3446

Nikaraguanyň ilçisi Türkmenistanda işe başlady

1-nji iýulda Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Nikaragua Respublikasynyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Tatýana Daniela Garsiýa Silwadan ynanç hatyny...

2193

Türkmenistanda Bolgariýanyň ilçisi işe başlady

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruslan Stoýanowdan ynanç hatyny...

2428

Türkmenistanda Çehiýanyň ilçisi işe başlady

4-nji iýunda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Çehiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Daşkentde) Lýubomir Frebortdan ynanç hatyny kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň...

3121

Türkmenistanda Angolanyň ilçisi işläp başlady

18-nji aprelde Angola Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Auguştu da Silwa Kunýa (oturýan ýeri Moskwa ş.) Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Ynanç hatyny gowşurdy...

36699

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunlary kabul etdi

Şu gün,  30-njy martda Türkmenistanyň Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň bäşinji maslahaty geçirildi. Maslahatda deputatlar birnäçe kanunlaryň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de kabul etdiler diýip, milli...

6082

Türkmen parlamentarileri Ženewada iş saparynda boldular

23-24-nji martda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Parlamentara Bileleşigiň 148-nji Assambleýasyna gatnaşmak maksady bilen, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa...

2291

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...