7180

DÇ — 2022: Germaniýanyň ýygyndysy Ýaponiýadan ýeňildi

Germaniýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katardaky dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň birinji duşuşygynda Ýaponiýadan 1:2 hasapda ýeňildiler. Dohada geçirilen duşuşygyň 33-nji minudynda Ilkaý Gündogan...

4426

ÝUNESKO Fudzi dagyna barýan demir ýoluň gurluşygyny goldady

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) ekspertleri syýahatçylaryň uly akymynyň bu etraba ýetirýän zyýanynyň möçberini azaltmak maksady bilen, ýurduň ýaşaýjylary...

3220

Maks Werstappen “Formula-1-iň” iki gezek çempiony boldy

“Red Bulluň” sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň iki gezek ýeňijisi boldy. Eger-de niderlandiýaly birinji titulyny soňky ýaryşyň soňky aýlawynda gazanan...

6332

Honda täze Prologue krossowerini görkezdi

Ýaponiýanyň Honda ul­ag öndürijisi ABŞ-da täze Prologue kross­oweri bilen tanyşdyr­dy, ol markanyň model hatarynda CR-V mod­elinden bir basgançak ýokarda durar. Bu barada Honda-nyň met­bugat gullugy habar berýär...

13955

Toyota Rav4-iň täze wersiýasy tanyşdyryldy

Toyota Rav4 krossoweriniň täze wersiýasy ýapon bazaryna hödürlendi, ol Adventure Offroad package II diýip atlandyryldy. Krossower kuzowynyň ýolsuz ýerde sürülýän ulaglara häsiýetli bolan çyzylmakdan, gopmakdan ...

6840

Toyota awgust aýynda rekord 766 müň awtoulag çykardy

Toyota Motor awgust aýynda dünýä boýunça 766 müň awtoulag çykardy, bu 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 44,3% köpdür. Bu kompaniýanyň hasabatynda görkezilýär. Netije maksat edilen 700 müň awtoulag...

18001

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýada iş saparynda bolýar

25-nji sentýabrda irden Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Ýaponiýa ugrady. Saparyň maksatnamasy boýunça Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýada...

18918

Täze Mitsubishi Outlander bilen tanyşdyryldy

Şu wagta çenli diňe adaty benzin "atmosfernikleri" bilen enjamlaşdyrylýan, Mitsubishi Outlander-iň dördünji nesli turbomotora eýe boldy. Bu wersiýa ilkibaşda diňe Hytaýda satylar, ony öndürmek bilen bolsa ýerli...

12833

Subaru XV krossoweriniň täze neslini görkezdi

Subaru kompaniýasy krossower XV-iň täze neslini görkezdi. Ýaponlar ulagyň adyny üýtgedip, Crosstrek diýip atlandyrmagy makul tapdylar. Ýaponiýada awtoulagyň üçünji nesli indiki ýyl müşderilere ýetiriler, täze ulagyň...

22951

Ýaponlar awtoulagda çaýkamaýan kürsini oýlap tapdylar

Ýaponiýanyň NHK Spring kompaniýasy awtoulag kürsüleriniň täze nesliniň döredilendigini habar berdi diýip, Nikkei agentligi habar berýär. Olaryň esasy aýratynlygy ýolagçylary çaýkanmadan halas edýär. Basym awtopilot...

26952

Toyota awtoulaglary gymmat polatdan öndüriler

Toyota öz üpjün edijilerine satýan metalynyň bahasyny birden galdyrmak kararyna geldi diýip, Nikkei agentligi habar berýär. Bahalar 20-30% galdyryldy. Nikkei-ň maglumatlaryna görä, Toyota konsernine ätiýaçlyk şaýlaryny...

17312

Ýaponiýada täze Toyota Sienta bilen tanyşdyrdylar

Toyota Motor kompaniýasy Sienta kompaktwenasynyň üçünji nesli bilen tanyşdyrdy. Bu barada 23-nji awgustda Drom portaly habar berdi. Üçünji generasiýanyň Sientasynyň gurluşynyň esasynda TNGA GA-B modul şassisi ýatýar...

8261

Bill Geýts Ýaponiýanyň döwlet sylagyna mynasyp boldy

Ýaponiýanyň daşary işler ministri Ýesimasa Haýasi Microsoft kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýtsa Tokiodaky duşuşykda Dogup barýan gün ordeniniň birinji derejelisini gowşurdy. Bu barada Fuji TV teleýaýlymy...

10462

Toyota-nyň arassa girdejisi I maliýe çärýeginde 18% azaldy

Ýaponiýanyň Toyota Motor Corp awtomobil öndürijisi häzirki maliýe ýylynyň birinji çärýeginde arassa girdejisini 18% azaltdy, bu bolsa bazar çaklamasyndan hem ýaramazdyr. Şeýle-de bolsa, girdejiniň ösüşi analitikleriň...

17938

Lexus-yň BMW M3-e bäsdeşi öňküsindenem kuwwatlandy

Lexus kompaniýasy ýapon bazaryna F Sport Performance-iň täze modifikasiýasy bolan sedan IS 500-i çykarandygyny yglan etdi. Şeýle wersiýa bilen ABŞ-nyň bazary eýýäm tanyşdyrylypdy, ýöne ýerli ulanyjylar üçin Lexus...

19199

Toyota birnäçe zawodynda önümçiligini togtadýar

Toyota kompaniýasy Ýaponiýada önümçiligini togtatmak meýilleri barada mälim etdi: şaý toplumlarynyň ýetmezçiligi we COVID-19-yň ýaňadan örç almalary bilen baglanyşykly alty zawodda dokuz liniýanyň işi togtadylar...