4600

Windows 12-niň çykjak senesi belli boldy

Windows 12 operasion ulgamy 2024-nji ýylyň iýun aýynda çykar. Bu barada Commercial Times habar berýär. Sene gaty ýerlikli görünýär, çünki bu okuwçylaryň mekdeplere we talyplaryň uniwersitetlere we aglaba işgärleriň...

2601

Microsoft Xbox markasy astynda sagatlary çykarar

Microsoft önümleriniň görnüşini köpeltmek üçin ýene bir ädim ätdi. Bu gezek kompaniýanyň oýun bölümi bolan Xbox özboluşly sagat döretmek üçin Amerikanyň Meister Watches sagat öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi...

9144

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

7316

Microsoft «Wonka» filmine bagyşlanan Xbox çykardy

«Microsoft» «Wonka» filminiň çykmagyna bagyşlanan «şokoladdan» özboluşly «Xbox Series X» oýun konsoly toplumyny hödürledi. Bu barada habar kompaniýanyň web sahypasynda çap edildi. Aksiýanyň çäklerinde «Microsoft»...

4390

Microsoft özüniň ilkinji prosessorlaryny hödürledi

Amazon-dan, Google-dan we Meta-dan soň, Microsoft hut öz ýöriteleşdirilen prosessorlaryny işläp taýýarlamagy karar etdi. Olar neýroulgamlaryny türgenleşdirmek we Azure eýeçilikli bulut serwerlerinde ulanmak üçin...

2169

Windows 11 OS 400 milliondan gowrak adam tarapyndan ulanylýar

Windows Central neşiriniň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, Windows 11 operasion sistemasy 400 milliondan gowrak işjeň enjamda gurnaldy. Bu tas ýarym milliard adamyň operasion sistemadan hemişelik esasda peýdalanýandygyny...

11710

Microsoft 68,7 mlrd dollara Activision Blizzard-y satyn aldy

Microsoft korporasiýasynyň Activision Blizzard neşirýatyny satyn almagynyň gürrüňi iki ýyla golaý dowam etdi. Amerikan ägirtleri dünýä düzgünleşdirijileriniň we bäsdeşleriniň çynlakaý synaglaryndan geçdiler we...

14352

Forbes: Ilon Mask ýene-de ABŞ-nyň iň baý adamy boldy

Ilon Mask Forbes žurnaly tarapyndan her ýyl düzülýän ABŞ-nyň iň baý 400 adamlarynyň sanawynda ýene-de birinji orny eýeledi. Neşir SpaceX-iň we Tesla-nyň eýesiniň baýlygynyň 251 milliard dollara barabar bolandygyny...

9834

Microsoft Excel-e Python programmirleme dilini oturtdy

Microsoft Excel programmasynda Python programmirleme diline goldawy ornaşdyrar. Microsoft-yň häzirki zaman amallarynyň baş müdiri Stefan Kinnestrand The Verge portalyna beren habarynda: "Python-yň grafikleri we...

6607

Windows 11-e täze mümkinçilik girizildi

«Microsoft» korporasiýasynyň «Windows 11» ulgamyny ulanyjylara öňden gurnalan programmalary operasion ulgamyndan öçürmäge mümkinçilik döredildi. Häzirlikçe bu mümkinçilik «Windows Insider» deslapky bahalandyrma...

2461

Täze «Windows-da» ozalky sesli kömekçi bolmaz

«Microsoft» kompaniýasy «Windows 11-den» sesli kömekçi «Cortana-ny» öçürdi. Bu barada gazeta.ru «Windows Latest» portalyna salgylanyp habar berýär. «Cortana» eýýäm «Windows 11 Insider» ulgamynda goldanylmagyny...

17751

Dünýädäki iň gymmat brendiň ady belli boldy

Amerikanyň Apple korporasiýasy ýene-de dünýäniň iň gymmatly brendine öwrüldi, onuň gymmaty 880 milliard dollardan geçýär, muňa Kantar BrandZ-yň geçiren gözlegleriniň netijeleri şaýatlyk edýär. Hasabatda: "Apple...

2708

Microsoft öz markasy bilen gajetleri goýbermegi bes eder

Microsoft öz markasy bilen gajetleri we kompýuter esbaplaryny öndürmez. Bu barada The Verge neşiri ýazdy diýip, lentu.ru habar berýär. Microsoft-yň uly aragatnaşyk menejeri Den Leykok žurnalistler bilen söhbetdeşlikde...

4520

Microsoft Windows 10 üçin täzelenmeleri çykarmagyny bes eder

Microsoft kompaniýasy Windows 10 operasion sistemasy üçin uly täzelenmeleri işläp düzmegi bes edýär. Bu barada kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen habara salgylanyp, TASS habar berýär. “Häzirki wersiýa, 22H2, Windows...

33143

Bill Geýts haýsy smartfony ulanýandygyny aýtdy

Microsoft kompaniýasyny esaslandyryjylaryň biri bolan Bill Geýts gündelik durmuşynda Samsung Galaxy Z Fold 4 smartfonyny ulanýandygyny aýtdy. Bu barada amerikaly telekeçi Reddit platformasynyň ulanyjylary bilen...

6288

Microsoft Windows 8.1-den doly el çekdi

Windows 8.1 10-njy ýanwarda iň soňky täzelenmesini alar. Şondan soň, Microsoft bu operasion ulgamyny «dynç alşa» ugradar diýip, Ghacks habar berýär. Windows 8.1-iň  ulanyjylary ony ulanmagy dowam etdirip bilerler...

4197

Microsoft 190 mlrd dollara Netflix-i satyn almaga hyýallanýar

Microsoft korporasiýasy Netflix wideoserwisini satyn almagy göz öňünde tutýar. Bu barada Reýter agentligine salgylanyp, gazeta.ru ýazýar.  Agentligiň habar bermegine görä, geleşik ähli komissiýalaryň we bonuslaryň...

14338

GTA 6-nyň çykjak ýyly belli boldy

Microsoft-a ygtyýar berlen, Activision-Blizzard-y satyn almak boýunça geleşigiň Beýik Britaniýada dowam edýän  derňewiniň çäklerinde GTA-nyň 2024-nji ýylda çykjakdygy aýdylýar.  Bu barada Gamesradar habar berýär...