Türkmen parlamentarileri Ženewada iş saparynda boldular

  • 26.03.2024 09:53
  • 6045
Türkmen parlamentarileri Ženewada iş saparynda boldular

23-24-nji martda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Parlamentara Bileleşigiň 148-nji Assambleýasyna gatnaşmak maksady bilen, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Mejlisiň resmi saýtynda habar berilýär.

Saparyň çäklerinde 23-nji martda Türkmenistanyň wekiliýeti gender syýasatynyň ugurlaryna we durnukly parahatçylygy üpjün etmekde parahatçylyk dörediji zenanlaryň ornuna bagyşlanan Zenan parlamentarileriň forumyna gatnaşdy.
Forumyň işinde çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy Türkmenistanda gender deňligini üpjün etmek we zenanlaryň mümkinçilikleriniň ýokarlandyrylmagy babatda Birleşen Milletler Guramasy we beýleki abraýly halkara düzümler bilen hyzmatdaşlykda alnyp barylýan işleriň netijeliligi barada belledi.
Türkmenistanda gender deňligini üpjün etmek boýunça 2021 – 2025-nji ýyllarda hereketleriň Milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi barada aýratyn bellenildi. 


Şol gün Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň Parlamentara Bileleşigiň Başlygy Tulia Akson bilen duşuşygy guraldy.
Möhüm çärä çakylyk we onuň işine gatnaşmaga mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirip, türkmen tarapy Türkmenistan bilen Parlamentara Bileleşigiň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardygyny aýratyn belledi. 
Parlamentara Bileleşigiň Başlygy öz gezeginde Türkmenistanyň zenan parlamentarileriniň milli Parlamentiň düzüminde we halkara giňişliginde işjeňligine ýokary baha berdi. 
Parlamentara Bileleşigiň Başlygynyň şol bir wagtda Tanzaniýanyň Parlamentiniň wekili bolmak bilen, Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn esasda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirmegi ünsi çekdi. 
Bu babatda türkmen tarapy Tanzaniýanyň wekiliýetini Türkmenistanda kabul etmäge taýýardygyny mälim etdi. 


şu gün 14:12
7

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...

şu gün 10:37
1826

Türkmen ilçisi Şweýsariýanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň Şweýsariýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Wepa Hajiýew Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Wiola Amherda ynanç hatyny gowşurdy. Dabara Bern şäherinde Şweýsariýa Konfederasiýasynyň...

şu gün 10:33
970

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Pakistanyň ilçisi bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahsan Wagan bilen duşuşdy. Türkmenistanyň Mejlisinde habar bermeklerine...

şu gün 10:30
565

Raşid Meredow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň täze bellenilen ýolbaşçysy Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň...