Şweýsariýada ýoluň abatlanýan böleginden aýlanyp geçmek üçin ýygnalýan köpri oýlap tapdylar

  • 31.05.2024 15:55
  • 20197
Şweýsariýada ýoluň abatlanýan böleginden aýlanyp geçmek üçin ýygnalýan köpri oýlap tapdylar

Şweýsariýanyň Federal ýol müdirligi ASTRA atly täze modully ykjam geçelgäni döretdi. New Atlas-yň ýazmagyna görä, awtoulag sürüjilerine aýlanyp geçmegiň ýa-da dyknyşyklarda durmagyň deregine, ýol işleriniň gidýän ýeriniň göni ýokarsyndan geçmäge mümkinçilik berýär.

ASTRA köprüsi işleriň gidýän ýerine eltilýän we bir gijede gurnalýan birnäçe bölekden ybarat. Bu gurnamany ulaglaryň hereketine kän päsgel bermezden çalt ýerleşdirip bolýar.
ASTRA köprüsiniň kömegi bilen iş günüň islendik wagty, şol sanda erbet howa şertlerinde hem amala aşyrylyp bilner - gurluşykçylar we täze asfalt ýagyşdan we gardan goralýar. Köpriniň uzynlygy 257 metr we ini 7,57 metr bolup, bu sagatda 60 km-e çenli tizlikde iki zolakly hereketi ýola goýmaga mümkinçilik berýär.

Işçiler köprini gurandan soň, hereketi düzgünleşdirmäge ünsi sowmazdan, ýoly abatlamaga girişip bilerler. Mundan başga-da, köpriniň 4,65 metr beýikligi ýoluň aşagynda işlemek üçin ýeterlik giňişlik berýär.
2022-nji ýylda ASTRA köprüsi üstünlikli synagdan geçirildi, ýöne gurnamany  doly işlemek gerek boldy. Hususan-da, sürüjiler üçin hereketi has amatly edip, köteli 6% -den 1,25% -e çenli peselden panduslar goşuldy.


12.05.2024 16:15
8712

Şweýsariýa "Ýewrowideniýe-2024" bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Şwesiýanyň Malmýo şäherinde "Ýewrowideniýe-2024" aýdym-saz bäsleşiginiň finaly geçirildi. Şweýsariýaly ýerine ýetiriji Nemo "The Code" aýdymy bilen ýeňiji boldy. Ikinji orny Horwatiýadan aýdymçy Baby Lasagna, üçünji...

28.06.2023 16:58
22124

Ýer ýüzi 2022-nji ýylda Şweýsariýanyň ululygyndaky ýaly tropiki tokaýlaryny ýitirdi

2022-nji ýylda Ýer ýüzünde meýdany Şweýsariýanyň ýa-da Niderlandlaryň ululygyndaky ýaly ýagyşly tropiki tokaýlyk ýitirim boldy: emeli hemra maglumatlarynyň çap edilen seljermesine görä, bu möhüm ekoulgamlaryň aglaba...

17.05.2023 18:47
12894

Şweýsariýada auksiondan gymmat bahaly zatlary satmak boýunça täze rekord goýuldy

Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilen auksionlarda altyn-kümüş bezegleriniň we şaý-sepleriň satuwyndan alnan mukdar boýunça täze rekord goýuldy. 10-njy we 12-nji maýda geçirilen iki auksionda jemi 176 mln franklyk...

31.10.2022 10:19
21555

Şweýsariýa dünýäde iň uzyn ýolagçy otlusyny çykaryp rekord goýdy

Şweýsariýada dünýäde iň uzyn ýolagçy otlusyny gurnadylar. Onuň uzynlygy iki kilometre diýen ýaly uzaýar diýip, RIA Nowosti habar berýär. Otly 25 sostawdan, 100 wagondan ybarat boldy, şonuň hasabyna onuň uzynlygy...