8613

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

14328

Google Ýuwaş ummanyň düýbünden internet kabelini geçirer

Alphabet-iň düzümine girýän Google kompaniýasy Ýuwaş ummanyň jümmüşine düşüp, sekiz sany çet ýurdy suwasty kabelleriniň kömegi bilen sanly dünýä birikdirmekçi bolýar. Bu ABŞ bilen Awstraliýanyň bilelikdäki işi...

8372

Google bir gijede Disneý-iň bahasyna barabar pul ýitirdi

Google-yň esasy kompaniýasy bolan Alphabet-iň paýnamalary girdeji barada hasabat bereninden soň, 9,5% aşaklady. Dow Jones Market Data-yň berýän maglumatlaryna görä, Alphabet Inc.-iň paýnamalarynyň uly satuwy bir...

17728

Dünýäde iň gowy ekranly smartfon saýlandy

«DxOMark-yň» hünärmenleri täze «Google Pixel 8» we «8 Pro» flagman smartfonlarynyň displeýlerine berlen bahalaryň netijelerini paýlaşdylar. Iki model hem ajaýyp netijeleri görkezdi we synag edilen enjamlaryň sanawynda...

6622

Google ulanyjylary parollary aýyrmaga çagyrýar

Google kompaniýasy ulanyjylary adaty ýagdaýda «parolsyz parol döretmäge» işjeň höweslendirip başlady. Gürrüň hasabyňyza «has çalt we has ygtybarly girişi» üpjün etmäge niýetlenen giriş açarlary hakda gidýär. 2023...

3224

Google 7 ýylda 38 milliona golaý Pixel smartfonyny satdy

Google kompaniýasy smartfon bazarynda edil öňdebaryjylaryň hatarynda däl hem bolsa, Pixel-iň meşhurlygy kem-kemden artýar. Habar berişlerine görä, gözleg ägirdi häzire çenli bu smartfon maşgalasynyň 38 milliona...

4655

Google Pixel Watch 2 akylly sagady hödürledi

Google akylly sagatlaryň täze wersiýasyny - Pixel Watch 2-ni hödürledi. Her ýyl geçirilýän Made by Google çäresi korporasiýanyň resmi web sahypasynda efire berildi. Täze sagat dört ýadroly prosessor bilen enjamlaşdyrylandyr...

16127

Android 14 çykdy

Google täze smartfonlary hödürlemek bilen birlikde Android 14 şereket operasiýa ulgamynyň täze wersiýasynyň çykandygyny mälim etdi. Kompaniýa esasy täzelikler barada gürrüň berdi hem-de haýsy enjamlarda we haçan...

3067

Google Gmail-de ýönekeýleşdirilen režimi öçürýär

Google kompaniýasy öz eýeçiligindäki e-poçta hyzmaty bolan Gmail-de boljak üýtgeşme barada ulanyjylara habar berip başlady. Bu baradaky habar ulanyjylara iberilýär, şeýle-de Google-yň goldaw we sowal-jogap bölüminiň...

3176

Google täze domenleri satmagy bes etdi

Google şu ýylyň başynda Squarespace-e satylandan soň, Google Domain platformasynda täze domenleri satmagy bes etdi. 2023-nji ýylyň 7-nji sentýabryndan güýje giren bu üýtgeşme, potensial müşderileri domen satyn...

4791

Google arzan flagmanlary öndürmegini bes eder

Oktýabr aýynda çykjak «Google Pixel 8» smartfonlary öňküleri bilen deňeşdirilende azyndan 150 ýewro gymmat bolar. Bu barada HotUKDeals portaly habar berdi. Çeşmäniň bellemegine görä, «Pixel 8» we «Pixel 8 Pro-nyň»...

5074

Google Android-iň täze logotipini tanyşdyrdy

«Android» ykjam operasion ulgamy dört ýyldan soň ilkinji gezek logotipini täzeledi. Täze surat we onuň düşündirişi «Google-yň» resmi web sahypasynda ýerleşdirildi. 2023-nji ýyldaky logotip öňki nusgadan, ilkinji...

3498

Chrome öňküsinden iki esse çalt täzelenip durar

Google kompaniýasy Chrome brauzeri üçin patçlaryň goýberilmegini we howpsuzlyk düzedişlerini ýygjamladar. 15-nji awgustda çykarylmagy meýilleşdirilýän Chrome 116 -dan başlap, täzelenmeler her hepde, ýagny, iki...

7577

Google Android-iň meşhur nusgasyny goldamagyny bes etdi

Google korporasiýasy «KitKat» ady bilen hem meşhur bolan «Android 4.4» operasion ulgamyny goldamagyny dolulygyna bes edýändigini yglan etdi. «Android KitKat» ulagmynyň API interfeýsi awgust aýyndan goldanylmagyny...

13234

Google Pixel 8 Pro-nyň aýratynlyklary aýan edildi

Taýýarlanylýan Google Pixel 8 we Pixel 8 Pro smartfonlary baradaky maglumatlar Internet torunda birnäçe gezek syzdyryldy. Şeýlelik bilen, takmynan bir hepde mundan öň meşhur insaýder Ýogeş Brar kiçi modeliň esasy...

14769

Fransiýa Google-a 2 million ýewro jerime saldy

Sişenbe güni Fransiýanyň Bäsdeşlik, sarp ediş we salgytdan gaçmaklyga garşy göreş boýunça baş müdirligi (DGCCRF) sarp edijilere takyk maglumat bermändikleri üçin Google-a 2 million ýewro jerime saldy. Bu barada...

17742

Dünýädäki iň gymmat brendiň ady belli boldy

Amerikanyň Apple korporasiýasy ýene-de dünýäniň iň gymmatly brendine öwrüldi, onuň gymmaty 880 milliard dollardan geçýär, muňa Kantar BrandZ-yň geçiren gözlegleriniň netijeleri şaýatlyk edýär. Hasabatda: "Apple...

5039

Google iki ýyllap ulanylmadyk şahsy akkauntlary aýryp başlar

Google iki ýylyň dowamynda ulanylmadyk akkauntlary ýok eder. Bu barada kompaniýanyň wise-prezidenti Rut Kriçeliniň Google saýtynda ýerleşdirilen beýanynda aýdylýar diýip, TASS habar berýär. “Şu ýyldan başlap, eger...

10571

Apple ulanyjylary öz gajetinden gorar

Apple we Google kompaniýalary AirTag görnüşli trekerleriň kömegi bilen adamlary yzarlamaga garşy göreşde kömek etjek täze howpsuzlyk standartyny bilelikde işläp düzýändiklerini mälim etdiler. Bu barada Apple-iň...