12451

Gün 20 minut dowam eden güýçli M derejeli alawy çykardy

Günüň üstünde M5.8 derejeli alaw hasaba alyndy. Bu barada Amaly geofizika institutyna (FGBU "IPG") salgylanýan TASS habar berýär. 20 minut dowam eden alaw 21-nji iýunda Aşgabat wagty bilen ir sagat 04:16-da 3719...

11115

Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

Şu gün, 4-nji iýunda Ýer Günüň görlüp-eşidilmedik işjeňligi sebäpli G3 derejeli güýçli magnit hadysasyny başdan geçirer. Bu barada Russiýanyň Gün astronimiýasy barlaghanasyna salgylanyp, Life.ru ýazýar. Alymlaryň...

15003

Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki...

6293

Pakistanyň ICUBE-Q hemrasy Aýyň ilkinji suratlaryny görkezdi

Hytaýyň “Çane-6” missiýasynyň çäginde uçurylan Pakistanyň ICUBE-Q hemrasy Aýyň we Günüň ilkinji suratlaryny aldy. Emeli hemranyň agramy bary-ýogy 7 kg, ony Pakistanyň kosmos tehnologiýalary institutynyň we Şanhaý...

15777

Ýerde magnit hadysasy ep-esli güýçlendi

Ýerde magnit hadysasynyň güýji soňky sagatlar ep-esli artyp, G3 derejesine ýetdi. Bu barada Amaly geofizika institutynyň kosmos howasyna gözegçilik merkezine salgylanyp, TASS habar berýär. Häzirki wagtda Gündäki...

9506

Günde ýokary klasly dört partlama hasaba alyndy

Duşenbe güni Günde M klasly dört partlama bolup geçdi. Bu barada Amaly geofizika institutynyň Geliogeofizika gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär. M1.7 klasly birinji partlama 06:18-de (Aşg.) hasaba alyndy we...

4517

Ispaniýada üç ýylda üç gezek Gün tutulmasy görner

Ispaniýanyň ilaty seýrek duşýan astronomiki hadysanyň şaýady bolar: 2026-njy ýyldan 2028-nji ýyla çenli üç ýylyň içinde ýurt iň ýokary kategoriýadaky üç sany Gün tutulmasyny synlap biler, olaryň ikisi doly Gün...

24420

8-nji aprelde Ýerden doly Gün tutulma hadysasy görner

2024-nji ýylyň 8-nji aprelinde Demirgazyk Amerikanyň hem-de Ýuwaş we Atlantik ummanlarynyň käbir adalarynyň ýaşaýjylary Günüň dolulygyna tutulmasyny synlap bilerler. Moskwa Planetariýasyna salgylanýan IXBT.com...

12967

Astronomlar 26000000000000000 sany Günüň toplumyny açdylar

2024-nji ýylyň 17-nji martynda Tartu obserwatoriýasynyň (Estoniýa) astronomlarynyň ýolbaşçylygyndaky halkara alymlar topary Älemdäki galaktikalaryň üýşen iň uly toplumynyň tapylandygyny habar berdi. Ol Ýerden,...

7586

Günüň günorta polýusynda seýrek partlama hasaba alyndy

Astronomlar Günüň günorta polýusynda seýrek partlamany hasaba aldylar. Astrofotograf Eduardo Şaberger Pupo bu hadysanyň täsin suratlaryny düşürdi diýip, Spaceweather.com-a salgylanýan “Hi-Tech” ýazýar. 17-nji fewralda...

  • «
  • »