16307

«Arkadag» FK «Zenit» FK bilen deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony "Arkadag" futbol kluby bilen Russiýanyň premýer-ligasynyň çempiony "Zenitiň" arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi. Abu-Dabide (BAE) okuw-türgenleşikleriniň çäklerinde geçen...

7995

Sankt-Peterburgda Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi açylar

Sankt-Peterburg şäheriniň taryhy merkezinde Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylmagy beýik türkmen şahyry, Gündogaryň görnükli akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça şu ýylda...

4606

Aşgabatda "Rus ylmynyň hepdeligi" geçirilýär

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Bilim, ylym we medeniýet bölümi Aşgabatda "Rus ylmynyň hepdeligi" atly sergi gurady. Bu barada "Rossotrudniçestwanyň" Metbugat gullugy habar berýär. Çäre 7-nji fewraldan...

9814

Neýroulgam russiýaly programmist üçin gelinlik saýlady

Programmist Aleksandr Žadan neýroulgama öz adyndan gyzlar bilen gepleşmegi öwretdi. Netijede, algoritm tanyşlyk sahypasyny ulanýan bäş müň gyzdan oňa gelinlik saýlady. «Ilkibaşda kynçylyklar ýüze çykýardy, sebäbi...

5183

Moskwada Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby tanyşdyryldy

30-njy ýanwarda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçihanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyşy we 2024-nji ýylyň “Pähim...

7478

«Holop 2» komediýasy prokatda 1 mlrd rubl ýygnady

Aglaýa Tarasowanyň we Miloş Bikowiçiň baş keşpleri janlandyrmaklarynda Klim Şipenkonyň 1-nji ýanwarda çykan filmi 2024-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna çenli üç günüň içinde kassa ýygymyndan 1 milliard rubl gazandy. Bu...

9383

Russiýa GDA-da başlyklyk edip başlady

Russiýa 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk edip başlady. Guramada başlyklyk Gyrgyzystandan Russiýa geçdi. Öň, RF-niň Prezidenti Wladimir Putin ykdysady gurşawda ýurduň...

6665

Türkmenistan bilen Russiýanyň haryt dolanyşygy 8% artdy

2023-nji ýylyň on aýynda Türkmenistan bilen RF-iň arasyndaky özara haryt dolanyşygy fiziki aňlatmada 8% - 535 müň tonna çenli ýokarlandy. Russiýanyň eksporty 5,5%, Türkmenistandan import bolsa 21% ýokarlandy. Türkmenistandan...

16047

Serdar Berdimuhamedow Sankt-Peterburga bardy

Şu gün, 26-njy dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow GDA ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl Sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Russiýa Federasiýasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde...

5004

«Çeburaşka 2» 2025-nji ýylyň 31-nji dekabrynda çykar

«Çeburaşka» baradaky maşgala filminiň dowamy 2025-nji ýylyň 31-nji dekabrynda çykar. Bu barada «Holop 2» filminiň ilkinji görkezilişinde mälim edildi diýip, TASS habar berýär. Çäre başlamazdan ozal «Çeburaşka»...