21649

Aşgabatdan Sarahsa we Arçmana täze awtobus gatnawlary açyldy

9-njy ýanwarda Türkmenistanda Aşgabat — Sarahs — Aşgabat hem-de Aşgabat — Arçman — Aşgabat ugurlary boýunça iki sany täze şäherara awtobus gatnawy açylar diýip, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň saýtynda habar...

38974

Türkmenistanda howanyň birden sowamagyna garaşylýar

Türkmenistanda ýanwar aýynyň ilkinji günleri maýyl howa boldy, emma howa maglumaty gullugy eýýäm 8-nji ýanwardan howanyň birden sowap başlajakdygyny duýdurýar diýip, Meteožurnal habar berýär. Maýyl siklon demirgazyk...

55866

Türkiýä wiza almak üçin sanawa täze resminama goşuldy

Gateway International kompaniýasynyň wiza merkeziniň resmi saýtynda habar bermegine görä, 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwaryndan Türkiýä gitmäge wiza almak isleýän Türkmenistanyň raýatlary ozal zerur bolan resminamalaryň...

32007

Aşgabadyň günbatarynda täze ýaşaýyş toplumy açyldy

28-nji dekabrda Aşgabadyň günbatar künjeginde täze, döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň, umumybilim berýän mekdebiň, çagalar bagynyň, söwda-dynç alyş merkeziniň we beýleki desgalaryň açylyş dabarasy boldy. Dabara Prezident...

30186

Türkmenistanda Täze ýyl baş arçasynyň yşyklary ýakyldy

15-nji dekabrda Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Aşgabatda ýurdumyzyň Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy. Esasy dabaralar paýtagtymyzda «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki giň meýdançada ýaýbaňlandyryldy. Çürbaşy...