9937

Abu-Dabide we Dubaýda COVID-19 çäklendirmeleri ýatyryldy

«8-nji noýabrdan Abu-Dabide we Dubaýda COVID-19 bilen bagly çäklendirmeler ýatyryldy» diýip, Russiýanyň Gezelenç operatorlarynyň assosiasiýasynyň beren maglumatyny vedomosti.ru paýlaşýar. “Dubaýa barmak üçin syýahatçylara...

12125

BAE-de syýahatçylyk wizalarynyň hereket ediş möhleti uzaldyldy

3-nji oktýabrdan başlap, BAE-de wizalaryň berliş düzgüni üýtgedi diýip, «Al-Ittihad» gazeti ýazýar. Ýurduň hökümeti daşary ýurtlularyň, şol sanda talyplaryň, syýahatçylaryň we iş gözleýän hünärmenleriň durmuşyny...

9005

Özbegistanda 2023-nji ýyldan tax free ulgamy giriziler

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew degişli edaralara 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan daşary ýurtly syýahatçylar üçin tax free ulgamyny girizmegi tabşyrdy. Bu barada Mirziýoýewiň metbugat sekretary Şerzod...

11806

Özbegistana ýylyň başyndan bäri 3 mln syýahatçy bardy

8 aýyň dowamynda Özbegistana syýahatçylyk maksady bilen 3 milliondan gowrak adam bardy. Bu barada respublikanyň Döwlet statistika komiteti habar berýär diýip, centralasia.media belleýär. Ýurda gelenleriň sany boýunça...

6433

Stambul iýulda 1,76 mln syýahatçyny kabul edip, rekord goýdy

Türkiýäniň esasy şäherine – Stambula gelýän syýahatçylaryň sany on ýylyň içinde iň ýokary derejesine ýetip, görlüp-eşidilmedik rekordy goýdy. Şeýle maglumatlar resmi statistikada görkezilýär. Gürrüň iýul aýynyň...

4552

Daşkentde 27-nji halkara syýahatçylyk ýarmarkasy geçiriler

Özbegistanyň Syýahatçylyk we medeni miras ministrligi Milli PR-merkezi bilen bilelikde şu ýylyň 30-njy noýabryndan 2-nji dekabry aralygynda 27-nji Daşkent halkara syýahatçylyk ýarmarkasyny geçirer. Bu barada ministrligiň...

15907

Eýfel diňi düýpli abatlaýyş işlerine mätäç

Parižiň esasy nyşany bolan Eýfel diňi poslap barýar we ony, meýilleşdirilişi ýaly, ýüzleý abatlamaly däl-de, düýpli dikeltmek gerek . Bu barada duşenbe güni The Guardian habar berdi diýip, Interfaks ýazýar. Eýfel...