25500

Serdar Berdimuhamedow goşun generaly diýen harby ady aldy

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi...

14883

26-njy martda Türkmenistanda deputatlaryň saýlawlary geçiriler

2023-nji ýylyň 26-njy martynda, ýekşenbe güni Türkmenistanda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň, Geňeşleriň dokuzynjy çagyrylyşynyň...

32921

2023-nji ýylyň şygary we nyşany nämäni aňladýar?

Türkmenistanda 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip atlandyrmak baradaky karar kabul edildi. Geljek ýylyň şygary halkymyzy ähli ulgamlarda ösüşiň täze belentliklerine, üstünliklere tarap...

5293

Türkmenistanda Sierra-Leoneniň ilçisi işläp başlady

7-nji dekabrda Sierra-Leone Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Alie Badara Kamara Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat türkmen...