9559

Inženerler wiruslary ýok edýän «akylly» mata döretdiler

Raýs uniwersitetiniň alymlary wiruslary ýok etmäge ukyply täze mata döretdiler. Onuň daşky tarapy güýçli derejede gyzmaga ukyplydyr, içi bolsa salkynlygyna galýar. Dokma esasly kompozit material Joul ýyladylyşy...

9559

Ýaponiýada okuwçylaryň deregine robotlar sapaga girer

Ýaponiýanyň günorta-günbataryndaky Kumamoto şäherinde okuwçylaryň deregine robotlar sapaklara girer diýip, Mainichi Shimbun gazeti habar berýär. Muny rbclife.ru ýetirýär. Şeýlelik bilen ýerli bilim geňeşi mekdepde...

9659

iPhone-da 3D suratlary we wideolary düşürmek mümkin bolar

Meşhur iPhone Ultra soňra Apple Vision Pro gulaklygynda 3D görnüşinde görmek üçin giňişlikdäki suratlary we wideolary düşürip biler. Bu barada MacRumors portaly Hytaýyň Instant Digital-yna salgylanmak bilen habar...

5388

Apple kompýuterlerinde «Face ID» ornaşdyrylar

«Apple» korporasiýasy kompýuterlerine «Face ID» biometriki howpsuzlyk ulgamyny girizip biler diýip, lenta.ru habar berýär. Mälim bolşyna görä, žurnalistler ABŞ-nyň Patent we söwda belgisi edarasynyň (USPTO) web...

9527

Xiaomi CyberDog 2 robot iti bilen tanyşdyrdy

Xiaomi CyberDog robotlarynyň ikinji nesli bilen tanyşdyrdy. Täze robot it has ýeňil we hereketli bolup çykdy. Şeýle hem, robot indi eýesini tanap we akylly jaýy dolandyryp bilýär. CyberDog 2-niň agramy 8,9 kilograma...

12865

Barmaga dakylýan kompýuter syçanjygy döredildi

Germaniýaly işläp düzüjiler kompýuter syçanjygy ýaly işleýän, ýöne eliň aýasy bilen göni galtaşyk zerurlygy bolmadyk barmaklara dakylýan «Clip Mouse» enjamyny tanyşdyrdylar. «Clip Mouse» süýem we orta barmaklara...

21890

Hytaýda emeli et öndürýän ilkinji kärhana işe girizildi

Şanhaýyň «CellX» kompaniýasy emeli et öndürýän kärhanany işe girizdi diýip, RIA Nowosti «South China Morning Post» neşirine salgylanyp habar berýär. «Bu synag önümçiliginde gelinjek netijeler biziň 2025-nji ýyla...

19663

Körler üçin düwmeli Android smartfonlar satuwa çykaryldy

Ykjam tehnologiýalaryň önümçiligine ýöriteleşen «RAZ Mobility» amerikan kompaniýasy görüş ukyby bozulan adamlar üçin ýörite işlenilip düzülen «SmartVision 3» smartfonyny tanyşdyrdy diýip, gazeta.ru habar berýär...

7838

Xiaomi arzan 3D-printerini tanyşdyrdy

Xiaomi kompaniýasy başlangyç ulanyjylara niýetlenen «Mijia» atly öý üçin býudjet 3D-printerini tanyşdyrdy. «Xiaomi Mijia 3D Printer» ykjam göwrüme (265 х 265 х 417 mm) we 8,5 kg agrama eýedir. Enjam 3D çap tehnologiýasyny...

27750

Täze smartfon zarýadynyň kuwwatlylygy boýunça rekord goýar

«Infinix» kompaniýasy özüniň täze «GT 10 Pro» oýun smartfonyny tanyşdyrmaga taýýarlyk görýär. Ol «Nothing Phone 2-ä» meňzeş dizaýna we smartfonlaryň bazaryndaky tiz çalt zarýad almak mümkinçiligine eýe bolar diýip...

12559

Rus alymlary «akylly» lybaslar üçin mata döretdiler

Tomsk politehniki uniwersitetiniň alymlary neýlon matanyň we grafeniň dikeldilen oksidiniň esasynda «akylly» lybaslar üçin täze materialy döretdiler diýip, RIA Nowosti habar berýär. Gibrid mata ýuwlanda hem özüniň...

15329

Samsung Galaxy Ring «akylly» ýüzügini işläp başlady

The Elec. ýöriteleşdirilen portalynyň habaryna görä, Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi Galaxy Ring markaly “akylly” ýüzügiň üstünde işläp başlady. Barmaga dakylýan ýüzük görnüşinde ýasalan gajetde Ýaponiýanyň...

30159

Hyundai ädimläp ýöreýän awtoulagyň üstünde işleýär

Hyundai konsepti 2019-njy ýylda görkezilen ädimläp ýöreýän awtoulagyny patentledi. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa awtoulagyň seriýalaýyn öndürilip bilinjekdigini habar berdi. Ädimläp ýöreýän awtoulaga Hyundai...

32278

BMW akylly äýnegini hödürledi

BMW ulanyjylaryň gözüniň öňünde tizligi, geçirijiligi we nawigasiýa maglumatlaryny çykarýan ConnectedRide akylly äýnekleri hödürleýär. Möhüm maglumatlar, ekranda sürüjiniň maglumatlaryny gözleriniň öňünde görkezip...

32039

Gyrgyzystanda Asman atly innowasion şäheriň düýbi tutuldy

Gyrgyzystanda Issyk-Kul kölüniň kenaryndaky geljekki Asman şäheriniň gurluşygy üçin kapsula goýuldy. Bu barada ýurduň prezidentiniň saýtynda habar berilýär diýip, realty.rbc.ru belleýär. Gyrgyzystanyň prezidenti...