6047

Türkmen parlamentarileri Ženewada iş saparynda boldular

23-24-nji martda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Parlamentara Bileleşigiň 148-nji Assambleýasyna gatnaşmak maksady bilen, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa...

6062

Alp daglarynda 3D usulda çap edilen iň beýik bina gurlar

Şweýsariýanyň Alp daglarynda 3D usulda çap edilen dünýädäki iň beýik bina peýda bolar. Bu Sýurihiň ýokary tehniki mekdebiniň (ETH Zurich) alymlary tarapyndan döredilen ak reňkli minaradyr. Ol ýüzden gowrak elementden...

2179

Türkmenistanda Şweýsariýanyň ilçisi işe başlady

22-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Tomas Şteliden ynanç hatyny...

6388

Şweýsariýada resmi taýdan Prezident çalyşdy

Şweýsariýanyň Goranmak, ilaty goramak we sport ministrligine ýolbaşçylyk eden Wiola Amgerd 2024-nji ýylda ýurduň Prezidenti boldy. Köp ýurtlardan tapawutlylykda, Şweýsariýanyň prezidentiniň hakyky ygtyýarlyklarynyň...

5252

Şweýsariýa taryhda iň arzan Olimpiadany geçirmek isleýär

Şweýsariýanyň häkimiýetleri gyşky Olimpiadany 1,8 mlrd dollara geçirmegiň taslamasyny işläp taýýarladylar. Bu Olimpiýa hereketiniň tutuş taryhynda iň pes mukdardyr diýip, MIR 24 belleýär. Döwlet 2030-njy ýa-da...

5126

Serdar Berdimuhamedow Şweýsariýanyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Alen Berse Şweýsariýanyň milli baýramy — Konfederasiýa güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu...

3112

Dawosda 53-nji Bütindünýä ykdysady forumy öz işine başlady

Düýn Şweýsariýanyň Dawos şäherinde 53-nji Bütindünýä ykdysady forumy (BYF) resmi taýdan açyldy. Açylyş dabarasy BYF-nyň saýtynda görkezildi. Mejlisiň açylyşynda BYF-nyň esaslandyryjysy Klaus Şwab giriş sözüni sözledi...

4364

Alen Berse Şweýsariýanyň prezidenti wezipesine girişdi

Hökümetde Sosial-demokratik partiýa wekilçilik edýän Şweýsariýanyň içeri işler ministri Alen Berse ýekşenbe güni ýurduň prezidenti hökmünde işe başlady. Ol 2023-nji ýylda prezident ygtyýarlyklaryny ministrlik wezipeleri...

11078

“Makdonalds” iýmiti bitkoine satyp başlady

Şweýsariýanyň Lugano şäherindäki “Makdon­alds” restorany iými­ti kriptowalýuta sat­yp başlady. Bu barada “Crypto Globe” neş­iri habar berýär diý­ip, gazeta.ru belleýär. Restoranda sargyt üçin bitkoin ýa-da Tether...

19619

Şweýsariýada 91 ýylda buzluklaryň ýarysyndan gowragy eredi

Şweýsariýada 1931-nji ýyldan bäri 1,4 müň buzlugyň ýarysyndan gowragy eredi we olaryň ereme tizligi barha ýokarlanýar. Bu barada Şweýsariýadaky institutlaryň bilelikdäki gözlegine salgylanyp, Associated Press hahar...

3688

Dawosda Bütindünýä ykdysady forumy öz işine başlady

Şweýsariýanyň Dawos şäherinde Bütindünýä ykdysady forumy ýekşenbe güni öz işine başlady. Koronawirus pandemiýasy sebäpli Bütindünýä ykdysady forumynyň her ýylky duşuşygy 2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri oflaýn...

11052

Daniýalylar agaçdan dünýäniň iň beýik binasyny gurarlar

Schmidt Hammer Lassen firmasynyň daniýaly arhitektorlary Şweýsariýanyň Wintertur şäherinde ýaşaýyş jaýy üçin taslamany görkezdiler. Gurluşyk tamamlanandan soň ol agaçdan göteriji konstruksiýaly dünýäniň iň beýik...