15915

Dubaýda rekord derejede 112 mln dollara penthaus satyldy

Dubaýyň iň gymmat ýaşaýyş jaýlarynyň birindäki penthaus 112 mln dollara satyldy. “The National” gazetiniň ýazmagyna görä, bu emirlikleriň taryhynda gozgalmaýan emläk satuwy boýunça iň uly şertnamadyr diýip, TASS...

22525

Dubaýyň howa menzili halkara baýraga mynasyp boldy

Dubaýyň Halkara howa menzili “Aviation Business Awards 2022” bäsleşiginiň jemi boýunça ýylyň howa menzili diýlip ykrar edildi. Bu barada dabaranyň guramaçysyna salgylanyp, Al Arabiya teleýaýlymy habar berýär. Muny...

5173

Şu gün Hakuto-R ýapon arş gämisi Aýa uçurylar

Şu gün ispace kompaniýasynyň Hakuto-R ýapon Aý gonuş enjamy Falcon 9 raketasynyň kömegi bilen Aýa uçurylar diýip, SpaceX göterijisiniň işläp taýýarlaýjysy habar berýär. Uçuryş ABŞ-nyň Gündogar kenarýakasynyň wagty...

48235

Dünýäde iň baý maşgalalaryň sanawy düzüldi

Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Muhammed ben Zaid Al Nahaýýanyň maşgalasy dünýäde iň baý maşgala diýip ykrar edildi. Maşgalanyň baýlygy 300 milliard dollar diýip bahalandyrylýar diýip, Beýik Britaniýanyň...

8178

COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi...

8495

Serdar Berdimuhamedow «Wahat Al Karama» ýadygärligine bardy

Şu gün Abu-Dabide bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wahat Al Karama» ýadygärlikler toplumyna baryp, Birleşen Arap Emirlikleriniň Watan üçin gurban bolan milli gahrymanlaryny hatyralady. «Türkmenistan» gazetiniň...

10373

Abu-Dabi duşuşygynyň jemleri: 13 resminama gol çekildi

«Şu gün Abu-Dabide Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň gatnaşmagynda geçirilen giňişleýin düzümdäki türkmen-emirlikler gepleşikleriniň...

10343

Abu-Dabide we Dubaýda COVID-19 çäklendirmeleri ýatyryldy

«8-nji noýabrdan Abu-Dabide we Dubaýda COVID-19 bilen bagly çäklendirmeler ýatyryldy» diýip, Russiýanyň Gezelenç operatorlarynyň assosiasiýasynyň beren maglumatyny vedomosti.ru paýlaşýar. “Dubaýa barmak üçin syýahatçylara...

11937

Noýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň BAE resmi sapary bolar

Prezident Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň noýabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerine gider. Bu barada BAE-niň Türkmenistandaky Ilçihanasy Instagram hasabynda habar berdi diýip, ORIENT ýetirýär. Türkmen Lideriniň Prezident...

10067

Toyota Ýaris sedany BAE-de atmosfera motorlaryna eýe boldy

Toyota kompaniýasy sebit bazarlary üçin Yaris-iň täze wersiýasyny hödürledi. Saud Arabystanynda we BAE-de şu at bilen subkompakt sedan satylar: Drive Arabia-nyň maglumatlaryna görä, täze nesliň dört gapyly ulagyň...

13183

BAE-de syýahatçylyk wizalarynyň hereket ediş möhleti uzaldyldy

3-nji oktýabrdan başlap, BAE-de wizalaryň berliş düzgüni üýtgedi diýip, «Al-Ittihad» gazeti ýazýar. Ýurduň hökümeti daşary ýurtlularyň, şol sanda talyplaryň, syýahatçylaryň we iş gözleýän hünärmenleriň durmuşyny...

21088

Dubaý Expo-nyň meýdançasynda geljegiň şäherçesini açdy

Dubaý Expo-nyň meýdançasynda geljegiň şäherçesini açdy. Bu barada Euronews ýazýar. Meýdança 4,5 inedördül kilometr töweregi giňişlikde Expo City Dubai atly hakyky futuristik şähere öwrülmek üçin barha ösýär.  Expo...

6648

Türkmen wekiliýeti Dubaýda köpugurly gepleşikleri geçirdi

14-16-njy sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň resmi wekilleriniň arasynda birnäçe duşuşyklar geçirildi...