AstraZeneca “islegiň pesligi” sebäpli COVID-19-a garşy sanjymyny satuwdan aýyrýar

  • 10.05.2024 13:28
  • 4433
AstraZeneca “islegiň pesligi” sebäpli COVID-19-a garşy sanjymyny satuwdan aýyrýar

Britan-şwed farmasewtik kompaniýasy AstraZeneca COVID-19-a garşy Vaxzevria sanjymyny tutuş dünýä boýunça yzyna gaýtarýandygyny mälim etdi. Kompaniýa bu çözgüdi resmi taýdan islegiň ýoklugy bilen düşündirdi diýip, BBC habar berýär.

Sanjym koronawirus pandemiýasy döwründe çykarylan ilkinji sanjymlaryň biri bolup, ulanylan ilkinji ýylynda alty milliondan gowrak adam ömrüni halas etdi.
Ýöne, yzyna gaýtarmak baradaky bildirişden birnäçe aý öň, AstraZeneca kazyýet resminamalarynda sanjymyň käbir ýagdaýlarda adam janyna howp salýan ganyň lagtalanmagy ýaly täsiri ýüze çykaryp bilýändigini boýun aldy. Trombositopeniýa sindromly tromboz (TTS) hökmünde belli bolan bu seýrek goşmaça täsir Beýik Britaniýada azyndan 81 ölüm hadysasy, şeýle-de ýüzlerçe düýpli şikesler bilen baglanyşykly boldy.
Kompaniýa sanjymyň yzyna gaýtarylmagynyň kazyýet işleri ýa-da onuň TTS ýüze çykaryp biljekdigi bilen baglanyşykly däldigini nygtaýar. Kompaniýanyň beýanynda munuň diňe tötänleýin gabat gelmedigi aýdylýar we Vaxzevria sanjymynyň global pandemiýa garşy göreşde möhüm ähmiýeti bellenilýär.
Şeýle-de, sanjymyň ulanylyşynyň ilkinji ýylynda 6,5 million adam ömrüni halas edendigi, tutuş dünýä boýunça bolsa 3 milliarddan gowrak dozanyň iberilendigi aýdylýar.
AstraZeneca şondan bäri COVID-19-yň köp görnüşlerine garşy sanjymlaryň taýýarlanandygyny we täzelenen sanjymlaryň örän köpdügini, munuň bolsa önümçiligini we satuwyny bes etmek kararyna gelnen Vaxzevria sanjymyna islegiň peselmegine sebäp bolandygyny belleýär.


27.05.2024 16:00
4225

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6075

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14666

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5838

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...