17598

Toyota täze Innova 2023 kross-weni bilen tanyşdyrdy

Toyota kompaniýasy Hindistanyň we Indoneziýanyň bazarlaryna niýetlenen Kijang Innova miniweni äşgär etdi. Modeli prinsipial esasda täze platforma geçirdiler, güýç agregatynyň ýerleşişini we priwodyň tipini üýtgetdiler...

22096

2022-nji ýylyň iň ygtybarly awtoulaglary yglan edildi

Consumer Reports amerikan žurnaly (söwda dahylsyz Consumers Union guramasynyň neşiri) iň ygtybarly awtoulaglary çykarýan kompaniýalaryň ýyllyk reýtingini çap etdi. Şu ýyl sanawda öňdeligi Toyota bilen Lexus eýeledi...

16161

Täze Toyota Prius tanyşdyryldy

Toyota kompaniýasy Priusyň gibrid modeliniň täze nesli bilen tanyşdyrdy. Bu barada brendiň metbugat gullugy habar berýär. Awtoulagyň TNGA-nyň täze platformasynda gurlandygy bellenilýär. Model inçe swetodiod farlaryna...

8971

2022-nji ýylyň iň gymmat kompaniýalary yglan edildi

Interbrand-yň profil gory 2022-nji ýylda dünýäde iň gymmat kompaniýalaryň reýtingi bilen tanyşdyrdy. Apple ýene-de sanawyň başyny çekdi. Apple kompaniýasy on ýyl bäri yzygider birinji ýerde durýar. Şu ýyl korporasiýanyň...

8887

Toyota II maliýe çärýeginde arassa girdejisini 31% azaltdy

Ýaponiýanyň Toyota Motor awtoöndürijisi häzirki maliýe ýylynyň ikinji çärýeginde arassa girdejisini 31% azaltdy, bu bazar çaklamalaryndan hem ýaramazdyr diýip, interfax.ru habar berýär. Şol bir wagtyň özünde kompaniýa...

8004

Toyota bz3 elektrosedanynyň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi

Toyota kompaniýasy bZ — sedan bZ3-iň elektriki hataryndan ikinji modeliň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi. Dört gapyly ulag üç kompaniýanyň güýji bilen işlenip taýýarlandy: ýaponlara  BYD we FAW hytaý konsernlerindäki...

18870

Toyota Corolla 2022-nji ýylyň iň geçginli awtoulagy boldy

Toyota Corolla 2022-nji ýylda dünýäde iň geçginli awtoulaga öwrüldi. Focus2move seljerijileriniň hasaplamalary boýunça, üstümizdäki ýylyň ýanwar aýyndan iýul aýyna çenli onuň 629 müň sanysy satyldy. Meşhurlyk boýunça...

9824

Toyota Ýaris sedany BAE-de atmosfera motorlaryna eýe boldy

Toyota kompaniýasy sebit bazarlary üçin Yaris-iň täze wersiýasyny hödürledi. Saud Arabystanynda we BAE-de şu at bilen subkompakt sedan satylar: Drive Arabia-nyň maglumatlaryna görä, täze nesliň dört gapyly ulagyň...

13942

Toyota Rav4-iň täze wersiýasy tanyşdyryldy

Toyota Rav4 krossoweriniň täze wersiýasy ýapon bazaryna hödürlendi, ol Adventure Offroad package II diýip atlandyryldy. Krossower kuzowynyň ýolsuz ýerde sürülýän ulaglara häsiýetli bolan çyzylmakdan, gopmakdan ...

34796

Täze Toyota Corolla 2023 tanyşdyryldy

Toyota kompaniýasy ýapon bazary üçin 2023-nji model ýylynyň täzelenen Corolla maşgalasy bilen tanyşdyrdy. Bu tapgyrda ýaponlar turbonadduwdan bütinleý boýun gaçyrdylar we diňe iki görnüşli güýç gurluşy — benzin...

6829

Toyota awgust aýynda rekord 766 müň awtoulag çykardy

Toyota Motor awgust aýynda dünýä boýunça 766 müň awtoulag çykardy, bu 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 44,3% köpdür. Bu kompaniýanyň hasabatynda görkezilýär. Netije maksat edilen 700 müň awtoulag...

30821

Aşgabada täze taksi awtoulaglarynyň 150-si getirildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça döwlet Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň tehniki parkynyň üsti täze satyn alnan​ “Toyota Сorolla” kysymly ýeňil...

26929

Toyota awtoulaglary gymmat polatdan öndüriler

Toyota öz üpjün edijilerine satýan metalynyň bahasyny birden galdyrmak kararyna geldi diýip, Nikkei agentligi habar berýär. Bahalar 20-30% galdyryldy. Nikkei-ň maglumatlaryna görä, Toyota konsernine ätiýaçlyk şaýlaryny...

11628

Toyota bZ3 elektrosedanyny çykarmaga taýýarlanýar

Toyota kompaniýasy e-TNGA modul platformasynda gurlan täze elektrosedany bilen tanyşdyrdy. Gürrüňi edilýän bZ3 modelidir. Onuň birinji satyljak ýeri Hytaý bazarydyr. Bu barada Awtorewýu neşiri habar berdi. Neşiriň...

17309

Ýaponiýada täze Toyota Sienta bilen tanyşdyrdylar

Toyota Motor kompaniýasy Sienta kompaktwenasynyň üçünji nesli bilen tanyşdyrdy. Bu barada 23-nji awgustda Drom portaly habar berdi. Üçünji generasiýanyň Sientasynyň gurluşynyň esasynda TNGA GA-B modul şassisi ýatýar...

10452

Toyota-nyň arassa girdejisi I maliýe çärýeginde 18% azaldy

Ýaponiýanyň Toyota Motor Corp awtomobil öndürijisi häzirki maliýe ýylynyň birinji çärýeginde arassa girdejisini 18% azaltdy, bu bolsa bazar çaklamasyndan hem ýaramazdyr. Şeýle-de bolsa, girdejiniň ösüşi analitikleriň...

12232

Toyota Yaris Cross krossoweriniň sport görnüşi peýda boldy

Toyota kompaniýasy Yaris Cross GR Sportuň täze görnüşini ýapon bazaryna çykardy, bu gezek ol Gazoo Racing sport bölümçesiniň hünärmenler tarapyndan üsti ýetirilen görnüşidir. Zawodyň üýtgeden zatlarynyň arasynda...

19194

Toyota birnäçe zawodynda önümçiligini togtadýar

Toyota kompaniýasy Ýaponiýada önümçiligini togtatmak meýilleri barada mälim etdi: şaý toplumlarynyň ýetmezçiligi we COVID-19-yň ýaňadan örç almalary bilen baglanyşykly alty zawodda dokuz liniýanyň işi togtadylar...

33822

Toyota täzelenen Highlander krossowerini tanyşdyrdy

Toyota kompaniýasy Ýewropa bazary üçin niýetlenen döwrebaplaşdyrylan Highlander krossoweri bilen tanyşdyrdy. Ulagyň daş görnüşi asla üýtgedilmändir diýen ýaly. Ýöne, reňkleriň palitrasynda täze reňk - Cypress Green...

8228

Toyota iýul aýynda 50 müň töweregi ulagy az öndürer

Toyota iýulda toplum şaýlarynyň ýetmezçiligi we COVID-19-yň netijeleri bilen baglanyşykly 50 müň sany ulagy kem goýberer. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Indiki aý jemi 800 müň töweregi awtoulag...