BSGG soňky 28 günüň içinde dünýäde kowid bilen kesellemäniň 63% ýokarlanandygyny habar berdi

  • 26.08.2023 16:59
  • 14267
BSGG soňky 28 günüň içinde dünýäde kowid bilen kesellemäniň 63% ýokarlanandygyny habar berdi

24-nji iýuldan 20-nji awgust aralygynda dünýäde 1,47 milliondan gowrak adama koronawirus ýokuşdy, 2 müňden gowrak adam ýogaldy. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň habaryna görä, ýokanç keselleriň sany öňki 28 gün bilen deňeşdirilende, 63% artdy, ýogalanlaryň sany bolsa 48% azaldy.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlaryna görä, dünýäde dört hepdäniň içinde 1 470 201 adama kesel ýokuşdy we 2 059 ölüm ýagdaýy hasaba alyndy.
Kesel ýokuşanlar barada 103 ýurtdan habar berildi. Kowid "esasy howp bolmagynda galýar" we BSGG-i ýurtlary "COVID-19 boýunça döreden infrastrukturalaryny, aýyrmaga däl-de, saklamaga çagyrýar”. Gurama olaryň öňünden duýduryş, epidemiologik gözegçilik we koronawirusyň görnüşlerini ýüze çykarmak boýunça işlerini dowam etdirmegine garaşýar. BSGG "töwekgelçilikli toparlarda sanjymy güýçlendirmegi, howa çalşygyny gowulandyrmagy" maslahat berýär. Gurama koronawirusyň EG.5 görnüşiniň ýaýramagynyň ýokarlanýandygyna ünsi çekdi. 24-nji awgusta çenli ýokanç 53 ýurtda tapyldy. Bir hepde öň şeýle ýurtlaryň sany 50-di.
Dört hepdäniň içinde keseliň ýokuşmak ýagdaýy iň köp Koreýa Respublikasynda ýüze çykaryldy – 1 286 028. Ondan soň Awstraliýa (22 836), Angliýa (21 866), Italiýa (19 777) we Singapur (18 125) durýar. 24-nji iýuldan 20-nji awgust aralygynda Koreýa Respublikasy kowidden iň köp ýogalanlary – 328 sany hasaba aldy. Ondan soň Russiýa (166), Italiýa (165), Awstraliýa (148) we Filippinler (136) gelýär.


27.08.2023 12:54
17591

BMGÖM Türkmenistana barlaghana reaktiwleriniň nobatdaky tapgyryny getirdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Bütindünýä Banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “Türkmenistanda COVID-19-a garşy göreş” maksatnamasynyň çäklerinde nobatdaky lukmançylyk serişdelerini ugratdy. Bu...

19.08.2023 13:55
16000

BSGG 28 günde dünýäde COVID-19 bilen kesellemekligiň 63% ýokarlanandygyny habar berdi

17-nji iýuldan 13-nji awgust aralygynda dünýäde 1,4 milliondan gowrak adam koronawirus ýokanjy bilen keselledi, 2,3 müňden gowrak adam ýogaldy. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň habaryna görä, ýokuşanlaryň...

01.08.2023 11:38
13814

1-7-nji awgustda ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň bütindünýä hepdeligi başlandy

Her ýylyň 1 — 7-nji awgusty aralygynda “Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň bütindünýä hepdeligi” bellenilýär. Bu hepdelik ilkinji gezek 1992-nji ýylda Ene süýdi bilen iýmitlendirmek boýunça Bütindünýä birleşmesi...

29.07.2023 11:34
20726

BSGG: dünýä ýurtlarynyň ýarysynda COVID-19 hadysasynyň ýekeje ýagdaýy hem hasaba alynmady

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýurtlaryň ýarysynda diýen ýaly 2023-nji ýylyň 26-njy iýunyndan 23-nji iýuly aralygynda COVID-19 keseliniň ýokdugyny habar berdi. Bu barada guramanyň hepdelik epidemiologiki hasabatynda...