7379

Eýfel diňi biletleriniň bahasyny gymmatladýar

Parižde Eýfel diňi üçin giriş petekleriniň bahasy 17-nji iýundan 20% ýokarlanar. Bu abatlaýyş işleri üçin çykdajylar we syýahatçylyk akymynyň azalmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, CNN Travel habar berýär.  “Syýahatçylaryň...

18242

Saud Arabystanynda sebitde iň iri akwapark gurulýar

Saud Arabystanynda nobatdaky adaty bolmadyk taslamanyň durmuşa geçirilişi görkezildi. Er-Riýaddan uzak bolmadyk ýerde "Akwarabiýa" akwaparkynyň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar diýip, New Atlas portaly...

11560

Şengen wizasynyň bahasy iýun aýyndan 12,5% ýokarlanar

2024-nji ýylyň 11-nji iýunyndan başlap şengen wizasyny resmileşdirmegiň nyrhy ulular üçin 80-90 ýewro, 6 ýaşdan 12 ýaşa çenli çagalar üçin 40-45 ýewro çenli ýokarlanar. Degişli karar Ýewropa Bileleşiginiň resmi...

20056

Hytaý çölünde düýeler üçin ýolyşyk goýuldy

Hytaý çölünde düýeleriň hereketini düzgünleşdirmek üçin ýolyşyklar goýuldy diýip, Oddity Central ýazýar. Ýolyşyklar Gansu welaýatynda gurnaldy. Munuň sebäbi her ýyl maý aýynyň başynda ýerli çölde geçirilýän baýramçylyk...

18294

Hytaýda seýrek “bulut şaglawugy” hadysasy bolup geçdi

Hytaýda “bulut şaglawugy” diýlip atlandyrylýan seýrek tebigy hadysa bolup geçdi. Goýry bulutlar dag gerşiniň üsti bilen aşak inip, suw akymyny ýada salýardy diýip, 9Trevel portaly habar berýär. Şeýle seýrek hadysa...

22717

Dubaýda 122 gatly dünýäde iň beýik ýaşaýyş jaýy gurlar

Dubaýda beýikligi 828 metr bolan beýik bina – Burj-Halifa dünýäniň iň beýik binasy hasaplanýar, ýöne bu ýaşaýyş jaýy däl-de, täjirçilik binasydyr. Mail.ru-nyň habar bermegine görä, häzirki wagtda ägirt uly taslamalary...

13095

Belavia Türkmenistana uçuşlarynyň sanyny iki esse artdyrar

Belavia belarus awiakompaniýasy Minsk - Türkmenbaşy - Minsk ugry boýunça gatnawlarynyň sanyny wagtlaýyn artdyrar. 2024-nji ýylyň 12-nji awgustyndan 2-nji sentýabry aralygynda awiagatnawlar hepdede iki gezek ýerine...

14473

Skytrax dünýäde iň gowy howa menzilini yglan etdi

Skytrax gözleg kompaniýasy ýolagçylaryň seslenmelerine esaslanyp, dünýäniň iň gowy howa menzilleriniň ýyllyk reýtingini hödürledi. Şu ýyl iň gowusy Dohadaky Hamad halkara howa menzili boldy. Meýdany 22 inedördül...