5057

Günorta Koreýa kowide garşy galan çäklendirmeleri ýatyrar

Koreýa Respublikasy iýun aýyndan başlap koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly galan ähli çäklendirmeleri diýen ýaly, şol sanda ýokuşan halatynda hökmany izolýasiýa edilmegini ýatyrar. Bu barada penşenbe güni...

7536

Azerbaýjan ýurda giriş üçin COVID pasportlaryny ýatyrdy

Daşary ýurtlaryň raýatlaryna Azerbaýjana giriş üçin COVID pasportlary gerek bolmaz. Trend-iň habar berşi ýaly, Azerbaýjanyň Ministrler kabinetiniň kararyna görä, 2023-nji ýylyň 28-nji martynda sagat 06:00-dan başlap...

6248

Katar koronawirus çäklendirmeleriniň hemmesini aýyrdy

Çarşenbe güni Kataryň hökümeti koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almaga gönükdirilen, lukmançylyk edaralarynda gorag örtüklerini geýmekden gaýry, ähli çäklendirmeleri we çäreleri ýatyrdy. Bu barada hökümet aragatnaşyk...

17737

Serdar Berdimuhamedow iş sapary bilen Azerbaýjana bardy

Şu gün, 2-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iş sapary bilen Azerbaýjana bardy. Geýdar Aliýew adyndaky Halkara howa menzilinde ýokary derejeli myhmanyň hormatyna hormat garawuly düzüldi...

27340

BSGG COVID-19-yň gelip çykyşy baradaky derňewini togtadýar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy maglumat toplamakdaky kynçylyklar sebäpli koronawirus ýokanjynyň gelip çykyşy baradaky derňewi togtatmak kararyna geldi. Bu barada çarşenbe güni The Daily Telegraph gazeti guramanyň...

9360

Hytaý ýurda girýän adamlar üçin karantini ýatyrdy

«Bloombergiň» habaryna görä, Hytaý 8-nji ýanwardan başlap koronawirusa garşy göreşiň çäginde girizilen ýurda girmek bilen bagly esasy çäklendirmeleri ýatyrdy. Daşary ýurtdan gelýän adamlar gaýtmazyndan 48 sagat...