16120

BMG: Ýeriň ozon gatlagy 2060-njy ýyllarda doly dikelip biler

Adamzadyň ozon gatlagyny gorap saklamak baradaky tagallalary netije berdi — bary-ýogy birnäçe onýyllygyň içinde ol doly dikelip biler diýip, BMG-de aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşawy goramak...

8178

COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi...

20456

Delini adam janyna howp salýan duman örtdi

Hindistanyň paýtagty Deli şäherini ýaşamak üçin howply bolan duman örtdi. Howanyň hapalanmak derejesi Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň adaty standartyndan 40 esse ýokarlandy. Bu barada BBC-niň maglumatlaryna...

12244

Alymlar dünýädäki has kislotaly ummany aýtdylar

Szimeý uniwersitetiniň Polýar we deňiz gözlegleri institutynyň halkara alymlar topary Demirgazyk buzly ummanyň kislotalanmagynyň beýleki ummanlara garanyňda üç-dört esse çalt bolup geçýändigini kesgitlediler. Alymlaryň...

19581

Gündogar Antarktidada buzlugyň ereýiş tizligi kesgitlendi

Döwlet ylmy we amaly barlaglar birleşiginiň (CSIRO) awstraliýaly alymlary gündogar Antarktidada buzlugyň ereýşiniň tizligini kesgitlediler. Bu barada The Guardian gazeti anna güni habar berdi.  Ekspertleriň maglumatyna...

28051

2022-nji ýylda 5,3 mlrd ykjam telefon zibile taşlanar

Ekologiýa meseleleri bilen meşgullanýan hökümete degişli bolmadyk gurama WEEE Forum 2022-nji ýylda 5,3 mlrd smartfonyň we ykjam telefonyň elektron zibile öwrüljekdigini anyklady. Bu barada “The Register” neşiri...

17766

NATO planetany balarylaryň kömegi bilen halas etmekçi bolýar

NATO planetany global ýylamanyň täsirinden halas etmek üçin balarylary köpeltmek we bal öndürmek bilen meşgullanyp başlady. Ýewropanyň ekologiýa taslamalaryna gatnaşmagyň çäginde guramanyň ştab-kwartirasynyň territoriýasynda...

13867

Daniýa planetany halas etmek üçin täze salgyt girizdi

Daniýada klimatyň üýtgemeginden halas etmek maksady bilen planeta üçin zyýanly zyňyndylara täze salgyt girizildi. Ýewropa ýurdunyň häkimiýetleri bu çäre atmosfera goýberilýän kömürturşy gazynyň (CO2) zyňyndylaryny...

5272

Aşgabatda halkara ekologiýa forumy geçirildi

23-nji iýunda Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähetleri” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Ol “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa”...