7836

COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi...

19939

Delini adam janyna howp salýan duman örtdi

Hindistanyň paýtagty Deli şäherini ýaşamak üçin howply bolan duman örtdi. Howanyň hapalanmak derejesi Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň adaty standartyndan 40 esse ýokarlandy. Bu barada BBC-niň maglumatlaryna...

11748

Alymlar dünýädäki has kislotaly ummany aýtdylar

Szimeý uniwersitetiniň Polýar we deňiz gözlegleri institutynyň halkara alymlar topary Demirgazyk buzly ummanyň kislotalanmagynyň beýleki ummanlara garanyňda üç-dört esse çalt bolup geçýändigini kesgitlediler. Alymlaryň...

19138

Gündogar Antarktidada buzlugyň ereýiş tizligi kesgitlendi

Döwlet ylmy we amaly barlaglar birleşiginiň (CSIRO) awstraliýaly alymlary gündogar Antarktidada buzlugyň ereýşiniň tizligini kesgitlediler. Bu barada The Guardian gazeti anna güni habar berdi.  Ekspertleriň maglumatyna...

27524

2022-nji ýylda 5,3 mlrd ykjam telefon zibile taşlanar

Ekologiýa meseleleri bilen meşgullanýan hökümete degişli bolmadyk gurama WEEE Forum 2022-nji ýylda 5,3 mlrd smartfonyň we ykjam telefonyň elektron zibile öwrüljekdigini anyklady. Bu barada “The Register” neşiri...

17712

NATO planetany balarylaryň kömegi bilen halas etmekçi bolýar

NATO planetany global ýylamanyň täsirinden halas etmek üçin balarylary köpeltmek we bal öndürmek bilen meşgullanyp başlady. Ýewropanyň ekologiýa taslamalaryna gatnaşmagyň çäginde guramanyň ştab-kwartirasynyň territoriýasynda...

13703

Daniýa planetany halas etmek üçin täze salgyt girizdi

Daniýada klimatyň üýtgemeginden halas etmek maksady bilen planeta üçin zyýanly zyňyndylara täze salgyt girizildi. Ýewropa ýurdunyň häkimiýetleri bu çäre atmosfera goýberilýän kömürturşy gazynyň (CO2) zyňyndylaryny...

5218

Aşgabatda halkara ekologiýa forumy geçirildi

23-nji iýunda Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähetleri” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Ol “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa”...

6179

10 ýylda dargaýan biologiki plastigi işlenip taýýarlanyldy

"Russiýa - mümkinçilikleriň ýurdy" platformasynyň metbugat gullugynda "Russiýanyň Liderleri" bäsleşiginiň ýeňijileriniň biriniň 7-10 ýylyň dowamynda zyýansyz biomassa öwrülip dargajak biologiki plastigi öndürmegiň...

7562

Howanyň hapalanmagy sebäpli her ýyl 3,4 mln adam ýogalýar

The Global Burden of Disease-iň gözleglerine görä, CO2-niň ortaça her 4,4 tonnasy ýüz ýyllygyň dowamynda ýürek-damar kesellerinden bir adamyň ölümine sebäp bolýar. Adamlar gazylyp alynýan energiýa çeşmelerini ýakanlarynda...