60878

Türkmen halkynyň Milli Lideri nähili hukuklara eýe?

«Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...

14883

26-njy martda Türkmenistanda deputatlaryň saýlawlary geçiriler

2023-nji ýylyň 26-njy martynda, ýekşenbe güni Türkmenistanda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň, Geňeşleriň dokuzynjy çagyrylyşynyň...

39565

Türkmenistanda täze kanunlaryň birnäçesi kabul edildi

23-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onda Milli Geňeşiň Mejlisiniň 16-njy iýulda geçirilen on dokuzynjy maslahatynda kabul edilen Kanunlar...

25700

Halk Maslahaty täze kanunlaryň birnäçesini tassyklady

7-nji maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň altynjy mejlisi geçirildi, onuň dowamynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň 4-nji maýda geçirilen on sekizinji maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy...

24304

Halk Maslahaty täze kanunçylyk namalaryny makullady

16-njy aprelde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisi geçirildi. Onda 2-nji aprelde Milli Geňeşiň Mejlisiniň on ýedinji maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy...

14472

16-njy aprelde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

16-njy aprelde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk işleri barada 14-nji aprelde geçirilen Hökümetiň göçme mejlisinde Halk Maslahatynyň Başlygynyň...