5237

Fujitsu agramy 689 gram bolan 14 dýumlyk noutbuk çykarar

Fujitsu-nyň UH-X/H1 modeli Intel Core i7-1355U prosessor, 16 Gb RAM we 512 GB hemişelik ýat aldy. USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen1, USB-A, HDMI, Ethernet razýomlaryny we gulaklyklar üçin 3,5 mm-lik razýom bar. 1920...

17398

iOS 17 täzelenmesini aljak iPhone modelleri aýdyldy

Apple kompaniýasy 2023-nji ýylyň iýun aýynda WWDC-ni döredijileriň konferensiýasynda iOS 17 operasiýa ulgamynyň täze wersiýasyny hödürlär. Phone Arena neşiri çak edilýän täzelikler barada gürrüň berdi, şeýle hem...

5461

Apple täze Macbook Pro we M2-li Mac Mini bilen tanyşdyrdy

Apple gurluşlarynyň - M2 Pro we M2 Max prosessorly Macbook Pro-nyň, şeýle hem M2 we M2 Pro-ly Mac Mini-niň gysgaça tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. M2 Pro we M2 Max-da Macbook Pro Täze 14 we 16 dýumlyk noutbuklar...

10667

Acer ofis stoly bilen welotrenažýory birleşdirdi

Taýwan kompaniýasynyň inženerleri indi olaryň täze önümini müşderiler akyl işini pedaly aýlamak bilen utgaşdyryp ulanyp biljekdiklerini aýdýarlar. Acer ABŞ-da geçýän CES elektronika sergisinde kompýuteriň başynda...

15222

Samsung ýygnap hem, uzaldyp hem bolýan displeýi döretdi

Duşenbe güni Samsung Display Las Wegasdaky CES 2023 sergisinde bir wagtyň özünde ýygnap hem, uzaldyp hem bolýan displeýi hödürlejekdigini aýtdy. Ol Flex Hybrid diýlip atlandyryldy. Samsung Display-iň habar bermegine görä...

14508

Samsung 32 dýuýmlyk telewizor oturdylan sowadyjy hödürledi

Alyjylar elektronikasynyň CES 2023 sergisinden biraz öň, Samsung gapysynda 32 dýuýmlyk  ekrany bolan Bespoke Family Hub sowadyjysyny bildiriş etdi. Günorta Koreýanyň kompaniýasy häzirlikçe enjam barada diňe käbir...

10336

Xiaomi ilkinji mini personal kompýuterini hödürledi

Xiaomi kompaniýasy Xiaomi Mini PC diýip ykjam at berlen desktopyň goýberilýändigini bildiriş etdi. Onuň daş görnüşi Apple Mac mini-ä juda meňzeş. Xiaomi Mini PC-iň gabarasy 112 x 112 x 38 mm, agramy bolsa (blok...

13548

Samsung smartfonlar üçin täze gorag usulyny oýlap tapdy

Samsung kompaniýasy döwmek mümkin däl diýen ýaly smartfonlar üçin barmaklaryň yzyny skanerleýjiniň peýda boljakdygyny anons etdi. Bu barada SamMobile neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belleýär. Žurnalistler korporasiýanyň...

13031

HBS: Samsung Galaxy S23 hemra aragatnaşygyna eýe bolar

Samsung-yň  Galaxy S23 flagman seriýasynyň smartfonlary hemra aragatnaşygyna birikmek funksiýasyna eýe bolar. Bu barada Etnews koreý neşiri habar berdi. iPhone 14-den tapawutlylykda, Galaxy S23-däki hemra aragatnaşygy...

16851

Xiaomi ägirt uly kameraly smartfon çykardy

Xiaomi kompaniýasy aýrylýan kameraly smartfonyň konseptini çykardy. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, lenta.ru habar berýär. Täze enjam iýul aýynda hödürlenen 12S Ultra-nyň nusgawy görnüşinden Leica kompaniýasynyň...

16854

Xiaomi rekord zarýad berijili smartfony anons etdi

Xiaomi kompaniýasy rekord zarýad alyş wagtyna eýe bolan smartfony çykardy. Bu barada “The Verge” neşiri ýazýar. Kompaniýa Redmi Note 12 tapgyrynyň smartfonlaryny anons etdi, onuň flagman gurluşy bolsa Redmi Note...

21204

Samsung kompaniýasy «akylly ýüzük» çykarar

Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy ne Apple-de, ne-de beýleki iri elektron öndürijilerinde ýok bolan gajeti işläp taýýarlap başlady. Naver portalynyň habar berşi ýaly, wendor saglygyň görkezijilerine gözegçilik...

13083

Ilon Mask adama meňzeş robotyň prototipini görkezdi

Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask adam şekilli robot Optimus-yň prototipini görkezdi. Bu barada TASS habar berýär. “Tesla-da emeli intellekt güni” çäresiniň dowamynda robotyň synag prototipi sahna çykyp...

6163

Intel we Samsung ýygnalýan ekranly PK bilen tanyşdyrdy

Intel Innovation 2022 konferensiýasynda Samsung Display-iň baş direktory J.S.Çoý üýtgeýän diagonally kompýuteriň täze nusgasyny görkezdi. Gurluş planşet ýaly görünse-de, öndüriji ony PK diýip atlandyrýar. Gurluş...

9802

Huawei inçe çarçuwaly täze telewizoryny görkezdi

Huawei kompaniýasy täze Huawei Smart Screen telewizorlaryny goýbermek boýunça, deslapdan 26-njy sentýabra meýilleşdirilen konferensiýanyň, 29-njy sentýabrda geçiriljekdigini resmi suratda habar berdi. Täze telewizorlar...

4511

Intel i9, i7 we i5 prosessorlarynyň täze neslini hödürledi

Intel kompaniýasy alty modeli öz içine alan Raptor Lake-iň 13-nji nesliniň täze prosessorlarynyň tapgyryny bildiriş etdi. Bu barada The Verge habar berýär. Aýtmaklaryna görä, täze çipler kuwwaty boýunça öňki nesilden...

21088

Dubaý Expo-nyň meýdançasynda geljegiň şäherçesini açdy

Dubaý Expo-nyň meýdançasynda geljegiň şäherçesini açdy. Bu barada Euronews ýazýar. Meýdança 4,5 inedördül kilometr töweregi giňişlikde Expo City Dubai atly hakyky futuristik şähere öwrülmek üçin barha ösýär.  Expo...

9119

Xiaomi ykjam kir maşyny bilen tanyşdyrdy

Xiaomi kompaniýasy 3 kg geýim üçin niýetlenen çaklaňja Xiaomi Mijia kir maşyny bilen tanyşdyrdy. Deslapky sargytda onuň bahasy 97 dollara barabar. Kir maşyn bary-ýogy 0,18 inedördül metrde ýerleşýär. Onda bir gezekde...

9892

Nike robota krossowkany arassalamagy öwretdi

Nike kompaniýasy krossowkany arassalap we abatlap bilýän roboty döretdi. Modeliň ady BILL (Bot Initiated Longevity Lab)  we onuň maksady, döredijileriň sözlerine görä, krossowkalaryň hyzmat ediş möhletini uzaltmak...

9593

Apple täze «akylly» sagatlaryň hataryny hödürledi

Çarşenbe güni Apple tanyşdyryş dabarasynda «akylly» sagatlarynyň täze model hatary barada gürrüň berdi. Çäre korporasiýanyň YouTube-daky resmi kanalynda göni ýaýlymda görkezildi. Korporasiýanyň täze önümleriniň...

4685

LG öz telewizorlarynda NFT platformasyny işe girizdi

Günorta Koreýanyň LG Electronics kompaniýasy LG Art Lab ady bilen NFT platformasyny işe girizdi. Ol ulanyjylara öndürijiniň smart telewizorlarynda tokenleri tapmaga, satyn almaga, satmaga we alyş-çalyş etmäge mümkinçilik...

9531

Meta «pikirleri okamak» üçin emeli aň işläp taýýarlady

Meta "Beýni dekoderini" döretdi, onuň kömegi bilen emeli aň modeller beýni işjeňligini «okaýarlar» we dile öwürýärler. Bu guraly aýtjak sözlerini we jümlelerini kellesinde aýlaýan ulanyjylaryň arasynda pikir arkaly...

11079

Samsung Galaxy Unpacked 2022-de näme önümlerini görkezdi

Günorta koreýaly öndüriji bolan Samsung Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşyny geçirdi. Dabarada ilkinji gezek kompaniýanyň eplenýän smartfonlarynyň täze wersiýalaryny — Galaxy Z Fold 4-i we Z Flip 4-i,  şeýle hem Galaxy...

8336

Xiaomi adamsypat CyberOne robotyny görkezdi

11-nji awgustda Xiaomi kompaniýasy Hytaýda geçiren tanyşdyryş çäresinde firmanyň ilkinji adamsypat CyberOne robotyny görkezdi. Bu robot-gumanoid iki aýagynda özbaşdak ýöräp, adamlar bilen gepleşip bilýär. Onuň...