8199

«Çeburaşka» Russiýanyň prokatynda 6 milliard rubl gazandy

«Çeburaşka» fentezi filmi Russiýanyň kassa ýygymynda 6 milliard rubl gazandy. Muny EAIS ulgamynyň maglumatlary görkezýär. Eduard Uspenskiniň adybir ertekisiniň film görnüşi 1-nji ýanwarda kinoteatrlarda görkezildi...

10013

Kosmosda düşürilen «Çagyryş» filmi 20-nji aprelde çykar

Kosmosda bölekleýin surata düşürilen, Klim Şipenkonyň režissýorlygyndaky “Çagyryş” filminiň ilkinji görkezilişi 20-nji aprelde  bolar. Bu barada TASS habar berdi. Filmiň görkezilişe çykmaly täze senesi öň "Kinopoisk"...

19799

Serdar Berdimuhamedow Mihail Mişustin bilen gepleşikleri geçirdi

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýanyň Hökümetiniň Baştutany Mihail Mişustin bilen duşuşygy geçirildi. Ilki taraplar ikiçäk görnüşde duşuşdylar, soňra gepleşikler iki ýurduň wekiliýetleriniň...

37877

Rustam Minnihanow Türkmenistana iş sapary bilen geldi

18-nji ýanwarda Aşgabada iş sapary bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow geldi diýip, Tatarystanyň Prezidentiniň Metbugat-gullugy habar berýär. Russiýanyň iň iri...

24637

Raşid Meredow Arhiýepiskop Feofilakt bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistandaky Patriarhal dekanlarynyň ybadathanalarynyň dolandyryjysy Arhiýepiskop Feofilakt bilen duşuşdy diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar...

21259

Türkmenistanda rus kinolarynyň görkezilişi geçirilýär

26-njy dekabr aralygynda Türkmenistanda geçýän Russian Film Festival-da Russiýanyň doly metražly "Küýki taýçanak", "Palma", "Ýeke" we "Ak gar" filmlerini we "Ýuliý atly at we uly çapyşyk" hem-de "Üç batyr we tagta...

15441

Gurban Berdiýew «Soçi» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy

Şu gün, 25-nji dekabrda «Soçi» futbol kluby Gurban Berdiýewiň toparyň baş tälimçisi wezipesine bellenendigini yglan etdi. "70 ýaşly hünärmen täze ýyldan öz borçlaryny ýerine ýetirmäge girişer" - diýip, futbol klubunyň...

10274

Sankt-Peterburg 2023-nji ýylda GDA-nyň medeni paýtagty bolar

Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheri 2023-nji ýylda GDA-nyň medeni paýtagty bolar. Russiýanyň demirgazyk paýtagtyna estafetany 2022-nji ýylda şu derejä eýe bolan Gyrgyzystanyň Karakoly geçirdi.   Tanyşdyrylyş dabarasy...