38873

Türkmenistanda howanyň birden sowamagyna garaşylýar

Türkmenistanda ýanwar aýynyň ilkinji günleri maýyl howa boldy, emma howa maglumaty gullugy eýýäm 8-nji ýanwardan howanyň birden sowap başlajakdygyny duýdurýar diýip, Meteožurnal habar berýär. Maýyl siklon demirgazyk...

30149

Türkmenistanda Täze ýyl baş arçasynyň yşyklary ýakyldy

15-nji dekabrda Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Aşgabatda ýurdumyzyň Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy. Esasy dabaralar paýtagtymyzda «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki giň meýdançada ýaýbaňlandyryldy. Çürbaşy...

24469

ÄlemTV Mary şäherinde hyzmat ediş nokadyny açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Mary welaýatynyň Mary şäherinde müşderilere hyzmat etmek boýunça täze nokadyny açdy. ÄlemTV telewideniýesi — bu hemra telewideniýesi arkaly dünýäniň —Ýewropanyň, Aziýanyň, şol sanda...

50817

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

23940

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...