BMGÖM Türkmenistana barlaghana reaktiwleriniň nobatdaky tapgyryny getirdi

  • 27.08.2023 12:54
  • 17591
BMGÖM Türkmenistana barlaghana reaktiwleriniň nobatdaky tapgyryny getirdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Bütindünýä Banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “Türkmenistanda COVID-19-a garşy göreş” maksatnamasynyň çäklerinde nobatdaky lukmançylyk serişdelerini ugratdy. Bu barada Turkmenportal habar berýär.

Hususan-da, ganyň umumy, biohimiki we immunoferment barlagy, ganyň toparyny kesgitlemek üçin kliniki barlaghana reaktiwlerini, laboratoriýa boýaglary, şeýle hem laboratoriýa seljerijileriniň işini kalibrlemek üçin jemi bahasy 454 540 amerikan dollaryna barabar bolan reaktiwler Türkmenistana gowşuryldy. Bu barada BMGÖM-iň sosial ulgamlarynda habar berildi.
Getirilen serişdeler Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine geçirildi. Reaktiwler soňra ýurduň lukmançylyk edaralarynyň arasynda paýlanar.


düýn 15:21
4187

Alsgeýmer keselini haýallatmak üçin Ýaponiýada ilkinji derman serişdesi tassyklanyldy

Ýaponiýanyň Saglygy goraýyş, zähmet we sosial üpjünçilik ministrligi (MHLW) Alsgeýmer keseliniň Ýaponiýanyň Eisai derman serişdeleri kompaniýasy we ABŞ-nyň Biogen Inc. şereketi tarapyndan işlenip taýýarlanan dermanynyň...

26.09.2023 12:47
12865

BMGÖM Türkmenistana 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany USB enjamlaryny berdi

BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň wekilhanasy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany ultrases barlaglary (USB) üçin enjamlary berdi. Ol Bütindünýä...

23.09.2023 08:52
3955

Oktýabrda Türkmenistanda Abu Aly ibn Sina bagyşlanan halkara maslahat geçiriler

2023-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda ýurdumyzda «Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy» atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk...

19.09.2023 11:30
23810

Neýroulgam lukmanlaryň 17 gezek şowsuz synanyşygyndan soň oglanjygyň keselini dogry kesgitledi

Emeli intellekti bolan çat-bot dört ýaşyndan bäri dowamly agyrydan ejir çekýän, ýöremekde kynçylyk çekýän we özüne erk edip bilmezden duýgusyny üýtgedýän çaga dogry diagnoz goýmaga kömek etdi. Oglanjygy 17 lukman...