39449

Türkmenistanda täze kanunlaryň birnäçesi kabul edildi

23-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onda Milli Geňeşiň Mejlisiniň 16-njy iýulda geçirilen on dokuzynjy maslahatynda kabul edilen Kanunlar...

25516

Halk Maslahaty täze kanunlaryň birnäçesini tassyklady

7-nji maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň altynjy mejlisi geçirildi, onuň dowamynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň 4-nji maýda geçirilen on sekizinji maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy...

24126

Halk Maslahaty täze kanunçylyk namalaryny makullady

16-njy aprelde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisi geçirildi. Onda 2-nji aprelde Milli Geňeşiň Mejlisiniň on ýedinji maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy...

14340

16-njy aprelde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

16-njy aprelde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk işleri barada 14-nji aprelde geçirilen Hökümetiň göçme mejlisinde Halk Maslahatynyň Başlygynyň...

21970

Gurbanguly Berdimuhamedow Binali Ýyldyrym bilen duşuşdy

25-nji martda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrymy kabul etdi. Duşuşygyň...