Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

  • 29.05.2024 12:01
  • 6179
Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

Şweýsariýaly gözlegçiler şokolad öndürijileri bilen bilelikde deserti diňe bir süýji däl, eýsem, saglyk üçin has peýdaly etjek resepti işläp düzdiler. Mundan başga-da, täze tehnologiýa önümçilik galyndylarynyň mukdaryny azaltmaga mümkinçilik berýär diýip,  Nature Food žurnalyna salgylanýan New Atlas ýazýar.

Kakao miwesi gawuna meňzeşdir: gaty gabygynyň aşagynda tohumlarynyň (kakao tohumy) daşyny dolaýan eti bolýar.
Täze ösüşde Sýurihiň Ýokary tehnologiýa mekdebiniň we Max Felchlin AG şokolad fabriginiň hünärmenleri kakao miwesini tutuşlygyna ulanmagy karar etdiler. Içiniň eti we gabygynyň iç bölegi şeker tozunyň ornuny tutýan kakao-gele öwrülip  gaýtadan işlenýär.
Görnüşi ýaly, kakao-geliň takmynan 20%-i süýjüligi boýunça şeker tozunyň 5-10%-ine deňdir (adaty gara şokoladda 30-40% toz bar). Etinden bölünip çykýan aşa köp şire şokolady birneme digir-digir etdi, şiresi ýeterlik bolmanda, desert ajy bolýardy.
Täze reseptiň kömegi bilen kakao miweli şokoladda 20% köp kletçatka bar, bu içegäniň kadaly işlemegi we gandaky şeker derejesiniň kadalaşdyrmagy üçin zerurdyr. Şeýle hem onuň düzüminde ýürek-damar keselleriniň döremek howpuny ýokarlandyrýan, aşa köp iýilende bedene zyýan ýetirýän doýgun ýaglar 30% az.
Täze resept diňe bir şokolady saglyga peýdaly etmek bilen çäklenmän, eýsem onuň daşky gurşawa edýän täsirini hem azaldar. Fermerler kakao miwesini tutuşlygyna  diýen ýaly ulanýar, netijede galyndylar azalyp, girdejilerini artdyrýarlar.
Şeýle-de bolsa, bu ýakynda dükan tekjelerinde kakao miweli şokoladyň peýda boljagyna garaşmaly dälsiňiz. Önümiň senagat önümçiligi üçin gözlegçiler tehnologiýany kämilleşdirmeli we öndürijileri degişli enjamlar bilen üpjün etmeli.


şu gün 14:51
2396

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

şu gün 14:49
1405

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

şu gün 14:47
3288

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...

şu gün 12:13
2254

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...