BSGG saglygy goraýyş ulgamynda adatdan daşary ýagdaýlara baş galdyrmagyň täze meýilnamasyny girizdi

  • 14.06.2023 07:59
  • 9736
BSGG saglygy goraýyş ulgamynda adatdan daşary ýagdaýlara baş galdyrmagyň täze meýilnamasyny girizdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit bölümi duşenbe güni COVID-19 we saglygy goraýyşda adatdan daşary ýagdaýlar üçin geçiş meýilnamasynyň işe girizilendigini habar berdi.

Bu meýilnama hökümetiň "bilelikdäki gözegçilik", COVID-19 baradaky maglumatlary toplamak we seljermek üçin laboratoriýa kuwwatyny saklamak hem-de artdyrmak, şeýle hem COVID-19 pandemiýasyna we dümewine garşy durmak we dem alyş ýollarynyň ýokançly pandemiýalaryna garşy göreşmek üçin toplumlaýyn meýilnamalaşdyrmak ýaly anyk meýilnamalary üpjün etmegi öz içine alýar” diýip,  BSGG-nyň web sahypasynda ýerleşdirilen beýannamada aýdylýar.

"COVID-19 bilen bagly ählumumy adatdan daşary ýagdaýyň tamamlanmagy goşuňy ýygnap, aňyrlygyna ugrabermegi aňlatmaýar" - diýip, Ýewropa Ofisiniň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça uly işgäri, doktor Ketrin Smollwud aýtdy. Ol berlen wagty paýhasly ulanmaga we "soňky üç ýylda gazanylan üstünlikleri we sapaklary" sypdyrmazlyga çagyrdy.


düýn 18:11
6510

Beýnä oturdylan implant intellekti dikeltmäge kömek etdi

Stenford uniwersitetiniň Lukmançylyk merkeziniň hünärmenleri kelleçanak-beýni şikeslenmesini alan we beýni implantasiýa operasiýasyny geçiren hassalarda intellektual ukyplaryň üstünlikli dikeldilendigini habar...

düýn 18:00
7247

Alymlar oňurga ýiliginiň şikeslenmesini bejermek üçin sütün öýjükli dermany döretdiler

Russiýada oňurga ýiliginiň şikeslenmesini bejermek üçin sütün öýjükleri esasynda derman öndürildi. TASS agentliginiň habar bermegine görä, bu barada Russiýa Federasiýasynyň FMBA-nyň Beýni we neýrotehnologiýa merkeziniň...

08.12.2023 07:54
7241

Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär

8-9-njy dekabrda Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär. «Bu maslahatyň halklarydyr döwletleri jebisleşdirýän...

07.12.2023 15:46
4381

Çalt ýöremek 2-nji derejeli diabetiň döremeginiň 39% öňüni alýar

Halkara hünärmenler topary 2-nji derejeli diabetiň (süýji keseliniň) döremek howpuny azaltmak üçin ýöremekdäki zerur tizligi kesgitlediler. Alymlar yzygiderli ýöremegiň 2-nji derejeli süýji keseliniň döremek ähtimallygyny...