BSGG: COVID-19 bilen kesellän hassalaryň 75% -i zerur däl antibiotikler bilen bejerildi

  • 07.05.2024 23:18
  • 10886
BSGG: COVID-19 bilen kesellän hassalaryň 75% -i zerur däl antibiotikler bilen bejerildi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) maglumatlarynyň seljermesi 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli COVID-19 bilen keselläp hassahanalara ýerleşdirilen näsaglaryň, takmynan, 75% -iniň zerur däl antibiotikleri kabul edendigini görkezdi diýip, guramanyň web sahypasyna salgylanýan RG.ru habar berýär.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň hünärmenleri antibiotikleriň aşa köp ulanylmagy bakteriýalaryň dermanlara durnuklylygynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler, bu bolsa gelejekde ýokanç keselleri bejermegi kynlaşdyrar diýip aladalanýarlar.
Derňew COVID-19 bilen kesellän hassalaryň diňe 8% -de hakykatdanam antibiotik ulanmagy talap edýän bakterial ýokaşma kesel kesgidiniň bardygyny görkezdi.
Şeýle-de bolsa, ýagdaýlaryň 75%-de lukmanlar bu dermanlary "ätiýaçdan" bellediler.
Köplenç antibiotikler COVID-19-y kyn geçirýän hassalara (ýagdaýlaryň 81% -de) we ýagdaýy örän agyr näsaglara bellenilýärdi.
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň hünärmenleriniň bellemegine görä, antibiotikleri kabul etmek COVID-19-yň geçişine oňyn täsir etmedi, emma şol bir wagtyň özünde bakteriýalaryň derman serişdelerine durnuklylygyny ýokarlandyrmak töwekgelçiligini ep-esli ýokarlandyrdy diýip, BSGG-nyň bilermenleri belleýärler.


27.05.2024 16:00
4084

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6059

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14624

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5819

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...