1185

Google Chrome brauzeriniň tölegli nusgasyny çykardy

Google kompaniýasy Chrome brauzeriniň tölegli nusgasynyň çykandygyny habar berdi. Täze Chrome Enterprise Premium güýçlendirilen howpsuzlyk gözegçiligi bilen üpjün ediler diýlip, kompaniýanyň blogynda habar berilýär...

1922

Google Podcasts ýakyn günlerde işlemegini bes eder

Google geljek hepde ABŞ-da Google Podcasts hyzmatyny ýapar. Bu barada Bleeping Computer habar berdi. Ol ýapylansoň podkastlar diňlemek mümkinçiligi YouTube Music-de galar. Google häzirki wagtda ABŞ-daky ulanyjylara...

8626

Android 15 hatda öçürilen smartfony hem tapyp biler

Google kompaniýasy Android 15 operasion ulgamyna täze bir aýratynlyk girizer, ol öçürilen ýagdaýynda hem smartfonyň ýerleşýän ýerini kesgitlemäge mümkinçilik berer. Dogrusy, bu aýratynlyk diňe täze enjamlarda elýeterli...

3195

Google Android 15-iň tanyşdyryljak senesini yglan etdi

Google kompaniýasy işläp düzüjiler üçin her ýylda geçirilýän Google I/O maslahatynyň senesini yglan etdi. Adatça täzelenmeleri, täze tehnologiýalary we enjamlary yglan etmek üçin platforma bolup hyzmat edýän bu...

1613

Google I/O 2024: geçiriljek senesi we garaşylýan anonslar

Google kompaniýasy 2024-nji ýylda işläp düzüjiler üçin geçiriljek konferensiýanyň senesini yglan etdi. Bu çäre ýene iki aýdan – 14-nji maýda Kaliforniýa ştatynyň Mauntin-Wýu şäherindäki Shoreline Amphitheater-de geçiriler...

4115

Google Chrome indi saýtlary programmalara öwrüp biler

Google Chrome-yň beta-wersiýasynda ulanyjylara web-sahypalary PWA programmalaryna öwürmäge mümkinçilik berýän funksiýa peýda boldy. Leopeva64 ulanyjysy tarapyndan ýüze çykarylan bu täze aýratynlyk “Saklap galmak...

4186

Google Android 15-i çykardy

«Google» täze operasion ulgamynyň ilkinji synag nusgasy bolan «Android 15 Developer Preview 1-i» yglan etdi. Bu gurluş diňe işläp düzüjiler üçin niýetlenendir, ol durnuksyz bolup biler we işleýşinde kemçilikler...

1408

Google emeli aňy ulanmak üçin töleg girizdi

«Google» «Bard» çat-botunyň adyny «Gemini» diýip üýtgetdi we emeli aňyň kuwwatly nusgasy üçin tölegli abunalyk girizdi. «Google-yň» «Gemini Ultra» diýlip atlandyrylýan iň kuwwatly emeli aň modeli «Google One» abunalygy...

1555

Google sahypalaryň ätiýaçlyk nusgasyny saklamagyny bes eder

«Google» kompaniýasy özüniň gözleg ulgamynyň iň köne aýratynlyklaryndan birinden – saýtlaryň «Google-iň» keşinde saklanýan nusgalaryny görkezmek aýratynlygyndan ýüz öwürmek kararyna geldi. Muny «Google» kompaniýasynyň...

3035

Apple 2023-nji ýylda dünýäde iň gymmat brend boldy

Brand Finance Global 500 ýyllyk reýtingine görä, Apple kompaniýasynyň brendi dünýäde iň gymmat brend boldy. Firma Microsoft, Google we Amazon korporasiýalarynyň brendlerinden öňe geçdi. Bu barada halkara Brand...

5043

Google täze nesil emeli aňly wideo generatoryny döretdi

«Google» amerikan korporasiýasynyň «Google Research» bölüminiň emeli aň ulgamy boýunça hünärmenleri «Lumiere» atly tekste esaslanýan wideokontent generatoryny döretdiler. Topar öz işleri baradaky hasabaty «arXive»...