilleşdirýär. Financial Times-yň maglumatlaryna görä, kompaniýa...

8399

Alymlar gözýaşdan zarýad alýan mikro-batareýany döretdiler

Singapuryň Nanýan tehnologiýa uniwersitetiniň alymlary adamyň gözýaşyndan zarýad alyp bilýän özboluşly batareýany döretdiler. Bu tehnologiýa “Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl: Fantom protokoly” filminde gahrymanlaryň...

5460

Jaň sagadynyň sesine hereketlenýän akylly krowat döredildi

Xiaomi-den üýtgeşik krowatly wideo sosial ulgamlarda meşhurlyk gazandy diýip, Mail.ru ýazýar. Jaň sagady işlände krowat kese şekilinden diwanyň şekiline meňzeş ýagdaýa gelýär. Bu funksiýa adamlaryň wagtynda oýanyp...

11598

Ilkinji ekransyz noutbuk görkezildi

Bir ýyllyk synagdan soň, Sightful kompaniýasy düýbünden ekransyz Spacetop G1 – AR kompýuterini çykardy. Täze önüm 1900 dollar bahasy bilen öňünden sargyt edilip bilner diýip, Wired habar berýär. Spacetop G1, 100...

11732

Alymlar “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler

Kembrij uniwersitetiniň alymlary sag eliň gyrasyna birikdirilen we bir el bilen zatlary dolandyrmaga mümkinçilik berýän “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler, diýip Hightech neşiri Science portalyna salgylanyp...

11257

ABŞ-da "akylly" gulakhalkalar oýlanyp tapyldy

Waşington uniwersitetiniň (WU) alymlary saglyk görkezijilerini ýygnamak üçin döredilen, dakynyp bolýan tehnologiýanyň täze görnüşli konsepsiýasyny döretdiler. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň web sahypasynda habar...

7335

Emeli aň çaganyň gözleri we gulaklary arkaly dil öwrendi

Nýu-Ýork uniwersitetiniň gözlegçiler topary çaganyň gözleri we gulaklary arkaly multimodal emeli aň (AI) ulgamyna tälim bermek bilen özboluşly synag geçirdi. Synag wagtynda bir çaganyň gündelik durmuşyndan alnan...

5054

Google täze nesil emeli aňly wideo generatoryny döretdi

«Google» amerikan korporasiýasynyň «Google Research» bölüminiň emeli aň ulgamy boýunça hünärmenleri «Lumiere» atly tekste esaslanýan wideokontent generatoryny döretdiler. Topar öz işleri baradaky hasabaty «arXive»...

6665

Seagate rekord 30 TB ýady bolan HDD hödürledi

Amerikanyň maglumat saklaýjy enjamlary öndürýän Seagate kompaniýasy rekord göwrümli içerki ýady bolan täze Exos 30 TB gaty diski hödürledi diýip,  Gizmochina salgylanýan Ferra ýazýar. Täze önümiň esasy aýratynlygy...

1878

Insaýder: Google-yň çat-boty şekilleri döretmegi öwrendi

Google-yň Bard çat-botunda şekil döretmek üçin täze aýratynlyk peýda bolar. Abraýly insaýderleriň biri emeli aňly çat-botuň täze mümkinçiliklerini habar berip, entek žurnalda çykarylmadyk üýtgeşmäni paýlaşdy diýip...

7151

Samsung Galaxy Ring akylly ýüzügini görkezdi

Samsung kompaniýasy täze flagmanlar Galaxy S24, Galaxy S24 Plus we Galaxy S24 Ultra-a bagyşlanan Galaxy Unpacked-iň tanyşdyrylyşyny barmaga dakylýan iň täze  Galaxy Ring ýüzügini görkezmek bilen  tamamlady diýip...