BMGÖM Türkmenistana barlaghana reaktiwleriniň nobatdaky tapgyryny getirdi

  • 27.08.2023 12:54
  • 17936
BMGÖM Türkmenistana barlaghana reaktiwleriniň nobatdaky tapgyryny getirdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Bütindünýä Banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “Türkmenistanda COVID-19-a garşy göreş” maksatnamasynyň çäklerinde nobatdaky lukmançylyk serişdelerini ugratdy. Bu barada Turkmenportal habar berýär.

Hususan-da, ganyň umumy, biohimiki we immunoferment barlagy, ganyň toparyny kesgitlemek üçin kliniki barlaghana reaktiwlerini, laboratoriýa boýaglary, şeýle hem laboratoriýa seljerijileriniň işini kalibrlemek üçin jemi bahasy 454 540 amerikan dollaryna barabar bolan reaktiwler Türkmenistana gowşuryldy. Bu barada BMGÖM-iň sosial ulgamlarynda habar berildi.
Getirilen serişdeler Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine geçirildi. Reaktiwler soňra ýurduň lukmançylyk edaralarynyň arasynda paýlanar.


20.06.2024 14:16
14398

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19766

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13152

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2680

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...