22050

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

12420

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň häkimi täzelendi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň häkimi Döwletmyrat Güjükowy, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, eýeleýän wezipesinden boşatdy. Türkmenistanyň Prezidentiniň...

12550

Daşoguzda türkmen-özbek dostluk festiwaly geçiriler

16-17-nji noýabrda Daşoguzda türkmen-özbek dostluk festiwalyny geçirmek teklip edilýär. Çäräniň geçiriljek senesi özbek guramaçylary bilen hem ylalaşylar. Bu barada ýekşenbe güni Hökümet mejlisiniň barşynda wise...

11145

Serdar Berdimuhamedow häkimler bilen iş maslahatyny geçirdi

19-njy sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly...

34592

Türkmenistanda täze ýolagçy awtomenzilleriniň 4-si açylar

Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda ýolagçy awtomenzilleriniň açylyş dabarasy geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk barada 17-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag...

6823

Daşoguzly pagtaçylar hem ýygym möwsümine girişdiler

14-nji sentýabrda Daşoguz welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymyna girişdiler. Pagta ýygymynyň öňüsyrasynda welaýat häkimliginde guralan iş maslahatynda ýygym möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça wezipeler,...

11753

«Hatyra» kitabynyň üçünji jildi täzeden neşir edildi

«Hatyra» kitabynyň üçünji jildiniň täze neşiri 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň söweş meýdanlarynda we ýaralanmak zerarly hassahanalarda wepat bolan, şeýle-de dereksiz ýiten esgerleriň ýagty ýadygärligine...

17858

Iş maslahaty: sebitlerdäki işleriň barşyna syn berildi

25-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda...

31245

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (25.07 — 31.07)

Şu hepde Türkmenistanyň köp sebitlerinde adatdan daşary yssy ýatyşar diýip, howa maglumaty gullugy habar berýär. Käbir ýerlerde gündizine termometriň sütünjigi +31 derejä çenli aşaklar we ýagyş ýagmagy mümkin. ...

55477

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (18.07 — 24.07)

Şu hepde Türkmenistanda adatdan daşary yssy bolar, diýip howa maglumaty gullugy habar berýär. Ýurdumyzyň käbir sebitlerinde temperaturanyň +47 derejä ýetmegi mümkin. Birentek ýerlerde şemalyň tizligi sekuntda 19...