6585

Toyota Prius-yň «zarýadly» görnüşini taýýarlaýar

Toyota-daky seriýalaýyn awtoulaglaryň «zarýadly» görnüşlerine jogapkär Gazoo Racing toparynyň inženerleri «Prius» gibridiniň täze nesli üçin modifikasiýalaryň üstünde işleýärler. Bu hakda BestCarWeb ýazýar. Hetç...

18958

Akio Toýoda Toyota-yň prezidenti wezipesinden aýrylýar

2009-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň iň iri awtoulag öndürijisi Toyota Motor-a ýolbaşçylyk eden Akio Toýoda kompaniýanyň prezidenti wezipesinden aýrylar. Bu barada penşenbe güni kompaniýanyň metbugat gullugy habar...

39677

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...

21488

Ýapon kompaniýasy Toyota Century kaşaň krossowerini çykarar

Toyota özüniň iň kaşaň wsedorožnigini çykarmaga taýynlanýar. BestCarWeb neşiriniň çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, taslama ýurduň içinde  “Century” ady bilen tanalýar: krossower aňrybaş kaşaň modelleri...

22396

Täze Toyota Land Criser Prado-nyň çykjak wagty aýdyldy

Ýaponiýanyň  BestCarWeb  neşiriniň habar bermegine görä, Toyota kompaniýasy 2023-nji ýylyň tomsunda Land Cruiser Prado wnedorožniginiň täze neslini çykarar. Onuň sözlerine görä, wnedorožnik rama gurluşyny saklar...

17208

Tailandda Toyota Hilux elektriki pikapynyň nusgasy görkezildi

Tailandda Toyota kompaniýasynyň bu ýurtda bolmagynyň 60 ýyllygynyň şanyna giň gerimli çäre geçirildi. Şu waka mynasybetli ýapon markasy arassa elektriki Hilux Revo BEV pikapynyň prototipini görkezdi. "Ýaşyl"  Hilux...

20739

Toyota täze Innova 2023 kross-weni bilen tanyşdyrdy

Toyota kompaniýasy Hindistanyň we Indoneziýanyň bazarlaryna niýetlenen Kijang Innova miniweni äşgär etdi. Modeli prinsipial esasda täze platforma geçirdiler, güýç agregatynyň ýerleşişini we priwodyň tipini üýtgetdiler...

24711

2022-nji ýylyň iň ygtybarly awtoulaglary yglan edildi

Consumer Reports amerikan žurnaly (söwda dahylsyz Consumers Union guramasynyň neşiri) iň ygtybarly awtoulaglary çykarýan kompaniýalaryň ýyllyk reýtingini çap etdi. Şu ýyl sanawda öňdeligi Toyota bilen Lexus eýeledi...

17093

Täze Toyota Prius tanyşdyryldy

Toyota kompaniýasy Priusyň gibrid modeliniň täze nesli bilen tanyşdyrdy. Bu barada brendiň metbugat gullugy habar berýär. Awtoulagyň TNGA-nyň täze platformasynda gurlandygy bellenilýär. Model inçe swetodiod farlaryna...

9995

2022-nji ýylyň iň gymmat kompaniýalary yglan edildi

Interbrand-yň profil gory 2022-nji ýylda dünýäde iň gymmat kompaniýalaryň reýtingi bilen tanyşdyrdy. Apple ýene-de sanawyň başyny çekdi. Apple kompaniýasy on ýyl bäri yzygider birinji ýerde durýar. Şu ýyl korporasiýanyň...

9632

Toyota II maliýe çärýeginde arassa girdejisini 31% azaltdy

Ýaponiýanyň Toyota Motor awtoöndürijisi häzirki maliýe ýylynyň ikinji çärýeginde arassa girdejisini 31% azaltdy, bu bazar çaklamalaryndan hem ýaramazdyr diýip, interfax.ru habar berýär. Şol bir wagtyň özünde kompaniýa...

8247

Toyota bz3 elektrosedanynyň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi

Toyota kompaniýasy bZ — sedan bZ3-iň elektriki hataryndan ikinji modeliň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi. Dört gapyly ulag üç kompaniýanyň güýji bilen işlenip taýýarlandy: ýaponlara  BYD we FAW hytaý konsernlerindäki...

19755

Toyota Corolla 2022-nji ýylyň iň geçginli awtoulagy boldy

Toyota Corolla 2022-nji ýylda dünýäde iň geçginli awtoulaga öwrüldi. Focus2move seljerijileriniň hasaplamalary boýunça, üstümizdäki ýylyň ýanwar aýyndan iýul aýyna çenli onuň 629 müň sanysy satyldy. Meşhurlyk boýunça...

10065

Toyota Ýaris sedany BAE-de atmosfera motorlaryna eýe boldy

Toyota kompaniýasy sebit bazarlary üçin Yaris-iň täze wersiýasyny hödürledi. Saud Arabystanynda we BAE-de şu at bilen subkompakt sedan satylar: Drive Arabia-nyň maglumatlaryna görä, täze nesliň dört gapyly ulagyň...

14281

Toyota Rav4-iň täze wersiýasy tanyşdyryldy

Toyota Rav4 krossoweriniň täze wersiýasy ýapon bazaryna hödürlendi, ol Adventure Offroad package II diýip atlandyryldy. Krossower kuzowynyň ýolsuz ýerde sürülýän ulaglara häsiýetli bolan çyzylmakdan, gopmakdan ...

35345

Täze Toyota Corolla 2023 tanyşdyryldy

Toyota kompaniýasy ýapon bazary üçin 2023-nji model ýylynyň täzelenen Corolla maşgalasy bilen tanyşdyrdy. Bu tapgyrda ýaponlar turbonadduwdan bütinleý boýun gaçyrdylar we diňe iki görnüşli güýç gurluşy — benzin...

7203

Toyota awgust aýynda rekord 766 müň awtoulag çykardy

Toyota Motor awgust aýynda dünýä boýunça 766 müň awtoulag çykardy, bu 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 44,3% köpdür. Bu kompaniýanyň hasabatynda görkezilýär. Netije maksat edilen 700 müň awtoulag...

31131

Aşgabada täze taksi awtoulaglarynyň 150-si getirildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça döwlet Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň tehniki parkynyň üsti täze satyn alnan​ “Toyota Сorolla” kysymly ýeňil...

27278

Toyota awtoulaglary gymmat polatdan öndüriler

Toyota öz üpjün edijilerine satýan metalynyň bahasyny birden galdyrmak kararyna geldi diýip, Nikkei agentligi habar berýär. Bahalar 20-30% galdyryldy. Nikkei-ň maglumatlaryna görä, Toyota konsernine ätiýaçlyk şaýlaryny...