BSGG soňky 28 günüň içinde dünýäde kowid bilen kesellemäniň 63% ýokarlanandygyny habar berdi

  • 26.08.2023 16:59
  • 14528
BSGG soňky 28 günüň içinde dünýäde kowid bilen kesellemäniň 63% ýokarlanandygyny habar berdi

24-nji iýuldan 20-nji awgust aralygynda dünýäde 1,47 milliondan gowrak adama koronawirus ýokuşdy, 2 müňden gowrak adam ýogaldy. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň habaryna görä, ýokanç keselleriň sany öňki 28 gün bilen deňeşdirilende, 63% artdy, ýogalanlaryň sany bolsa 48% azaldy.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlaryna görä, dünýäde dört hepdäniň içinde 1 470 201 adama kesel ýokuşdy we 2 059 ölüm ýagdaýy hasaba alyndy.
Kesel ýokuşanlar barada 103 ýurtdan habar berildi. Kowid "esasy howp bolmagynda galýar" we BSGG-i ýurtlary "COVID-19 boýunça döreden infrastrukturalaryny, aýyrmaga däl-de, saklamaga çagyrýar”. Gurama olaryň öňünden duýduryş, epidemiologik gözegçilik we koronawirusyň görnüşlerini ýüze çykarmak boýunça işlerini dowam etdirmegine garaşýar. BSGG "töwekgelçilikli toparlarda sanjymy güýçlendirmegi, howa çalşygyny gowulandyrmagy" maslahat berýär. Gurama koronawirusyň EG.5 görnüşiniň ýaýramagynyň ýokarlanýandygyna ünsi çekdi. 24-nji awgusta çenli ýokanç 53 ýurtda tapyldy. Bir hepde öň şeýle ýurtlaryň sany 50-di.
Dört hepdäniň içinde keseliň ýokuşmak ýagdaýy iň köp Koreýa Respublikasynda ýüze çykaryldy – 1 286 028. Ondan soň Awstraliýa (22 836), Angliýa (21 866), Italiýa (19 777) we Singapur (18 125) durýar. 24-nji iýuldan 20-nji awgust aralygynda Koreýa Respublikasy kowidden iň köp ýogalanlary – 328 sany hasaba aldy. Ondan soň Russiýa (166), Italiýa (165), Awstraliýa (148) we Filippinler (136) gelýär.


29.05.2024 23:10
4554

BSGG ählumumy howplara garşy göreşmek üçin 11,1 milliard dollarlyk strategiýany kabul etdi

Ženewada geçirilen 77-nji Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasyna gatnaşyjylar 11,1 milliard dollarlyk býujetli 2025-2028-nji ýyllar üçin Hereketleriň strategiýasyny tassykladylar. Strategiýa “howanyň üýtgemegine...

24.05.2024 14:22
6296

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

19.05.2024 21:35
6250

BSGG adam ömürlerini halas etmek üçin duzuň sarp edilişini azaltmaga çagyrýar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) bilermenleri gipertoniýa hadysalarynyň sanynyň artmagyndan howatyrlanýarlar. Olar täze hasabatda diňe Ýewropanyň özünde uly adamlaryň her üçünjisiniň diýen ýaly ýokary...

10.05.2024 13:28
4523

AstraZeneca “islegiň pesligi” sebäpli COVID-19-a garşy sanjymyny satuwdan aýyrýar

Britan-şwed farmasewtik kompaniýasy AstraZeneca COVID-19-a garşy Vaxzevria sanjymyny tutuş dünýä boýunça yzyna gaýtarýandygyny mälim etdi. Kompaniýa bu çözgüdi resmi taýdan islegiň ýoklugy bilen düşündirdi diýip...