Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

  • 21.02.2024 11:59
  • 5341
Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan soň ýitirilen ýylylygy we sowugy duýmak duýgusyny dikeldýär diýip, 4PDA habar berýär.

MiniTouch ulgamy proteziň ujunda ýerleşýän temperatura datçiginden we eliň sütünine berkidilen ýyladyş elementinden durýar. Sensor derä degende, ýyladyş elementine iberilýän elektrik signallaryny döredýär. Bu element deriniň üstki temperaturasyna baglylykda gyzdyrýar ýa-da sowadýar. Şeýlelik bilen, kökdäki nerwler temperaturanyň üýtgemegine täsir edýär we beýnä signal iberýär. Netijede, adam signaly barmagyň ujundan gelýän ýaly duýýar.
MiniTouch tehnologiýasy eli amputirlenen 57 ýaşly bir adamda synag edildi. Ol suw çüýşesiniň we metal kublaryň temperaturasyny dogry kesgitläp, hatda, gözüni baglasalarda, adam elini protezden tapawutlandyryp bilýärdi. Jogaplaryň takyklygy 80% boldy.
MiniTouch ulgamy Italiýada Sant-Annanyň öňdebaryjy gözlerler mekdebiniň we Şweýsariýanyň Lozanna Federal mekdebiniň (EPFL) işgärleri tarapyndan işlenip düzüldi.


düýn 15:57
5246

Şweýsariýaly alymlar adaty bolmadyk “galkany” döretdiler. Ol ylgawyň tizligini ýokarlandyrar

ETH Zurich uniwersitetiniň şweýsariýaly alymlary ylgawçylara “artdyrylan tizlikde” türgenleşmäge mümkinçilik berýän howany serpikdiriji galkan bolan Airshield enjamyny döretdiler diýip, Hi-Tech Mail.ru ýazýar....

21.07.2024 13:14
9786

Aýda gowagyň tapylmagy kosmos barlaglary üçin täze mümkinçilikleri açýar

TechCrunch-yň habar bermegine görä, astronomlar Aýda ilkinji tassyklanan gowagy tapdylar, bu Aýda geljekki koloniýa üçin amatly ýer bolup biler. Lunar Reconnaissance Orbiter apparaty tarapyndan alnan maglumatlary...

21.07.2024 11:42
5168

Rus alymlary nerw ulgamyna guraklygy bir ýyl öňünden çaklamagy öwretdiler

Skolkowo Ylym we tehnologiýa institutynyň (Skolteh) rus alymlary Sberbank konglomeratynyň goldawy bilen guraklygy bir ýyl öňünden çaklamaga mümkinçilik berýän algoritm döretdiler diýip, Hi-tech mail.ru habar berýär...

21.07.2024 10:51
9685

Alymlar gadymy Kahokia şäheriniň ýitip gitmeginiň syry baradaky öňki teoriýany ret etdiler

Taryhçylar köp wagtdan bäri gadymy Kahokia şäheriniň ýitip gitmeginiň syryny açmaga synanyşýarlar. Ýüzlerçe ýyllaryň dowamynda ABŞ-nyň Illinoýs ştatynyň häzirki çäginde ýerleşen, 50 000 ilatly bu şäher Amerikanyň...