4877

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

25507

Serdar Berdimuhamedow goşun generaly diýen harby ady aldy

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi...

17962

Ylýas Öwezow Köýtendag etrabyna täze häkim bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, Allakulyýew Söhbet, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Döwlet...

30947

Ahal welaýatynyň Arkadag şäher prokuraturasy döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen, Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň umumy işgär sanynyň çäklerinde Ahal welaýatynyň Arkadag şäher prokuraturasy döredildi. Degişli resminama döwlet...

10609

Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýeti döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen, Türkmenistanyň kazyýetleriniň umumy işgär sanynyň hem-de kazylarynyň umumy sanynyň çäklerinde Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýeti döredildi....

19799

Serdar Berdimuhamedow Mihail Mişustin bilen gepleşikleri geçirdi

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýanyň Hökümetiniň Baştutany Mihail Mişustin bilen duşuşygy geçirildi. Ilki taraplar ikiçäk görnüşde duşuşdylar, soňra gepleşikler iki ýurduň wekiliýetleriniň...

37877

Rustam Minnihanow Türkmenistana iş sapary bilen geldi

18-nji ýanwarda Aşgabada iş sapary bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow geldi diýip, Tatarystanyň Prezidentiniň Metbugat-gullugy habar berýär. Russiýanyň iň iri...