Türkmenistanyň wekiliýeti Ženewada Parlamentara Bileleşiginiň mejlisine gatnaşdy

  • 26.03.2024 09:56
  • 10681
Türkmenistanyň wekiliýeti Ženewada Parlamentara Bileleşiginiň mejlisine gatnaşdy

24-nji martda Türkmenistanyň wekiliýeti dünýäniň dürli ýurtlarynyň wekilleriniň, şol sanda 55 ýurduň milli parlamentleriň ýolbaşçylarynyň wekilçilik eden Parlamentara Bileleşigiň Assambleýasynyň işine gatnaşdy.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa öz çykyşynda ýurdumyzyň ählumumy we sebitleýin derejede, şol sanda parlamentara diplomatiýasynyň gurallary arkaly parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekde amala aşyrylýan başlangyçlary barada durup geçdi, bu babatda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen, 2025-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilmeginiň ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli syýasatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan goldanylýandygynyň aýdyň subutnamasy bolandygyny belledi. 
Şeýle hem şu ýyl Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasy bilen sebitleýin maslahatyň guralmagynyň meýilleşdirilýändigi bellenildi we bu çäräniň işine işjeň gatnaşmaga çakylyk beýan edildi.


Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Parlamentara Bileleşigiň Baş Sekretary Martin Çungong bilen duşuşygy guraldy. 
Duşuşygyň dowamynda taraplar gatnaşýan ýurtlaryň, aýratyn hem, kanunçykaryjy edaralaryň döwrüň meselelerini çözmekde öz işlerini sazlaşdyrmagynyň mümkinçiliklerini görkezmekde bu halkara çäreleriň ähmiýetini bellediler.
Parlamentara Bileleşiginiň we Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň çäklerinde bilelikdäki çäreleri guramaga gyzyklanma bildirildi. Guramanyň ýolbaşçy düzümlerinde Türkmenistanyň wekilçilik etmeginiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. 
Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary ýaş parlamentarileriň forumyna gatnaşdylar we çärä gatnaşyjylar Türkmenistanda ýaşlar syýasatynyň çygrynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdyryldy. 


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...