Hytaý daşyndan gelýänler üçin Covid-19 boýunça deslapky barlagy ýatyrdy

  • 29.08.2023 15:16
  • 5884
Hytaý daşyndan gelýänler üçin Covid-19 boýunça deslapky barlagy ýatyrdy

Bu karar 2023-nji ýylyň 30-njy awgustyndan güýje girer.

Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Wan Wenbin Hytaýyň indi daşary ýurtlulardan antigene we ýokanjyň nuklein kislotalarynyň (PZR) barlygyna negatiw netijäni talap etmejekdigini aýtdy.
Ýerli düzgünleşdirijileriň howa menzillerinde saýlama PZR barlaglaryny geçirmegini dowam etdirjegi-etmejegi entek belli däl diýip, Tourdom syýahatçylyk platformasy belleýär.
Hytaý 2022-nji ýylyň ahyryna çenli Covid-19 üçin "nol çydamlylyk" syýasatyny alyp barypdy, ýöne köpçülikleýin nägileliklerden soň çäklendirmeleri ýeňilleşdirip başlady.
Mysal üçin, 2023-nji ýylyň 8-nji ýanwaryndan başlap ýurda girýänler diňe gelmezden 48 sagat öň tizbarlagdan geçmeli we saglyk sowalnamasynyň netijesini görkezmeli edildi. Ondan öň gelenlerinde barlanmalydylar we ýörite bellenen myhmanhanalarda karantini berjaý etmeli bolupdylar.
15-nji martda Hytaý daşary ýurtlulara wiza bermäge başlady.


26.09.2023 10:04
5582

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ulag ministrleriniň 1-nji duşuşygynda birnäçe başlangyçlary öňe sürdi

25 – 26-njy sentýabrda Pekinde durnukly ulag boýunça global forum geçirilýär. Bu çäre HHR-iň Ulag ministrligi we durnukly ulag pudagyndaky Global innowasiýalar we bilimler merkezi tarapyndan gurnalyp, umumy mejlisi...

04.09.2023 23:04
7088

Indoneziýa «maýadarlara altyn wizalary» bermäge başlady

Daşary ýurt raýatlary we kompaniýalary azyndan 350 000 dollar maýa goýum bilen "altyn wiza" alyp bilerler. Wizanyň şeýle görnüşi bilen ýurtda ýaşamaga berilýän rugsadyň möhleti 10 ýyla çenli artar. Migrasiýa gullugynyň...

26.08.2023 18:15
14283

Türkmenistanyň Prezidenti syýahatçylygy we sergi işini ösdürmek boýunça Maksatnamalara gol çekdi

Türkmenistanda «Syýahatçylyk pudagynda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň 2024-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasy» hem-de «Türkmenistanyň halkara sergi işiniň 2024-2025-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy»...

23.08.2023 23:57
11704

Saud Arabystanynyň ähli mekdeplerinde hytaý dili giriziler

Saud Arabystanyň Bilim ministrligi patyşalykdaky ähli hususy we döwlet mekdeplerine hytaý diliniň maksatnamasyny girizmegi tabşyrdy. Bu barada Saudi Gazette habar berdi. Onuň berýän maglumatyna görä, Saud Arabystanynyň...