Özbegistanda koronawirusy ýok edýän süýt öndürilip başlandy

  • 15.08.2023 16:53
  • 20217
Özbegistanda koronawirusy ýok edýän süýt öndürilip başlandy

Özbegistanyň demirgazyk-günbataryndaky Nukus şäherinde ýerleşýän «Panaev Farms» kompaniýasy koronawirusy ýok edýän süýt önümçiligini ýola goýdy diýip, lenta.ru ýurduň Ýokary bilim, ylym we innowasiýalar ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.

Bu tehnologiýanyň üstündäki işler 2021-nji ýylda başlanypdy. Taslamany Özbegistanyň Innowasion ösüş agentligi Wena lukmançylyk uniwersiteti bilen bilelikde alyp bardy. Alymlar «Panaev Farms» kompaniýasynyň sygyrlaryna we geçilerine SARS-CoV-2-ä garşy «ZF-UZ-VAC2001» rekombinant özbek-hytaý sanjymyny etdiler. Soňky barlaglar sygyrlara ikinji sanjym edilenden 14 gün soň olaryň süýdünde wirusa garşy antibedenjikleriň emele gelip başlandygyny görkezdi.
Soňra pasterizirlenen süýt öndürmek boýunça synaglar geçirildi. Hünärmenler pasterizirleme işleri geçirilende süýt 62,5 gradusa çenli ýarym sagatlap gyzdyrylsa, onuň wirusa garşy häsiýetleriniň saklanyp galýandygyny ýüze çykardylar. Kompaniýa süýtden başga-da, beýleki immun süýt önümlerini öndürmegi meýilleşdirýär.


düýn 14:51
4535

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

düýn 14:49
2529

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

düýn 14:47
6366

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...

düýn 12:13
3143

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...